Công tác xây dựng Đảng, góc nhìn từ một Doanh nghiệp – Ngân hàng: xây dựng về chính trị, Tư tưởng và Tổ chức

09:17 | 24/11/2023 Thi đua yêu nước
aa
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tư tưởng của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước hết là bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc. Người chỉ rõ, Đảng sống trong xã hội, là một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội. Tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, giữ các chức vụ đều chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường, các quan hệ xã hội, cả cái tốt và cái xấu, cái tích cực, tiến bộ và cái tiêu cực, lạc hậu. Do đó, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện…
Công tác xây dựng Đảng, góc nhìn từ một Doanh nghiệp – Ngân hàng: xây dựng về chính trị, Tư tưởng và Tổ chức
Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Vietcombank về việc khảo sát xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối, năm 2021

Với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn tự hào là một trụ cột của ngành Ngân hàng luôn là ngân hàng dẫn đầu về chất lượng, về hiệu quả, về năng lực quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong năm 2023 - năm đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập, Vietcombank tự hào là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được ghi tên trong danh sách 100 TCTD niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trên toàn thế giới. Và để có được thành tựu đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là kim chỉ nam, là định hướng, là động lực để toàn Đảng bộ Vietcombank nói chung cũng như đảng viên, người lao động nói riêng thấm nhuần…

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng:

Trong quá trình hoạt động, Người cho rằng Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản quốc tế, đồng thời phải tổng kết rút kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong quá trình Đảng lãnh đạo. Đặc biệt, các nội dung xây dựng Đảng về chính trị bao gồm: xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị… Trong các nội dung trên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Người cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị gây hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh Tổ quốc, sinh mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên và nhân dân lao động. Đảng cần phải giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh…

Thấm nhuần tư tưởng, chỉ dạy của Người, trong suốt quá trình hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuân thủ theo kim chỉ nam, định hướng đó. Và hơn bao giờ hết, khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì việc bảo vệ đường lối, xây dựng chính trị, tư tưởng của Đảng càng được đặt lên hàng đầu. Học tập Người, gần 20 năm trước, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để rồi các nhiệm kỳ, các Đại hội sau đó, BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đều ban hành các Chỉ thị quan trọng về vấn đề trọng yếu này, như: Chỉ thị số 03, ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Khóa XI); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (khóa XII). Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) thông qua quy định của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương… Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong nhận thức và hành động, nói đi đôi với làm. Từ những quy định của Đảng trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên đã làm cho tính Đảng được đề cao; tính tiền phong cách mạng của Đảng ngày càng được bồi đắp và phát triển.

Trong hàng ngàn, hàng vạn Đảng bộ trên cả nước, là một trong số ít các Đảng bộ cấp cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng bộ Vietcombank đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương các khóa và Chỉ thị 05 chuyên đề các năm, chỉ đạo tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đảm bảo gắn với tình hình hoạt động thực tiễn. Điển hình như: Năm 2022 là chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Năm 2021 là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Năm 2020 là chuyên đề Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Năm 2019 là chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2018 là chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Năm 2017 là chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Các chuyên đề nói trên là những nội dung quan trọng, là bài học quý báu đối với toàn Đảng bộ, đảng viên và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;...

Công tác xây dựng Đảng, góc nhìn từ một Doanh nghiệp – Ngân hàng: xây dựng về chính trị, Tư tưởng và Tổ chức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII - Hình ảnh kết nối trực tuyến với Hội nghị nhìn từ điểm cầu tại Hội trường tầng 19 – TSC Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, năm 2022

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, khi còn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã khẳng định: Những Chỉ thị, Nghị quyết được phổ biến, quán triệt tại các Hội nghị nêu trên là các nội dung rất quan trọng trong việc lãnh đạo, xây dựng và phát triển Đảng trong thời gian tới mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quán triệt. Do vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) với các Nghị quyết của ngành Ngân hàng, của Đảng bộ Khối DNTW một cách hiệu quả nhất. ”Qua các đợt học tập, các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện triển khai và phát huy những ưu điểm, đồng thời hạn chế, chấm dứt những khuyết điểm, tồn tại của từng tổ chức, cá nhân để ngày càng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho” - Đ/c Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh…

Xây dựng Đảng về tổ chức:

