Vietcombank: Thực hiện tốt “3 không” trong phòng, chống tham nhũng

17:05 | 28/06/2022 Xã hội
aa
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn là một nhiệm vụ quan trọng, được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, là doanh nghiệp (DN) mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, với vị thế của ngân hàng số 1 Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã luôn chủ động quán triệt và thực hiện quyết liệt trong công tác PCTN, nêu tấm gương điển hình trong toàn Đảng bộ Khối DNTW và ngành Ngân hàng… Tự hào về truyền thống và lịch sử vẻ vang, các đảng viên, cán bộ và người lao động Vietcombank luôn 3 không: không thể, không dám và không cần tham nhũng…trong PCTN.

Từ “Không thể”

Để hạn chế các phần tử cơ hội, kẻ xấu lợi dụng kẽ hở để thực hiện hành vi tham nhũng, Vietcombank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban lãnh đạo đối với công tác PCTN, theo đó, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTN về công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là các lĩnh vực như: Công bố thông tin, công tác cán bộ, mua sắm, đấu thầu, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định, hoạt động kinh doanh, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo… ,Đảng ủy và BCH Đảng bộ Vietcombank đã ban hành các chương trình/kế hoạch cụ thể như: Công văn số 137-CV/ĐU ngày 13/07/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank; Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 16/11/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” và Kế hoạch số 26-KH/ĐUK ngày 30/08/2021 của Đảng ủy Khối DNTW về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chương trình số 19-CTr/ĐU ngày 20/04/2022 về Chương trình công tác PCTN, tiêu cực của BCH Đảng bộ Vietcombank năm 2022...

Trong công tác quản trị, điều hành, Vietcombank đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp như: Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban chỉ đạo PCTN và tội phạm của Vietcombank đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác PCTN, tiêu cực và tội phạm như: Kế hoạch số 2518/VCB-BKTNB về thực hiện công tác PCTN, tiêu cực và tội phạm năm 2022 tại Vietcombank; Công văn số 2480/VCB-BKTNB và Công văn số 1892/VCB-BKTNB về việc thực hiện báo cáo công tác PCTN tại Vietcombank; Quyết định số 310/QĐ-VCB-CSTCKT về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Vietcombank; Công văn số 4435/VCB-BKTNB của Phó TGĐ phụ trách Ban Điều hành về việc quán triệt, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021” tại Vietcombank...

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng và Ban lãnh đạo đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác quán triệt và tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn thể CBNV.

Thứ hai, xây dựng và thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Vietcombank đã ban hành và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, trong đó quy định chặt chẽ về việc quản lý vốn và tài sản, quản lý chi tiêu; phân cấp thẩm quyền về đầu tư, mua sắm tài sản; xây dựng và ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định nội bộ nhằm đảm bảo chặt chẽ và công khai, minh bạch trong thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn và cơ chế, chính sách của ngành Ngân hàng.

Tại trụ sở chính (TSC) đã thành lập Ban mua sắm và quản lý tài sản nhằm quản lý tập trung việc mua sắm, đấu thầu, quản lý tài sản tại Vietcombank; đồng thời làm đầu mối quản lý việc thuê, mua trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch tại Vietcombank; Các quy định, quy trình thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ thường xuyên được rà soát, hướng dẫn nhằm đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần tiết kiệm thời gian cũng như chi phí của quá trình phê duyệt và xử lý hồ sơ. Trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư mua sắm tài sản, Vietcombank luôn thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Công tác rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản nội bộ trong công tác PCTN cũng được Vietcombank chú trọng và thường xuyên thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Không chỉ với TSC, Ban lãnh đạo Vietcombank cũng thường xuyên yêu cầu các đơn vị/chi nhánh trong hệ thống thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình về quản lý, chỉ đạo điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, trục lợi trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng cơ bản…

Thứ ba, tiến hành cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt: Vietcombank áp dụng phương thức thanh toán, chi trả các khoản lương và thu nhập có tính chất lương của toàn thể CBNV qua tài khoản mở tại Vietcombank, góp phần đảm bảo tính minh bạch trong thu nhập và thực hiện PCTN. Trong công tác quản lý, điều hành hoạt động, Vietcombank từng bước áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt nhất trong hoạt động quản trị ngân hàng.

