Sẽ miễn, giảm thuế cho đối tượng chịu tác động của dịch Covid-19

13:05 | 16/09/2021

Tiếp theo chương trình Phiên họp thứ ba, sáng nay (16/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Trước đó, Chính phủ trình 4 đề xuất hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng và dự tính các đề xuất nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng (tăng 1,3 nghìn tỷ đồng so với nội dung đã đề xuất tại Tờ trình số 289/TTr-CP).

Giảm thu khoảng 2.200 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, tại Tờ trình số 289/TTr-CP, Chính phủ đã đề xuất tiếp tục áp dụng việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 như đã áp dụng trong năm 2020. Theo đánh giá sơ bộ, trên cơ sở kết quả thực hiện của năm 2020 và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, việc áp dụng giải pháp trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 6 nghìn tỷ đồng.

se ban hanh mot so giai phap ve mien giam thue nham ho tro dn nguoi dan chiu tac dong cua dich covid 19

Trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, ý kiến của các Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chính phủ đã hoàn chỉnh lại nội dung đề xuất để đảm bảo chính sách nhắm vào đúng đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của NSNN, cụ thể là bổ sung thêm điều kiện tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 để đảm bảo đối tượng được giảm thuế thực sự bị khó khăn do tác động của dịch Covid-19; đồng thời, việc xác định tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 sẽ không áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021 (do trường hợp này lấy tiêu chí tổng doanh thu năm 2020 để so sánh là không khả thi). Nội dung giảm thuế TNDN tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết chỉnh sửa lại theo hướng:

“1. Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020. Không áp dụng tiêu chí tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, người nộp thuế chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2021”.

Chính phủ dự kiến số giảm thu NSNN theo đề xuất này là khoảng 2.200 tỷ đồng (giảm 3.800 tỷ đồng so với nội dung đã đề xuất tại Tờ trình số 289/TTr-CP).

Giảm thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khoảng 8.800 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là nhóm dễ chịu tác động từ những khó khăn của nền kinh tế, đặc biệt trong thời gian đang phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất phức tạp hiện nay. Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, tại Tờ trình số 289/TTr-CP, Chính phủ đã đề xuất giảm 50% số thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế.

Theo đánh giá sơ bộ, việc thực hiện đề xuất này có thể làm giảm thu NSNN khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng. Với đối tượng thụ hưởng lớn (khoảng 1,4 triệu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh), việc thực hiện theo đề xuất này sẽ có tác động tích cực trên phạm vi rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Bên cạnh việc thực hiện miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong thời gian phải tạm ngừng hoạt động theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, để đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ bao quát đến các đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn mà không chỉ phân biệt trong hay ngoài vùng dịch hay khu vực giãn cách, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội (hỗ trợ thêm cho đối tượng này), ý kiến của các Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chính phủ đề xuất thay vì giảm 50% số thuế phải nộp của quý III và quý IV/2021 thì sẽ thực hiện miễn số thuế phải nộp của quý III và quý IV/2021 (tương đương với việc giảm 50% số thuế phải nộp của cả năm 2021 để tránh việc xử lý lại số thuế đã nộp của quý I và II rất phức tạp). Theo đó, chỉnh sửa lại nội dung khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo hướng: “2. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, địa bàn, các hình thức, phương pháp khai thuế, nộp thuế”.

Chính phủ dự kiến số giảm thu NSNN theo phương án này là khoảng 8.800 tỷ đồng (tăng 4.400 tỷ đồng so với nội dung đã đề xuất tại Tờ trình số 289/TTr-CP).

Giảm thuế GTGT khoảng 5.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch Quốc hội là nên cân nhắc để đảm bảo đúng mục tiêu hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn, Chính phủ đã rà soát và thấy rằng với đề xuất giảm mức thuế suất thuế GTGT thì đối tượng được thụ hưởng trực tiếp chính sách này là người mua hàng hóa, dịch vụ (do mức giảm 30% thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của người bán, qua đó giảm số tiền mà người mua phải thanh toán); đồng thời cũng sẽ gián tiếp hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khuyến khích bán hàng tốt hơn, nhiều hơn, qua đó góp phần tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Qua rà soát trong số các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách, mặc dù tình hình chung là rất khó khăn nhưng vẫn có hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng tích cực như hoạt động xuất bản theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Chính phủ đề xuất loại bỏ “hoạt động xuất bản theo hình thức trực tuyến” và chỉnh sửa lại thời điểm áp dụng kể từ ngày 1/10/2021 để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức trong việc xuất hóa đơn cũng như kê khai, nộp thuế.

Chính phủ dự kiến số giảm thu NSNN theo phương án này là khoảng 5.000 tỷ đồng (giảm 1.600 tỷ đồng so với nội dung đã đề xuất tại Tờ trình số 289/TTr-CP do điều chỉnh hiệu lực áp dụng từ ngày 1/10/2021 thay vì từ 1/9/2021).

Đề xuất miễn tiền chậm nộp khoảng 5.300 tỷ đồng

Để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức giảm bớt khó khăn về tài chính, tập trung nguồn lực để khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là doanh nghiệp, tổ chức bị thua lỗ nhiều năm liên tiếp (từ năm 2018 đến 2020) nhằm giúp các đối tượng này giảm bớt gánh nặng, có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh là cần thiết, tại Tờ trình số 289/TTr-CP, Chính phủ đã đề xuất miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020. Không áp dụng quy định này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Việc đề xuất miễn tiền chậm nộp với điều kiện phát sinh lỗ để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, nếu không ràng buộc điều kiện lỗ thì nhóm đối tượng những doanh nghiệp, tổ chức không thực sự gặp khó khăn cũng được miễn, gây sự bất bình đẳng và lãng phí nguồn lực. Hơn nữa, nếu tất cả các doanh nghiệp, tổ chức được miễn tiền chậm nộp sẽ dẫn đến không nộp thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và như vậy NSNN sẽ không có nguồn thu. Về dự kiến tác động tới ngân sách, việc thực hiện đề xuất này có thể làm giảm thu NSNN khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch Quốc hội chỉ áp dụng với doanh nghiệp, tổ chức bị lỗ trong năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; qua nghiên cứu, rà soát để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn có thể áp dụng ngay chính sách hỗ trợ, không phải chờ đến khi quyết toán năm 2021 (thời hạn là 31/3/2022), Chính phủ đề xuất chỉnh sửa theo hướng áp dụng miễn tiền chậm nộp phát sinh năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức bị lỗ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ sẽ hoàn chỉnh khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo hướng: “4. Miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp”.

Chính phủ dự kiến số giảm thu NSNN theo phương án này là khoảng 5.300 tỷ đồng (tăng 2.600 tỷ đồng so với nội dung đã đề xuất tại Tờ trình số 289/TTr-CP).

Như vậy, tính chung việc thực hiện 4 giải pháp như trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng (tăng 1,3 nghìn tỷ đồng so với nội dung đã đề xuất tại Tờ trình số 289/TTr-CP). Tính chung các giải pháp đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền và các giải pháp như đề xuất, số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 140 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118 nghìn tỷ đồng; gói miễn giảm thuế, miễn tiền chậm nộp theo các nội dung đề xuất nêu trên là khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng.

DCC

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.625 22.855 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.655 22.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.638 22.858 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.657 22.869 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.645 22.855 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
57.850
58.570
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
57.850
58.550
Vàng SJC 5c
57.850
58.570
Vàng nhẫn 9999
51.400
52.100
Vàng nữ trang 9999
51.000
51.800