Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính để tiết kiệm, chống lãng phí

20:37 | 22/04/2020

Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Chính phủ tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 có nhiều điểm sáng, tích cực và toàn diện. Năm 2020, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính để tiết kiệm chống lãng phí.

Quản lý chi NSNN tiếp tục được kiểm soát cht ch

Cụ thể, công tác kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được tăng cường, cả nước đã kiểm tra, rà soát 40.304 VBQPPL, phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 7.692 văn bản có sai sót, vướng mắc trong thực hiện hoặc không còn phù hợp. Trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), ngành Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu NSNN, quyết liệt thu hồi nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khai, nộp thuế cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả thu NSNN năm 2019 vượt dự toán Quốc hội giao (tổng thu cân đối NSNN 1.549.846 tỷ đồng, vượt dự toán 9,82%). Cơ cấu thu NSNN tiếp tục chuyển biến tích cực, bền vững hơn. Các nhiệm vụ chi NSNN được bảo đảm theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác quản lý chi NSNN tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH.

tiep tuc siet chat ky luat ky cuong tai chinh de tiet kiem chong lang phi
Ảnh minh họa

Về mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc trong khu vực nhà nước, trong năm 2019, Chính phủ ban hành 5 nghị định, Bộ Tài chính ban hành 1 thông tư về quản lý tài sản công (trong đó có quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đối với các chức danh có tiêu chuẩn); hệ thống văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được ban hành đầy đủ, đồng bộ, tạo lập hệ thống cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Về tinh giản biên chế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, biên chế công chức được phê duyệt năm 2019 giảm 6,6% so với số được giao năm 2015; đã thực hiện tinh giản biên chế 10.047 người; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ NSNN giảm so với năm 2015 (khối Chính phủ quản lý) tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người...

Đối với thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc trong việc xây dựng phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa, để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước...

Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên các lĩnh vực tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn, có đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019, tạo thêm và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực của đất nước để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Song báo cáo của Chính phủ thừa nhận, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong từng lĩnh vực cũng còn những khó khăn, hạn chế. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tổng kết, đánh giá, báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí bảo đảm yêu cầu, quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm túc ở một số bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước: Thời hạn ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 theo quy định là ngày 21/3/2019, nhưng một số đơn vị đến tháng 5/2019, tháng 6/2019 mới ban hành.

Nhiều đơn vị báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 chậm so với thời hạn quy định (lập báo cáo sau ngày 28/02/2020), tổng kết đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí sơ sài, không có thông tin, số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm kinh phí NSNN. Các tồn tại, hạn chế trên có những nguyên nhân khác nhau, song chủ yếu là do người đứng đầu bộ, ngành, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa quan tâm đúng mức, chưa giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan tham mưu giúp việc làm đầu mối triển khai, thực hiện quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính để tiếp kiệm chống lãng phí

Về nhiệm vụ giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu KTXH đã đề ra; kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế, nhưng ưu tiên hàng đầu là kiên quyết phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, kể cả phải chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2020, Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, chỉ đạo thực hiện kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng với dịch Covid-19 (như: gia hạn, giãn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, cắt giảm thủ tục hành chính; triển khai gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250 nghìn tỷ đồng và gói hỗ trợ về thuế, NSNN 30 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, theo đó nhiệm vụ trong tâm là thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên, góp phần đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%.

Bên cạnh đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN; mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN. Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên; công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ. Bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nền kinh tế. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mua sắm tài sản công theo phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020. Huy động, quản lý và sử dụng vốn vay gắn với cơ cấu lại đầu tư công và định hướng trong từng thời kỳ. Vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên; không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN. Huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay gắn với các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế và trách nhiệm hoàn trả nợ. Các khoản vay mới chỉ thực hiện sau khi đã đánh giá tác động lên nợ công, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải phù hợp với điều kiện, tiêu chí về hiệu quả KT-XH và khả năng trả nợ. Không sử dụng vốn vay để mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành, chi đào tạo, hội thảo…

Dương Công Chiến

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.930 23.200 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.950 23.190 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.939 23.199 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.730 22.940 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.950 23.160 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.960 23.160 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.980 23.200 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.934 23.185 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.990 23.190 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.010 23.190 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
60.750
61.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
60.750
61.450
Vàng SJC 5c
60.750
61.470
Vàng nhẫn 9999
51.700
52.400
Vàng nữ trang 9999
51.400
52.100