Hoàn thiện tiêu chí nhận diện “sức khoẻ” các nhà băng

14:30 | 23/03/2023 Thực tiễn
aa
Việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD hàng năm để nhận diện, phát hiện các TCTD yếu kém, từ đó có các biện pháp can thiệp, cảnh báo sớm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngân hàng.

Đó là ý kiến được trao đổi tại Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” do Viện Chiến lược ngân hàng phối hợp cùng nhóm nghiên cứu tổ chức sáng 23/3. TS. Nguyễn Phi Lân – Phó Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính NHNN làm chủ nhiệm đề tài.

Nhóm tiêu chí hiện tại bộc lộ hạn chế

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phạm Minh Tú - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng cho biết, một trong những công cụ giám sát quan trọng của cơ quan quản lý là hoạt động xếp hạng các TCTD để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng nói chung và trong công tác thanh tra, giám sát, cấp phép, cơ cấu lại TCTD nói riêng.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu kinh tế trên thế giới đều chỉ ra rằng, việc xếp hạng các TCTD là một trong những công cụ quan trọng của chính sách an toàn hoạt động ngân hàng. Để có thể nắm bắt chính xác được tình hình hoạt động, sức khỏe của các TCTD thì hệ thống tiêu chí xếp hạng đóng vai trong quan trọng nhất trong việc xếp hạng các TCTD.

tieu chi nhan dien suc khoe cac nha bang
TS. Nguyễn Phi Lân – Phó Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính NHNN thay mặt nhóm nghiên cứu phát biểu tại Hội thảo.

Ngày nay, ngân hàng càng có nhiều mối quan ngại về rủi ro tồn tại trong sự phát triển của nghiệp vụ ngân hàng. Quá trình quốc tế hóa và gỡ bỏ các rào cản cũng đem lại khả năng cao hơn về sự lan truyền khủng hoảng, đòi hỏi phải có sự thích ứng kịp thời của các đơn vị thiết lập chính sách.

Theo TS. Nguyễn Phi Lân - Phó Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính NHNN, việc đổi mới phương pháp và các công cụ giám sát ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với việc đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng của NHNN có vai trò quan trọng trong việc đổi mới, hoàn thiện các phương pháp và công cụ giám sát ngân hàng trong thời gian tới.

Đối với hệ thống tiêu chí xếp hạng hiện tại, đại diện nhóm nghiên cứu thông tin, ngày 12/3/2008, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ- NHNN (Quyết định 06) quy định xếp loại các NHTM cổ phần. Việc ban hành Quyết định 06 góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là công tác thanh tra, giám sát, cơ cấu lại các TCTD.

Sau 10 năm được ban hành, Quyết định 06 đã không còn phù hợp với quy mô, mức độ phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của hệ thống các TCTD. Do vậy, ngày 31/12/2018, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 52/2018/TT-NHNN (Thông tư 52) về quy định xếp hạng các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quyết định 06.

Đánh giá về hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD tại NHNN Việt Nam trên cơ sở so sánh với thông lệ quốc tế, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, tương tự với phương pháp xếp hạng (đánh giá rủi ro) của các nước và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, phương pháp xếp hạng của Việt Nam cũng dựa trên việc lượng hóa mức độ rủi ro của các TCTD thông qua việc tính điểm các chỉ tiêu theo các tiêu chí CAMELS; trong đó, trọng số của các tiêu chí CAMELS được xác định căn cứ trên tầm quan trọng của các tiêu chí này trong việc phản ánh mức độ rủi ro, thực trạng hoạt động của TTCD. Từng tiêu chí trên sẽ bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Căn cứ vào mức xếp hạng đạt được, các ngân hàng được xếp vào một trong các hạng sau: Tốt (A); Khá (B); Trung bình (C); Yếu (D); Yếu kém (E).

