Thường vụ Quốc hội triệu tập Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

12:43 | 07/09/2022

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình công tác năm 2022, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, từ ngày 7-8/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận về một số dự án Luật, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

thuong vu quoc hoi trieu tap hoi nghi dai bieu quoc hoi chuyen trach
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, quán triệt Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của Quốc hội trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội khóa XV đã tổ chức thành công 4 Kỳ họp, ban hành 8 Luật, cho ý kiến 7 dự án Luật khác, ban hành 62 Nghị quyết với sự thống nhất, đồng thuận cao.

Đây là kết quả của quá trình phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, kết hợp với việc phát huy dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của cử tri và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các bậc lão thành cách mạng, các chuyên gia, nhà khoa học…; trong đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nói riêng.

Kỳ họp thứ 4 sắp tới của Quốc hội có nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng. Các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội thông qua đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến qua nhiều vòng, tại nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến kỹ lưỡng về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15-18/8/2022.

Để có thêm các ý kiến đa dạng, nhiều chiều, giúp cơ quan hữu quan nhận diện thêm các vấn đề mới phát sinh, nắm bắt bao quát toàn diện, giải trình thấu đáo hơn, bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án, dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách để các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến vào từng dự án. Qua đó, góp phần vào việc xem xét, thông qua của Quốc hội đạt tỷ lệ tán thành cao, đồng thời, rút ngắn thời gian Kỳ họp.

Với tinh thần đó, Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 2 của nhiệm kỳ khóa XV sẽ tập trung thảo luận về 6 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua. Thứ nhất, về các dự án Luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4: Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thể hiện sự tán thành cao về sự cần thiết ban hành và nhất trí với nhiều nội dung chính của các dự thảo Luật. Sau Kỳ họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực các Ủy ban phụ trách nội dung phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH; tổ chức khảo sát, hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, đối tượng chịu sự tác động để hoàn thiện dự thảo Luật. Đến nay, các nội dung đã cơ bản được thống nhất, chỉ còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Về Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quan điểm của Đảng ta về “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” là mục tiêu và động lực để khơi dậy sức mạnh, nguồn lực Nhân dân trong quá trình thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp Luật của Nhà nước, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của Nhân dân. Đến nay, còn một số vấn đề sau đề nghị đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, thể hiện rõ chính kiến, quan điểm: Một là, điều chỉnh việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; Hai là, việc cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; Ba là, cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở - đây là vấn đề quan trọng, mang tính quyết định Luật này có thực sự đi vào cuộc sống và phát huy được dân chủ cơ sở hay không.

Về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), dự án Luật này liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra trong nhiều ngành, lĩnh vực, từ trung ương đến địa phương. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào các nội dung sau: Một là, hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; giải pháp đảm bảo tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; Hai là, việc thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tại cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác của Nhà nước được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước; Ba là, tiêu chí thành lập cơ quan thanh tra tại một số sở và thẩm quyền thành lập Thanh tra sở của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; Bốn là, quy trình thanh tra, cơ chế phối hợp, xử lý để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, kiểm toán…

Thứ hai, về 1 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 theo quy trình một Kỳ họp là dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là dự án khó, phức tạp, nội dung sửa đổi nhiều, nhưng dự kiến được xem xét, thông qua theo quy trình 1 Kỳ họp nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên cơ sở bảo đảm phù hợp với bối cảnh, điều kiện của Việt Nam, bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia và phù hợp với các Hiệp định đã ký kết, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF).

Với tinh thần thận trọng, cầu thị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về: Một là, các điều kiện cần và đủ để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật theo quy trình 1 Kỳ họp; Hai là, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp Luật và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế; tính khả thi khi triển khai thực hiện; Ba là, các quy định về đối tượng báo cáo; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; báo cáo giao dịch đáng ngờ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền…

Về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình, cách thức tiến hành Kỳ họp - hình thức hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của Quốc hội - là nhân tố quan trọng đóng góp vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Thực hiện Kế hoạch 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kết luận của Đảng đoàn Quốc hội về Đề án tiếp tục đổi mới Kỳ họp Quốc hội, dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) được xây dựng nhằm quy tắc hóa những cải tiến, đổi mới trong công tác chuẩn bị, tiến hành Kỳ họp, quy trình, thủ tục xem xét, quyết định các nội dung tại Kỳ họp đã được thực tiễn kiểm nghiệm; bảo đảm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chuyên nghiệp, chủ động trong hoạt động của Quốc hội; phân định rõ thẩm quyền, đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia Kỳ họp Quốc hội, tạo thuận lợi cho đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại Kỳ họp.

Với mục tiêu đó, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, nhất là những đại biểu có kinh nghiệm hoạt động lâu năm tại Quốc hội, tập trung cho ý kiến về: quyền tranh luận của đại biểu Quốc hội; nguyên tắc, tiêu chí tranh luận trong hoạt động chất vấn; tiêu chí, điều kiện để Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp được linh hoạt điều chỉnh, rút ngắn thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội, mời đại biểu Quốc hội phát biểu, chất vấn, tranh luận không theo thứ tự đã đăng ký; thẩm quyền tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội trong thời gian giữa hai Kỳ họp Quốc hội; nội dung, quy trình, thủ tục xây dựng Nghị quyết Kỳ họp của Quốc hội…

Dương Công Chiến

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.550 23.860 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.550 23.830 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.530 23.830 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.530 23.830 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.560 23.830 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.600 24.100 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.615 24.165 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.539 23.850 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.730 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.600 23.890 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.600
67.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.600
67.400
Vàng SJC 5c
66.600
67.420
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750