Vietcombank chú trọng áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch, thực hiện quy định về giao dịch một cửa, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần phòng ngừa các hành vi tham nhũng có thể xảy ra.

vietcombank thuc hien tot 3 khong trong phong chong tham nhung
CBNV, người lao động Vietcombank tham gia Hội thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi” do Đảng bộ Vietcombank TSC tổ chức

Tất cả các nội dung trên cùng những quy định chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, đã góp phần hạn chế tối đa việc lợi dụng các kẽ hở để thực hiện hành vi tham nhũng để những phần tử cơ hội “không thể” thực hiện được các hành vi tham nhũng.

… đến “Không dám”…

Theo các nhà tội phạm học, biện pháp khiến cho kẻ tham lam không dám tham nhũng là buộc họ phải đối mặt với nguy cơ “thân bại, danh liệt”, bị mất tất cả nếu tay dám “nhúng chàm”. Tại Vietcombank đã triển khai xây dựng và thực thi hàng loạt biện pháp, chế tài để các phần tử cơ hội “không dám” thực hiện hành vi tham nhũng.

Thứ nhất, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn doanh nghiệp: Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Quyết định số 747-QĐ/ĐU “Quy chế về việc Bí thư Đảng ủy Vietcombank tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân” để tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, trong toàn Đảng bộ Vietcombank. Đây được xem như là một biện pháp cảnh báo, răn đe mạnh mẽ đối với những phần tử xấu, cơ hội đang có dấu hiệu manh nha tham nhũng bởi việc tiếp nhận thông tin đầu vào từ quần chúng và nhân dân luôn có “độ mở” lớn, luôn khiến cho kẻ xấu phải e ngại, chùn bước…

Thứ hai, thường xuyên thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, người lao động, người có chức vụ, quyền hạn. Tại Vietcombank luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, khen thưởng, kỷ luật cán bộ,… nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng, nêu cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và quyết tâm hành động PCTN trong toàn thể CBNV nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Vietcombank là ngân hàng minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng cán bộ và nâng cao hiệu quả của công tác PCTN. Các văn bản đã ban hành để cụ thể hóa hành động như: Quy chế tuyển dụng lao động được ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-VCB-TCNS ngày 19/05/2020 của HĐQT; Quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và nghỉ bắt buộc đối với cán bộ Vietcombank ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-VCB-TCCB ngày 01/10/2018 của HĐQT; Ban hành văn bản bổ sung, sửa đổi Quy định về ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của CBNV Vietcombank (Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-QLRRHĐ ngày 07/01/2021) để quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về hành vi ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ có chức vụ, nhân viên, trong đó đưa ra các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức và các yêu cầu về ứng xử trong công việc áp dụng đối với CBNV, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín của Vietcombank và ngăn ngừa rủi ro gian lận, góp phần PCTN và tội phạm trong ngân hàng.

Theo đó, CBNV và người có liên quan (bao gồm người có quan hệ gia đình) không được cùng thực hiện các nhiệm vụ dẫn tới giao dịch có xung đột lợi ích với ngân hàng; không được tự thực hiện và/hoặc phê duyệt giao dịch liên quan đến chính CBNV và/hoặc người có liên quan của CBNV đó; CBNV không lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp, cá nhân hoặc mối quan hệ người có liên quan với đồng nghiệp để thực hiện hành vi gian lận; Trưởng đơn vị không được bố trí người có liên quan vào các vị trí lãnh đạo các bộ phận trong phạm vi mình quản lý theo quy định hiện hành về bổ nhiệm cán bộ của Vietcombank...