Tuy vậy, cũng cần thận trọng và khách quan nhìn rõ những tồn tại, hạn chế có thể thấy được của hệ thống xếp hạng CAMELS khi áp dụng tại thị trường Việt Nam. Theo đó, cách tiếp cận hiện tại để đánh giá ngân hàng được Việt Nam sử dụng với thiết kế CAMELS về bản chất tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định ngân hàng của Mỹ. Điều này ở một mức độ nào đó không hoàn toàn phù hợp với đặc tính của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Ngoài ra, còn một số hạn chế trong hệ thống tiêu chí xếp loại. Đơn cử về phân nhóm đồng hạng, hiện nay, về quy mô tổng tài sản của hệ thống các TCTD đã có sự thay đổi rất lớn so với thời điểm nghiên cứu xây dựng Thông tư 52, đặc biệt là các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (NHTMNN). Do đó, việc xếp chung các NHTMNN vào nhóm NHTM có quy mô tổng tài sản bình quân trên 100.000 tỷ đồng là không phù hợp do các NHTMNN hiện nay đã đạt quy mô tổng tài sản từ 1-1,5 triệu tỷ đồng, lớn gấp 3-3,5 lần quy mô tổng tài sản của các NHTMCP tư nhân lớn nhất.

Hay về điều chỉnh ngưỡng, trọng số, bổ sung chỉ tiêu đánh giá đối với một số chỉ tiêu về vốn và chất lượng tài sản. Về chỉ tiêu về vốn, trong quá trình xây dựng, ban hành khung khổ pháp lý cần thiết hướng dẫn các ngân hàng triển khai đầy đủ 03 trụ cột của Basel II, NHNN đã ban hành Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh NHNN (Thông tư số 41).

Theo quy định tại Thông tư 41, các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II từ 01/01/2020; theo đó tỷ lệ CAR tối thiểu được quy định là 8%, thấp hơn 1% so với mức tỷ lệ CAR là 9% quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh NHNN (Thông tư số 22).

Tuy nhiên, xuất phát từ thực tiễn khó khăn của ngành Ngân hàng trong giai đoạn tái cơ cấu, xử lý nợ xấu 2016-2020 và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến cuối năm 2020, một số NHTM vẫn đang thực hiện quy định về tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 22 và chưa thể áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn tại Thông tư 41.

Việc xây dựng ngưỡng, trọng số đánh giá vốn áp dụng riêng đối với NHTM, chi nhánh NHNN áp dụng Thông tư 41 sẽ giúp tạo sự công bằng giữa TCTD áp dụng Thông tư số 41 và Thông tư số 22 trong việc tính điểm và xếp hạng.

Về điều chỉnh việc chấm điểm định tính, việc tính và trừ điểm dựa trên số lần vi phạm nhưng không xét trên cùng một mặt bằng về quy mô, mạng lưới, số lượng lao động... giữa các nhóm TCTD gây nhiều khó khăn cho TCTD. Do vậy, khi tính điểm nhóm chỉ tiêu định tính cần xét đến các yếu tố đặc thù của các TCTD để việc đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp luật phản ánh khách quan và phù hợp thực tế hơn, tạo điều kiện cho các TCTD được ghi nhận toàn diện kết quả hoạt động trong năm xếp hạng.

tieu chi nhan dien suc khoe cac nha bang
TS. Phạm Minh Tú, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng phát biểu khai mạc Hội thảo

Hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD

Trong bối cảnh ngành Ngân hàng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD cũng như hoàn thiện thể chế trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là hết sức cần thiết.

Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu nêu ra một số giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp hạng các TCTD của NHNN. Theo đó, nhóm kiến nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2, 3 Điều 20 theo hướng phân hạng chi tiết hơn đối với các hạng A, B, C. Cụ thể, giữ nguyên ngưỡng tổng điểm xếp hạng để xếp TCTD vào các mức A (Tốt), B (Khá), C (Trung Bình). Mỗi mức xếp hạng A (Tốt), B (Khá), C (Trung Bình) sẽ được phân thành 03 mức xếp hạng chi tiết hơn.

Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị sửa đổi Điều 14 theo hướng: bổ sung ngưỡng, trọng số của các chỉ tiêu về vốn đối với các NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng Thông tư số 41 (và giữ nguyên ngưỡng, trọng số đối với chỉ tiêu về vốn đối với các trường hợp TCTD hiện đang áp dụng Thông tư số 22).

