• Đảm bảo nguồn cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

    - 06:10 | 26/05/2021

    Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và ...

    Trước         Sau