Về hệ thống tổ chức của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Sức mạnh các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong hệ thống tổ chức đảng, Người đặc biệt coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện, và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Vietcombank luôn quan tâm đến cái gốc của tổ chức cơ sở Đảng. Ngay từ năm 2013, một trong các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng của Đảng bộ Vietcombank được Đảng ủy Vietcombank xây dựng theo kế hoạch số 265-KH/ĐU.NHNT ngày 21/5/2013 là làm sao tổ chức cho được Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2013. Hội thi phải được triển khai rộng khắp đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tinh thần của Hội thi là nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cán bộ làm công tác Đảng, đặc biệt là đội ngũ Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; đồng thời góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đảng trong các đơn vị trực thuộc Vietcombank. Đây được xem như là lần diễn tập đầu tiên có tính quy mô, tầm chuyên nghiệp cho các tổ chức cơ sở Đảng và những người làm công tác Đảng bởi về mặt chuyên môn, Vietcombank đã có nhiều cuộc thi: giao dịch viên giỏi, cán bộ ngân quỹ giỏi, thanh toán viên giỏi; về mặt đoàn thể, đã có cuộc thi Bí thư Đoàn Thanh niên giỏi, còn ở công tác Đảng thì đến thời điểm đó (sau 6 năm kiện toàn hoạt động về trựcc thuộc Đảng bộ Khối DNTW) vẫn chưa triển khai được cuộc thi. Và thực tế đã cho thấy, Cuộc thi không chỉ là Diễn đàn để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của công tác Đảng mà đã được nâng tầm, biến những kinh nghiệm, những điều học hỏi được thành những hành động thực tiễn, để đưa từng phòng/ban cơ sở tiến lên, từng chi bộ trở thành vững mạnh, xây dựng cho ngôi nhà chung Vietcombank thêm bền vững, cho Đảng bộ Vietcombank ngày một phát triển, trưởng thành hơn.

Công tác xây dựng Đảng, góc nhìn từ một Doanh nghiệp – Ngân hàng: xây dựng về chính trị, Tư tưởng và Tổ chức
Đoàn Đảng bộ Vietcombank chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trong chương trình Về nguồn năm 2023

Nâng tầm cao hơn, ở Đảng bộ cấp tỉnh, sáng ngày 04/1/2017, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương, đồng chí Lê Hoàng Tùng - Trưởng ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp, Bí thư Chi bộ 24 thuộc Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank đã vinh dự là 1 trong 10 Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng ủy Khối DNTW được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng huy hiệu Hồ Chí Minh vào chiều ngày 04/1/2017 tại Phủ Chủ tịch. Cùng với đồng chí Lê Hoàng Tùng, còn có 03 Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hơn 100 Bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank vinh dự được Đảng ủy Khối DNTW tuyên dương là: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hải - Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh Hà Nội; đồng chí Lê Thị Lan Dung - Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở giao dịch và đồng chí Trần Doãn Long - Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh Thành Công. Phát biểu tại Hội nghị thời điểm đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã mong muốn các Bí thư Chi bộ tiếp tục là hạt nhân của phong trào thi đua, thường xuyên sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, phát huy những thành quả đã đạt được, từng bước xây dựng Chi bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Từ 192 Bí thư chi bộ được tuyên dương, cần tiến hành tổng hợp xây dựng mẫu hình Bí thư chi bộ giỏi trong Khối DNTW; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những hành vi tiêu cực trong và ngoài doanh nghiệp…

Cùng với việc xây dựng Chi bộ mạnh, Bí thư chi bộ giỏi, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên cũng được Đảng bộ Vietcombank quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình hoạt động, Đảng ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn mô hình tổ chức đảng để phù hợp với đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy của Vietcombank. Nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Đảng ủy trong toàn hệ thống tạo điều kiện thực hiện thành công quá trình cơ cấu lại và phát triển của Vietcombank, Đảng bộ Vietcombank đã và đang tiếp tục thực hiện chủ trương tiếp nhận, thành lập mới các tổ chức đảng tại các Chi nhánh mới thành lập tại các địa phương trên địa bàn cả nước... Từ 28 tổ chức Đảng trực thuộc và hơn 1.000 đảng viên vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến thời điểm 31/10/2023, Đảng bộ Vietcombank đã phát triển lên 132 tổ chức đảng cơ sở gồm 53 đảng bộ và 79 chi bộ cơ sở với 6.839 đảng viên phân bố rộng khắp trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc này đã góp phần cùng Đảng bộ Vietcombank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.