Ngoài ra, giảm trọng số đối với NHTM (quy mô lớn, nhỏ) từ 45% xuống 40% và tăng ngưỡng của tất cả các nhóm đồng hạng đối với tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được. Tăng ngưỡng của tất cả các nhóm đồng hạng đối với tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ…

Để khuyến khích việc TCTD tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm tự phát hiện các hành vi vi phạm (nếu có) trong quá trình hoạt động, từ đó kịp thời có các biện pháp xử lý, nhóm Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung nguyên tắc trừ điểm tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 52.

Cụ thể, TCTD không có hành vi vi phạm quy định pháp luật được phát hiện trong năm xếp hạng và các vi phạm phát hiện trước năm xếp hạng đã khắc phục xong tại từng chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu định tính thì được điểm 5 (mức điểm tối đa). Các hành vi vi phạm do TCTD tự phát hiện và báo cáo nhưng chưa khắc phục xong sẽ bị trừ 0,05 điểm (theo quy định tại Thông tư số 52 là trừ 0,1 điểm) đối với mỗi vi phạm (áp dụng từ lần vi phạm thứ hai trở lên đối với TCTD nhiều vi phạm); các hành vi vi phạm do TCTD tự phát hiện, báo cáo và đã khắc phục xong theo đánh giá của NHNN sẽ không bị trừ điểm (Thông tư số 52 quy định vi phạm này vẫn bị trừ điểm).

Quỳnh Trang
Nguồn:

Các tin khác

Phân tích dữ liệu theo giới: Thúc đẩy tín dụng cho nữ chủ doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu theo giới: Thúc đẩy tín dụng cho nữ chủ doanh nghiệp

Đó là nhận định của các diễn giả tại phiên thảo luận 2 với chủ đề “Phát triển hệ thống thu thập dữ liệu tín dụng phân tách theo giới nhằm quản lý và giám sát việc cho vay dành cho DNNVV do nữ làm chủ: Thông lệ và kinh nghiệm thực tế” trong khuôn khổ Hội thảo “Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ: Thông lệ quốc tế và khung chính sách” do NHNN phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức ngày 6/6.
CIC dự kiến hoàn tất đối soát toàn bộ kho dữ liệu trước 30/6

CIC dự kiến hoàn tất đối soát toàn bộ kho dữ liệu trước 30/6

Triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã thực hiện việc kết nối và đối chiếu xác thực thông tin định danh khách hàng nhằm làm sạch kho dữ liệu thông tin tin dụng Quốc gia.
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV do phụ nữ làm chủ

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV do phụ nữ làm chủ

Số liệu thống kê từ khảo sát của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho thấy, hơn 80% chủ DNNVV do phụ nữ làm chủ (WSME) khẳng định, vốn từ ngân hàng là nguồn vốn tin cậy cho các doanh nghiệp này phát triển, tuy nhiên họ vẫn có một số khó khăn trong tiếp cận do năng lực quản trị, phương án kinh doanh khả thi… Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ: Thông lệ quốc tế và khung chính sách” do NHNN phối hợp với ADB tổ chức sáng 6/6 tại Hà Nội.
Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn ngắn

Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn ngắn

Lãi suất bình quân liên ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ so với cuối tuần trước.
Sức ép lên ngân hàng vẫn chưa vơi

Sức ép lên ngân hàng vẫn chưa vơi

Thời gian vừa qua, ngành Ngân hàng đã làm hết khả năng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Theo đó NHNN ban hành Thông tư 02/2023/TTNHNN cho phép TCTD thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn; ban hành Thống tư 03/2023/TT-NHNN nhằm hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Tỷ giá sáng 6/6: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Tỷ giá sáng 6/6: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (6/6), tỷ giá trung tâm tăng 27 đồng, giá giao dịch đồng bạc xanh tại một số ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng 10-20 đồng mỗi chiều mua - bán so với cùng thời điểm phiên trước.
TP.HCM: Cơ cấu tín dụng ngoại tệ vẫn ổn định

TP.HCM: Cơ cấu tín dụng ngoại tệ vẫn ổn định

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, tính đến cuối tháng 5/2023, dư nợ tín dụng ngoại tệ tăng 6,46%, trong khi dư nợ VND tăng 2,21% so với cuối năm 2022.
ABIC Hà Nội chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