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra và phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ nhằm phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn kịp thời những tồn tại, sai sót, vi phạm; đề xuất các giải pháp khắc phục và hình thức xử lý phù hợp đối với những tồn tại, sai sót, vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thực hiện công tác PCTN hiệu quả tại các đơn vị. Vietcombank cũng chủ động nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc phân tích dữ liệu và phát hiện sớm các trường hợp giao dịch bất thường để có biện pháp sàng lọc, cảnh báo, quản trị rủi ro. Bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Vietcombank đã tổ chức kiểm tra định kỳ kết hợp với kiểm tra đột xuất, giúp phát hiện cảnh báo sớm, ngăn chặn các rủi ro trong kinh doanh.

Thông qua công tác tự kiểm tra của các đơn vị và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Vietcombank cũng như kết quả công tác thanh tra, kiểm toán của các cơ quan bên ngoài như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra NHNN..., cho thấy trong 2 năm trở lại đây, Vietcombank không phát sinh các trường hợp/vụ việc phải xử lý. Cán bộ, đảng viên, người lao động luôn có ý thức rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; có thái độ tôn trọng khách hàng, tận tâm, tận lực phục vụ khách hàng, được khách hàng tin tưởng. Ban cạnh đó, khi thực hiện kê khai bổ sung lý lịch hàng năm, CBNV luôn được quán triệt về nội dung “Đánh giá việc tuân thủ Quy định ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của CBNV Vietcombank (COC). Theo đó, CBNV, người lao động đều thực hiện ký cam kết tuân thủ: (i) Nghiên cứu, đọc hiểu và nắm được nội dung của COC. (ii) Cam kết tuân thủ các nguyên tắc chung và quy định của COC. (iii) Đồng ý chịu hình thức xử lý kỷ luật đến mức sa thải theo quy định của Vietcombank và chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường trách nhiệm vật chất cho Vietcombank nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng gây thiệt hại về tài sản, lợi ích của Vietcombank theo quy định nội bộ, quy chế, quy trình nghiệp vụ… của Vietcombank và pháp luật lao động hiện hành.

Thứ tư, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN. Vietcombank đã ban hành các văn bản quy định vai trò của người đứng đầu, quy định nguyên tắc cấp trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động; Thực hiện cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tham nhũng tại các đơn vị. Trong xử lý sai phạm, Vietcombank kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; PCTN và tội phạm. Tất cả các biện pháp nói trên chính là các rào cản, là cảnh báo sớm, là chế tài xử lý rất nặng, để cho các phần tử xấu và cơ hội “không dám” thực hiện các hành vi tham những, ngay cả khi đó chỉ là trong suy nghĩ chứ chưa nói đến hành động.

vietcombank thuc hien tot 3 khong trong phong chong tham nhung
Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank phiên họp tháng 4/2022 triển khai các nội dung, trong đó có nội dung về chương trình PCTN, tiêu cực của Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank năm 2022

… và Không cần.

Với các nước tiên tiến trên thế giới, để người lao động “không cần” tham nhũng, điều kiện tối thiểu là cung cấp cho họ thu nhập/mức lương đủ để hồi phục sức lao động cho bản thân, nuôi sống gia đình và có tiền tiết kiệm. Đối với Vietcombank, để CBNV, người lao động yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến, ngân hàng đã xây dựng một môi trường làm việc hướng đến chỉ số hạnh phúc cao, một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Tại các phòng/ban/trung tâm tại TSC và các chi nhánh Vietcombank có đưa ra những giờ hạnh phúc và ngày hạnh phúc. Thời điểm đó, CBNV tạm gác lại những bề bộn, lo toan của công việc, cuộc sống, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về gia đình, đồng nghiệp, lối sống, sở thích… giúp mọi người thêm hiểu nhau, đoàn kết, gắn bó và tương hỗ hơn trong công việc. Đây là điều mà không phải tổ chức tín dụng nào tại Việt Nam có thể thực hiện. CBNV Vietcombank luôn tự hào khi được làm việc tại ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 6 năm liên tục và nằm trong Top 2 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam - theo khảo sát của Anphabe công ty nghiên cứu thị trường Intage; Năm 2021 vừa qua, Vietcombank được Vietnam Report vinh danh đứng thứ nhất trong số các ngân hàng Việt Nam và đứng thứ 3 trong Top 50 Vietnam Best Profitable – Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam. Nhiều tổ chức, đơn vị thông qua khảo sát độc lập của mình đã đánh giá thu nhập của CBNV Vietcombank luôn nằm trong Top số 1, 2 các ngân hàng Việt Nam…