Điểm nhấn tiếp theo trong công tác xây dựng Đảng của Vietcombank đó là Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tháng 7/2020), đã vinh dự được Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn là Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đã bầu số lượng và cơ cấu ủy viên BCH Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Bí thư Đảng ủy được bầu tại Đại hội và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau Đại hội, Đảng ủy Vietcombank đã bố trí đồng chí Phó Bí thư thường trực phụ trách công tác xây dựng Đảng; Phân công ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy là thủ trưởng các cơ quan sau hợp nhất thực hiện chức năng nhiệm vụ về công tác tổ chức, tuyên giáo và kiểm tra cấp ủy; Phân công ủy viên Ban thường vụ hoặc Đảng ủy viên là thủ trưởng cơ quan sau hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ về văn phòng cấp ủy; Chuyển giao chức năng tham mưu, giúp việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từ Ban Kiểm tra nội bộ về phòng Giám sát hoạt động trực thuộc Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cũng như phù hợp với Đề án nhân sự cấp ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tổ chức các Hội nghị để thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành… đáp ứng việc các thành viên cấp ủy được bầu theo quy định của Điều lệ Đảng và theo quy định của Trung ương sẽ được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Học theo người, tại Vietcombank, xác định nhân tố con người là quan trọng, then chốt nhất, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; thực hiện đầy đủ và chuẩn mực công tác quy hoạch cán bộ. Trong hơn 10 năm trở lại đây, Vietcombank đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đó là khâu đột phá, nhân tố quyết định hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Đến nay, Vietcombank đã có bộ máy nhân sự được đào tạo bài bản, “vừa hồng, vừa chuyên” từ Trụ sở chính (TSC) cho tới các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống. Đó là các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, trưởng các đơn vị tại TSC; giám đốc các Chi nhánh/đơn vị trực thuộc… mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, có khả năng ứng phó với mọi tình huống trên thương trường. Đây chính là bộ máy hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Vietcombank; là đội ngũ cán bộ tinh hoa, có đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp. Sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tập thể là cùng vai trò của người đứng đầu - những người lãnh đạo cao nhất hiện nay của Vietcombank, những người có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của ngân hàng. Đây chính là những người có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ đã đề ra; là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy được năng lực, trí tuệ, tinh thần cống hiến của tập thể đảng viên, người lao động Vietcombank vì mục tiêu chung.

Thành quả gặt hái

Qua 7 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn Đảng bộ, đảng viên Vietcombank đã có nhận thức và hành động sâu sắc trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, chí công, vô tư; tinh thần trách nhiệm trong công tác. Học theo Người, dưới định hướng của đúng đắn của Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, hệ thống Vietcombank đã đổi mới toàn diện; chuẩn hóa mô hình tổ chức; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ chế bổ nhiệm; bước đầu thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc tế… Trong công tác chuyên môn, Ban lãnh đạo Vietcombank đã luôn học Bác phong cách làm việc dân chủ, kết nối hệ thống với các chi nhánh qua các buổi làm việc trực tiếp, giao ban trực tuyến; giao KPI đối với thành viên Ban lãnh đạo theo các Chi nhánh, phòng, ban và mảng nghiệp được phân công phụ trách; Ban lãnh đạo và các phòng ban của TSC luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các Chi nhánh trong hoạt động kinh doanh và giải quyết khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng quý và đột xuất. Thể hiện sự gương mẫu vào cuộc trong mọi mặt, đích thân các thành viên Ban lãnh đạo tham gia các công tác như xử lý nợ xấu, phát triển khách hàng, luôn đặt lợi ích của Ngân hàng làm mục tiêu hoạt động hàng đầu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Vietcombank luôn thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Song hành với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: tư tưởng; chính trị, tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank luôn quan tâm đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; kịp thời ban hành các Nghị quyết, kết luận lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; luôn coi trọng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong hoạt động của hệ thống Vietcombank; gắn hiệu quả kinh doanh với ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank luôn tự hào về lịch sử vẻ vang cùng những đóng góp của ngân hàng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước: Từ bảo vệ, xây dựng CNXH ở miền Bắc, góp người, góp của cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đến những việc làm “thầm lặng”, hóa giải những biện pháp phong tỏa, cấm vận của đế quốc Mỹ và những thành tích vượt bậc trong giai đoạn đất nước chuyển mình, đổi mới và phát triển, hội nhập kinh tế - quốc tế sâu rộng. Tự hào là ngân hàng có truyền thống lịch sử lâu đời, là trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, tập thể Đảng bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank đều vượt qua, để Vietcombank luôn phát triển bền vững và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phồn vinh của đất nước, thịnh vượng của dân tộc…/.