ABIC Hà Nội chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Vừa qua, Bảo hiểm Agribank Hà Nội (ABIC Hà Nội) phối hợp Agribank huyện Kim Bôi tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tài khoản cho khách hàng Bùi Thị Hồng Thắm, xã Xuân Thuỷ (Kim Bôi).
Dư nợ tín dụng chính sách tại Phú Yên vượt mốc 4.000 tỷ đồng

Dư nợ tín dụng chính sách tại Phú Yên vượt mốc 4.000 tỷ đồng

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy vai trò là công cụ đòn bẩy kinh tế quan trọng, khuyến khích người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giúp Phú Yên có thêm nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
[INFOGRAPHIC] - Ngân hàng tung các gói lãi suất ưu đãi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

[INFOGRAPHIC] - Ngân hàng tung các gói lãi suất ưu đãi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, sau khi đồng loạt giảm lãi suất huy động thì các nhà băng cũng đang tích cực tung ra một loạt các gói vay ưu đãi cho khách hàng nhằm kích cầu tín dụng giúp người dân, doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong quyết định đầu tư vào sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tỷ giá sáng 5/6: Tỷ giá trung tâm giảm 29 đồng

Tỷ giá sáng 5/6: Tỷ giá trung tâm giảm 29 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (5/6), tỷ giá trung tâm giảm 29 đồng, giá giao dịch đồng bạc xanh tại một số ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm 5-10 đồng mỗi chiều mua - bán so với cùng thời điểm phiên trước.
Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, chiều 3/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến hiện trạng tăng trưởng tín dụng hiện nay, và một số giải pháp cho thời gian tới.
Bảo vệ quyền lợi người mua bảo hiểm: Chế tài đã có, quan trọng là thực thi

Bảo vệ quyền lợi người mua bảo hiểm: Chế tài đã có, quan trọng là thực thi

Chiều ngày 2/6/2023, báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm”.
SHBFinance chính thức trở thành thành viên Tập đoàn Krungsri của Thái Lan

SHBFinance chính thức trở thành thành viên Tập đoàn Krungsri của Thái Lan

Chính thức được đồng sở hữu bởi Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Krungsri, SHBFinance đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ nằm trong Top 4 công ty tài chính tiêu dùng hoạt động an toàn hiệu quả nhất Việt Nam, phục vụ thêm 1 triệu khách hàng hạnh phúc.
Việt Nam - Canada: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng

Việt Nam - Canada: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Canada, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã có buổi làm việc với ông Peter Lundy, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Các Vấn đề toàn cầu Canada và ông Paul Beaudry, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (Bank of Canada).
Xem thêm
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu để hoàn thiện chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu để hoàn thiện chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.
EVN trả lời đại biểu Quốc hội vấn đề nhập khẩu điện và khoản lỗ 26.000 tỷ đồng

EVN trả lời đại biểu Quốc hội vấn đề nhập khẩu điện và khoản lỗ 26.000 tỷ đồng

Với cơ chế điều tiết giá bán lẻ điện như hiện tại của Chính phủ, EVN đang là doanh nghiệp đứng ra chịu toàn bộ khoản lỗ SXKD năm 2022 thay cho các khách hàng sử dụng điện. Các nguyên nhân trên đã làm EVN lỗ SKXD năm 2022 và có thể tiếp tục lỗ trong các
Ngân hàng cũng đã hết sức nỗ lực với nền kinh tế

Ngân hàng cũng đã hết sức nỗ lực với nền kinh tế

Phát biểu tại tổ về Dự án Luật các TCTD sửa đổi chiều nay (5/6), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Luật các TCTD là một luật nhưng nếu với tư cách là TCTD nó là bộ luật. Tất cả các hoạt động của TCTD phải dựa vào luật này là chính.
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tăng vọt

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tăng vọt

Theo thống kê từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới tăng vọt trong tháng 5, đạt 104.966 tài khoản.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Vươn lên làm giàu nhờ "bà đỡ" ngân hàng