Cũng tại Vietcombank, chính sách lương/thưởng, cơ chế thi đua – khen thưởng luôn thể hiện rõ ràng, công khai, minh bạch tạo động lực cho CBNV phấn đấu và nỗ lực trong hành trình khẳng định chính mình. Bên cạnh đó, Vietcombank còn đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, giáo dục. Đảng ủy Vietcombank luôn chú trọng, tăng cường vai trò giám sát của chi bộ trong quản lý, giáo dục nhận thức về công tác PCTN; đề cao, quán triệt thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong công tác PCTN nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN; gắn công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, lãng phí với các hoạt động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ và người lao động...

Với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp thế hệ CBNV, người lao động Vietcombank luôn tự hào về lịch sử vẻ vang cùng những đóng góp của ngân hàng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước: Từ việc góp người, góp của cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến những việc làm “thầm lặng”, hóa giải những biện pháp phong tỏa/cấm vận Việt Nam của đế quốc Mỹ và những thành tích vượt bậc trong giai đoạn đất nước chuyển mình, đổi mới và phát triển, hội nhập kinh tế - quốc tế sâu rộng.

Với vị thế và vai trò của ngân hàng dẫn đầu, ngân hàng số 1 Việt Nam, tin chắc rằng những lợi ích vật chất sẽ không thể “cám dỗ”, hay lay chuyển được tinh thần, ý chí và nghị lực của “người Vietcombank”. Và như vậy, có thể khẳng định Vietcombank đã thành công trong công tác PCTN, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, môi trường doanh nghiệp…, cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân, khách hàng, bạn hàng trong và ngoài nước đóng góp, dựng xây đất nước để Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của khu vực và thế giới./.

Đặng Thành
Nguồn:

Các tin khác

Thông tư mới về đăng kiểm ô tô chính thức có hiệu lực

Thông tư mới về đăng kiểm ô tô chính thức có hiệu lực

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm ô tô có hiệu lực từ ngày 3/6/2023.
Câu lạc bộ Xạ Kỵ: Điểm đến của học sinh, sinh viên dịp hè

Câu lạc bộ Xạ Kỵ: Điểm đến của học sinh, sinh viên dịp hè

Mới đi vào hoạt động từ tháng 5/2023, nhưng câu lạc bộ Xạ Kỵ ở ngõ 464 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội đã thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn trẻ tới đây với mong muốn trải nghiệm hoạt động mới lạ như học cưỡi ngựa kết hợp với bắn cung.
CĐCS Vụ Thanh toán, Pháp chế, Tín dụng và Sở Giao dịch NHNN tổ chức "Vui Tết thiếu nhi"

CĐCS Vụ Thanh toán, Pháp chế, Tín dụng và Sở Giao dịch NHNN tổ chức "Vui Tết thiếu nhi"

Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết thiếu nhi, được sự nhất trí của Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương, sáng ngày 1/6/2023, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công đoàn cơ sở phối hợp với Liên chi đoàn Thanh niên 4 đơn vị: Vụ Thanh toán, Vụ Pháp chế, Sở giao dịch NHNN và Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đã tổ chức chương trình “Vui Tết thiếu nhi” và trao quà cho các cháu là con cán bộ, đoàn viên.
"Đêm hội ánh sáng" - sự kiện đang được công chúng mong đợi

"Đêm hội ánh sáng" - sự kiện đang được công chúng mong đợi

Tối nay (2/6), Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) - "Đêm hội ánh sáng" - sẽ được khai mạc tại thành phố biển Đà Nẵng - sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước.
Cuốn sách trao đi - Mầm xanh đem về