Đặng Thành – Hồng Nhung
Nguồn:

Các tin khác

Công Đoàn Trụ sở chính Vietcombank luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực

Công Đoàn Trụ sở chính Vietcombank luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực

Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, luôn đồng hành theo Đảng. Trong quá trình phát triển, Công đoàn Việt Nam ngày càng chứng tỏ đây là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân và người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vietcombank Thăng Long đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Vietcombank Thăng Long đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Thăng Long đã thực hiện tiếp thu, triển khai rộng rãi đến từng Đảng viên trong các chi bộ thông qua nhiều phương thức.
Vietcombank Thăng Long tích cực bám sát, chủ động triển khai thực hiện và xây dựng đường lối phát triển theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Vietcombank Thăng Long tích cực bám sát, chủ động triển khai thực hiện và xây dựng đường lối phát triển theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.
Sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua

Sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua

Vừa qua, tại Hà Nội, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Cục trưởng Cục Quản trị NHNN

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Cục trưởng Cục Quản trị NHNN

Ngày 26/6, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Chi bộ Cục Quản trị NHNN đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Quế, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản trị.
Agribank Đắk Lắk: Thi đua – động lực để hoàn thành nhiệm vụ

Agribank Đắk Lắk: Thi đua – động lực để hoàn thành nhiệm vụ

Mặc dù nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, song nhờ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua nên 6 năm 2023, Agribank Đắk Lắk hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nguồn vốn huy động 9.770 tỷ đồng, tăng 13,5 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước và tăng 270 tỷ đồng so đầu năm, bằng 98,8% kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh 17.398 tỷ đồng, tăng 1.406 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước và bằng 94,6% kế hoạch năm.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng tại NHNN

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua khen thưởng tại NHNN

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Bác nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công. Từ đó, phong trào thi đua đã không ngừng phát triển, trở thành động lực quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, ngành Ngân hàng đã có bước tiến quan trọng, kịp thời đáp ứng được những nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho trong từng thời kỳ. Có thể khẳng định rằng, mỗi thời kỳ, mỗi một thành tựu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước đều mang dấu ấn đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng.
Agribank tài trợ 12 tỷ đồng xây trường học ở Kiên Giang

Agribank tài trợ 12 tỷ đồng xây trường học ở Kiên Giang

Theo thông tin từ Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ, nơi này phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trường tiểu học và THCS Hòn Nghệ, Trường tiểu học và THCS Sơn Hải ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Vietcombank: Xứng danh đơn vị anh hùng

Vietcombank: Xứng danh đơn vị anh hùng

Trong suốt hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, dù là trong thời kỳ phục vụ công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, góp sức cho sự nghiệp đổi mới, hay tạo nguồn lực phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập, Vietcombank luôn ở vị trí tiên phong.
Chánh thanh tra, giám sát NHNN tỉnh Hưng Yên chủ động đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng

Chánh thanh tra, giám sát NHNN tỉnh Hưng Yên chủ động đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng

Những ngày qua dự luận đang hết sức quan tâm đến vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Để kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc mang tính chất phức tạp nêu trên không chỉ đòi hỏi khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cao, bám sát tình hình địa bàn mà còn nhờ vào sự kiên quyết trước hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ thanh tra - giám sát ngân hàng.
Công đoàn ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn

Công đoàn ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn

Ngày 17/3, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết nhiệm kỳ vừa qua (2017-2022) và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. 
Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt

Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt

Để có được Đảng bộ trong sạch vững mạnh đòi hỏi các chi bộ phải là hạt nhân, là nòng cốt. Muốn được như vậy, phải nâng cao chất lượng sinh hoạt, khắc phục tình trạng sinh hoạt mang tính hình thức, nhàm chán.
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng

Ngày 5/10, tại cơ quan Viện Chiến lược Ngân hàng, 504 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ Trung ương đã tổ chức buổi lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW.
Tuổi trẻ Vietcombank xung kích thực hiện chỉ đạo của Đảng về văn hóa doanh nghiệp

Tuổi trẻ Vietcombank xung kích thực hiện chỉ đạo của Đảng về văn hóa doanh nghiệp

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Vietcombank, cùng với sự nỗ lực quyết tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ toàn hệ thống, Vietcombank đã có những bước phát triển thần tốc, thể hiện qua kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc hàng năm, đặc biệt trong giai đoạn 2015-2022. Vietcombank đã vươn lên trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào Top 1000 doanh nghiệp toàn cầu, là ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất Việt Nam, mạng lưới các chi nhánh liên tục được mở rộng...
Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM nhất toàn đoàn Hội thi giỏi nghiệp vụ

Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM nhất toàn đoàn Hội thi giỏi nghiệp vụ

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức “Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH khu vực VIII” tại nhà hát TP.HCM.
Xem thêm
Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Tăng trưởng tín dụng khu công nghiệp - chế xuất thời gian qua luôn có tốc độ khá, nhiều ngân hàng có nhóm khách hàng trong khu vực này kỳ vọng mở rộng cho vay
Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Nhân buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 22/02, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm với NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.
Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Sáng 20/02/2024, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì, với sự tham dự của các đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; các ngân hàng thương mại. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm.
Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội - nhất là tại con phố “vàng” Trần Nhân Tông ghi nhận sức mua kém, giảm nhiệt trong ngày vía Thần tài.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Ước đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 106.631 tỷ đồng. Hơn 98% số hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, người dân đã được các ngân hàng tiếp nhận, thẩm định và cho vay.
Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Gặp nhiều khó khăn trong quý đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ dưới 1%. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện một loạt các giải pháp để vực dậy kinh tế, trong đó ngành Ngân hàng tham gia tích cực để thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, qua đó giúp GRDP cả năm của thành phố đạt mức 5,81%. Thời báo Ngân hàng phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp của ngân hàng.
Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Phú Yên một tỉnh thuần nông, có đến 80% dân số sống ở nông thôn, 75% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực tam nông ở địa phương, thời gian qua, Agribank Phú Yên luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là thị trường trọng tâm, nông dân là người bạn đồng hành…
Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi…tỏ tình với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe “không sợ say” cùng gia đình nhỏ…là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên cộng đồng VinFast chia sẻ trong cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.
Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Ngày 5/2/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” với chính sách vay mua nhà tốt bậc nhất thị trường. Theo đó, khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp, tương đương 15 triệu đồng/tháng trở lên (gồm cả gốc lẫn lãi) và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.
“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam  A Bank

“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam A Bank

Đón xuân Giáp thìn 2024, Nam A Bank khởi đầu năm mới nhiều niềm vui và tài lộc với vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng (KH) khi đến giao dịch tại quầy, qua thẻ tín dụng, Open Banking, điểm giao dịch số tự động ONEBANK…
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,0%/năm. Hoạt động này nhằm sát cánh cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong năm mới.
Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

NCB vừa ra mắt tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, giúp các chủ cửa hàng vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của VIB trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng triển khai Core banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây
Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Từ nay đến 31/3/2024, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC cùng quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng Gói sản phẩm tài chính cho con.
Du xuân với QR

Du xuân với QR

Các ngân hàng và trung gian thanh toán ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn liên tục nhắn tin, gửi thư điện tử, cập nhật thông tin cho người dùng các hình thức thanh toán di động, quét mã QR… tạo sự tiện lợi cho khách hàng đi du xuân không lo phải mang theo tiền mặt, tiền lẻ.
Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Bảng xếp hạng ngành Fintech năm 2023 của Reputa công bố mới đây cho thấy, người dùng ngày càng quan tâm đến đề an toàn bảo mật của các sản phẩm công nghệ tài chính như ví điện tử, App, Web… thay vì dành quá nhiều mối quan tâm đến các chương trình khuyến mãi như trước dịch Covid-19.
NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế dịp đầu năm mới, NCB triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền cho tất cả khách hàng cá nhân từ nay đến hết 31/03/2024.
Phiên bản di động