Vươn lên làm giàu nhờ "bà đỡ" ngân hàng

Với vai trò hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Agribank Gia Lai đã dành gần 65% tổng dư nợ đầu tư cho lĩnh vực tam nông để triển khai các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… giúp khách hàng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm nông nghiệp và giá trị gia tăng cho người dân. Kết quả, đến 28/4, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn là hơn 6.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng: 63% so với tổng dư nợ toàn chi nhánh. Trong đó, dư nợ ngắn hạn hơn 3.800 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 58% tổng dư nợ nông nghiệp nông thôn. Dư nợ trung, dài hạn hơn 2.800 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 42% tổng dư nợ nông nghiệp nông thôn.
TP.HCM thúc đẩy quận, huyện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

TP.HCM thúc đẩy quận, huyện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Ngày 5/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM có văn bản gửi UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức đề nghị phối hợp đẩy mạnh tần suất kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo hình thức liên kết giữa các quận, huyện liền kề và lĩnh vực ngành hàng.
Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang, có 2 xã biên giới, 8 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, 5 xã đặc biệt khó khăn, 37 chùa Khmer, có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó, 33,31% dân số là đồng bào DTTS). Toàn huyện có 2.900 hộ nghèo (chiếm 8,65%), trong đó có 2.098 hộ nghèo DTTS (chiếm 18,77% hộ dân tộc).
Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

SonKim Land và Quốc Lộc Phát vừa thông báo dự án phức hợp “The OpusK” trong tổng thể The Metropole Thủ Thiêm (TP.HCM) vừa giành chiến thắng 5 sao ở năm hạng mục quan trọng của Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2023.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

Ngày 7/6/2023, Sacombank chính thức khởi động dự án “Triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro” với sự tư vấn của Công ty Cổ phần tư vấn EY Việt Nam nhằm tiếp tục hướng hoạt động quản trị rủi ro đến những chuẩn mực cao hơn.
Vietcombank được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18

Vietcombank được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18

Mới đây, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Ý chí Việt Nam” nhằm vinh danh 5 tập thể, 11 cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
HD SAISON đẩy mạnh gói vay 10.000 tỷ đồng, cùng công nhân vượt khó

HD SAISON đẩy mạnh gói vay 10.000 tỷ đồng, cùng công nhân vượt khó

Tính đến nay, HD SAISON đã ký thỏa thuận hợp tác với các đầu mối tại 43 tỉnh, trong kế hoạch đẩy mạnh và mở rộng gói cho vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành riêng cho công nhân và người lao động trên cả nước.
Thêm nhiều ưu đãi cho khách hàng trên ứng dụng Vietbank Digital

Thêm nhiều ưu đãi cho khách hàng trên ứng dụng Vietbank Digital

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai thành công loạt tính năng mới “Gọi Taxi”, “Mua sắm VnShop” và “Giao hàng” trên ứng dụng Vietbank Digital. Với việc bổ sung thêm nhiều tiện ích vượt trội, ứng dụng Vietbank Digital có thể đáp ứng các nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao của khách hàng.
Sacombank tung ưu đãi lên đến 80 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp

Sacombank tung ưu đãi lên đến 80 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp

Từ nay đến 31/12/2023, Sacombank triển khai chương trình “Trọn ưu đãi - Nối thành công” miễn phí trọn gói hệ sinh thái dịch vụ doanh nghiệp như: miễn phí gói dịch vụ tài khoản doanh nghiệp Business-Plus, chuyển tiền quốc tế, dịch vụ chi lương, chọn tài khoản số đẹp, phí thường niên thẻ doanh nghiệp… và dành tặng hàng trăm phần quà giá trị như xe Mercedes, iPad Pro, bộ thiết bị họp trực tuyến công nghệ cao cho khách hàng doanh nghiệp.
“Hè xanh - sống chất” khám phá siêu khuyến mại hè từ Sacombank

“Hè xanh - sống chất” khám phá siêu khuyến mại hè từ Sacombank

Chào hè 2023, từ ngày 5/6 đến hết ngày 31/8, Sacombank triển khai chương trình siêu khuyến mại “Hè Xanh - Sống Chất” với nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy/trực tuyến, giao dịch trực tuyến, giao dịch nhận thanh toán bằng VietQR hay chi tiêu qua thẻ.
Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Nổi bật giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, từ 8,2%/năm với thời hạn vay đến 35 năm, chương trình "Ưu đãi vay, có nhà ngay" của HDBank khiến hàng triệu khách hàng phấn khởi.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Phiên bản di động