Cuốn sách trao đi - Mầm xanh đem về

Chung tay cùng PNJ trao tặng sách cho các trường học thuộc vùng núi, vùng xa tại các địa phương ở Miền Trung, giúp các em ở những nơi còn khó khăn có thêm cơ hội học tập và phát triển...
Sacombank và Dai-ichi Life hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Sacombank và Dai-ichi Life hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Từ tháng 3-5/2023, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cùng các cơ sở y tế thực hiện chương trình “Mổ mắt miễn phí - Phục hồi thị lực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”. Tổng ngân sách dành cho hoạt động ý nghĩa này là 1 tỷ đồng, hỗ trợ đến 1.000 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể tại 3 tỉnh Kiên Giang, Lâm Đồng và Tây Ninh.
BIDV trao tặng 300 triệu đồng xây dựng đài tượng niệm liệt sỹ

BIDV trao tặng 300 triệu đồng xây dựng đài tượng niệm liệt sỹ

Sáng ngày 2/6/2023, NHNN chi nhánh TP. Đà Nẵng tổ chức lễ trao tăng ủng hộ của BIDV xây dựng 2 công trình đài tưởng niệm Liệt sỹ Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44, Quảng Đà. Tham dự lễ có Ban giám đốc NHNN chi nhánh Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo BIDV chi nhánh Đà Nẵng, Hải Vân, Sông Hàn và đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44, Quảng Đà.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Dự kiến giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí

Dự kiến giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lệ phí cấp căn cước công dân... được giảm tới 50% đến hết ngày 31/12/2023.
Trình, thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Trình, thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

chiều 2/6 Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
Thời báo Ngân hàng tuyển dụng viên chức

Thời báo Ngân hàng tuyển dụng viên chức

Thời báo Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức hạng III năm 2023 bằng hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:
Hiểm họa từ thuốc lá điện tử

Hiểm họa từ thuốc lá điện tử

Hiện nay, số lượng người hút thuốc lá điện tử gia tăng nhanh chóng vì cho rằng ít gây hại và dùng để cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của sản phẩm này đã được chứng minh chẳng kém cạnh gì thuốc lá truyền thống.
FPT ký kết chuyển đổi số với tỉnh Bắc Kạn

FPT ký kết chuyển đổi số với tỉnh Bắc Kạn

Ngày 30/5/2023, Tập đoàn FPT ký kết hợp tác hợp tác toàn diện với Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số theo hướng chuyển đổi tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực, hướng tới người dân và doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn khẳng định sẽ cùng FPT xây "cao tốc" chuyển đổi số.
Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023

Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023

Ngày 29/5/2023, Công đoàn NHVN đã ban hành văn bản số 688/ĐL-CĐNH về Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất, năm 2023. Điều lệ bao gồm đối tượng và điều kiện tham gia Đại hội TDTT; thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội TDTT; thời gian, hồ sơ đăng ký tham gia; các nội dung thi đấu, xếp hạng, khen thưởng và kỷ luật; điều lệ của từng môn thi đấu…
Nestlé Việt Nam hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nestlé Việt Nam hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023, Nestlé Việt Nam đã trao tặng hàng nghìn phần quà thiết thực cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh thành trên cả nước.
Xem thêm
Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, chiều 3/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến hiện trạng tăng trưởng tín dụng hiện nay, và một số giải pháp cho thời gian tới.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, cơ hội nghề nghiệp từ ngành tài chính - ngân hàng ngày càng đa dạng nên ngành học này luôn có sức hút đối với các bạn thí sinh.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang, có 2 xã biên giới, 8 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, 5 xã đặc biệt khó khăn, 37 chùa Khmer, có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó, 33,31% dân số là đồng bào DTTS). Toàn huyện có 2.900 hộ nghèo (chiếm 8,65%), trong đó có 2.098 hộ nghèo DTTS (chiếm 18,77% hộ dân tộc).
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch.
Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Nổi bật giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, từ 8,2%/năm với thời hạn vay đến 35 năm, chương trình "Ưu đãi vay, có nhà ngay" của HDBank khiến hàng triệu khách hàng phấn khởi.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Số hóa toàn diện tại HDBank đang góp phần tạo nên khác biệt. Lượng người dùng và giao dịch chuyển dịch sang các kênh số liên tục gia tăng, tạo những giá trị lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Phiên bản di động