Để thi đua trở thành động lực phát triển

07:00 | 27/09/2021

Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy người lao động toàn Ngành không ngừng nỗ lực sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát huy truyền thống thi đua sôi nổi, sáng tạo cùng với những bài học kinh nghiệm đúc kết trong giai đoạn vừa qua, công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng trong giai đoạn tới đây chắc chắn sẽ là nguồn động lực to lớn, động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trong tình hình mới.

Mạnh dạn nhìn vào những hạn chế

“Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, lời dạy của Bác đã thấm nhuần trong công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng những năm qua.

Nhìn lại chặng đường 5 năm (2015 - 2020), công tác thi đua, khen thưởng của Ngành đã có nhiều đổi mới, ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực được phát động trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng. Từ đó phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, sáng tạo, tấm gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Ngành.

de thi dua tro thanh dong luc phat trien
Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy người lao động toàn Ngành không ngừng nỗ lực sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Có thể kể đến các phong trào thi đua tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, như xây dựng cơ chế, chính sách; cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; văn hoá công sở, đạo đức của công chức, viên chức người lao động. Nổi bật là các phong trào “Thi đua thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới, cải tiến phương thức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của công chức, người lao động; duy trì và phát huy văn hóa công sở”; “Hậu cần vững chắc, chủ động sáng tạo, phát huy trí tuệ, quyết tâm vượt mọi khó khăn thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ”; “Cơ quan văn minh hiện đại, cán bộ công chức công tâm, chuyên nghiệp”…

Chính sức mạnh của các phong trào thi đua này đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách theo hướng phù hợp và đi vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên bên cạnh những dấu ấn tích cực, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế còn tồn đọng để lấy đó làm bài học cho thành công ở chặng đường tiếp theo.

Cụ thể, kết quả tổ chức, triển khai phong trào thi đua có nơi có lúc còn chưa đồng đều. Chất lượng hồ sơ khen thưởng tại một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tuy đã được chú trọng nhưng số lượng còn hạn chế, đôi lúc thực hiện chưa kịp thời, hình thức nhân điển hình tiên tiến chưa phong phú.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt thông qua triển khai sử dụng dịch vụ công lĩnh vực thi đua khen thưởng tại một số đơn vị còn chưa đồng đều. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp cũng chưa phát huy hết vai trò tham mưu.

Những tồn tại hạn chế nêu trên xuất phát từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa được chú trọng đúng mức. Hoạt động khen thưởng và thi đua tại một số đơn vị chưa thực sự gắn kết nên chưa phát huy được sức mạnh của công tác thi đua, khen thưởng.

Phát huy sức mạnh tinh thần thi đua

Trong thời gian tới, để cụ thể hóa yêu cầu tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy những mặt tích cực, khắc phục tồn tại, hạn chế, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 17/9/2021 về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đưa phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân.

Thông qua đó tạo ra sức mạnh hành động để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.

Thống đốc cũng yêu cầu mỗi đơn vị cần không ngừng đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ngành và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chủ đề thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020-2025” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị, của Ngành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chính vì vậy, cần chủ động phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành.

Các đơn vị cũng cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, kịp thời, công khai, đúng quy định.

Ngoài ra, việc củng cố bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến các cấp và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua. Song hành với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thống đốc yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về phòng, chống và khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra, chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch đảm bảo hoạt động an toàn, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch”. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Ngành, các cơ quan báo chí trong ngành Ngân hàng cũng cần tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phát huy tinh thần Bác dạy “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng quan trọng và then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, do vậy, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng còn rất nặng nề trong giai đoạn tới, đòi hỏi công tác thi đua, khen thưởng cần đổi mới toàn diện, thực sự trở thành động lực, đòn bẩy quan trọng xây dựng con người mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Quỳnh Trang

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.150
Vàng SJC 5c
66.300
67.170
Vàng nhẫn 9999
53.400
54.400
Vàng nữ trang 9999
53.200
54.000