Tăng cường nguồn lực để NHCSXH thực hiện hiệu quả hơn nữa tín dụng chính sách

22:00 | 19/03/2021

Mục tiêu tổng quát của NHCSXH đặt ra cho giai đoạn 2021-2030 là tăng cường nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo các nội dung của thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

tang cuong nguon luc de nhcsxh thuc hien hieu qua hon nua tin dung chinh sach
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội thảo

Ngày 19/3/2021, tại Hà Nội, NHCSXH phối hợp Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030”. Đồng chủ trì Hội thảo có: Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Ủy viên HĐQT NHCSXH Đào Minh Tú; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên HĐQT NHCSXH Thào Xuân Sùng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi; Phó Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc Y Thông; Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh; Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng và Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng Đào Minh Phúc.

Nhìn lại kết quả hoạt động giai đoạn 2011 - 2020 các diễn giả đại diện ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia tài chính - ngân hàng đánh giá cao sự phát triển của NHCSXH, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt bình quân 10%/năm. Quy mô tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách tăng gấp 2,6 lần, từ 90.400 tỷ đồng năm 2010 lên 233.426 tỷ đồng đến thời điểm 31/12/2020. Tốc độ tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt bình quân khoảng 10%/năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng gấp 2,5 lần, từ 89.462 tỷ đồng năm 2010 lên 226.197 tỷ đồng đến thời điểm 31/12/2020, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 từ 14,2% xuống 4,25%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống dưới 3% (cuối năm 2020).

tang cuong nguon luc de nhcsxh thuc hien hieu qua hon nua tin dung chinh sach
Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện trong thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. NHCSXH đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu có đồng quan điểm, định hướng tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn tới tiếp tục là giải pháp quan trọng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì vậy, cần phải tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này. Hướng tới tập trung thống nhất chức năng tín dụng chính sách từ các ngân hàng thương mại sang NHCSXH. Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài. Đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ; tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần.

Mục tiêu tổng quát của NHCSXH đặt ra cho giai đoạn 2021-2030 là tăng cường nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo các nội dung của thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để phát triển theo hướng tự chủ, ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

Cụ thể là tăng cường nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với mức tăng trưởng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bình quân hàng năm khoảng 10%.

Cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, tự chủ trong đó: Nguồn NSNN cấp theo lộ trình đến năm 2025 đạt 40%/tổng nguồn vốn, tiến tới đến năm 2030 đạt 50%/tổng nguồn vốn. Nguồn lực cấp cho NHCSXH được tổng hợp vào vốn đầu tư công trung hạn theo Luật NSNN và Luật đầu tư công; Đẩy mạnh nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư: phấn đấu đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm 15%/tổng nguồn vốn; Tăng nguồn vốn huy động, trong đó nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh chiếm từ 30%/tổng nguồn vốn.

tang cuong nguon luc de nhcsxh thuc hien hieu qua hon nua tin dung chinh sach
Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho rằng, hội thảo thống nhất ghi nhận, khẳng định về quan điểm, định hướng, mục tiêu và giải pháp quan trọng để xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030.

Về quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển NHCSXH giai đoạn tới, một là, NHCSXH cần tiếp tục phát huy vai trò là một định chế tài chính quan trọng, thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước, hoạt động hiệu quả, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Hai là, tín dụng chính sách xã hội tại NHCSXH tiếp tục là điểm sáng và là một trong những “trụ cột” chính của hệ thống các chính sách giảm nghèo, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, bao phủ được các đối tượng chính sách; là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Ba là, hướng tới tập trung thống nhất chức năng tín dụng chính sách từ các ngân hàng thương mại sang NHCSXH; Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần.

Bốn là, cơ chế tạo lập nguồn vốn cho NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, trong đó cần ưu tiên cân dối nguồn vốn NSNN để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo các nội dung thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, việc xây dựng Chiến lược Phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030 cần đặt ra các mục tiêu phát triển cụ thể, định hướng phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2030, Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH trong thời gian qua.

Về giải pháp giai đoạn tới, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, các đại biểu đều thống nhất các giải pháp trọng tâm trong Chiến lược phát triển NHCSXH 2021-2030.

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức, điều lệ và hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH đảm bảo nguyên tắc duy trì những cơ chế, quy định đang phát huy hiệu quả; thay thế những quy định đã lỗi thời, chưa cập nhật với quy định của pháp luật hiện hành, không phù hợp thực tiễn và điều kiện mới, cản trở hoạt động của NHCSXH.

Thứ hai, hoàn thiện các quy định của pháp luật về cơ chế huy động vốn của NHCSXH, nhất là cơ chế phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tạo sự chủ động cho NHCSXH thực hiện các phương án huy động vốn có chi phí phù hợp hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình tín dụng chính sách; Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, gắn với mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới.

Thứ tư, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện) để ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Cuối cùng, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.

Đức Nghiêm

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.550 23.860 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.550 23.830 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.530 23.830 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.530 23.830 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.560 23.830 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.600 24.100 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.615 24.165 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.539 23.850 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.730 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.600 23.890 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.600
67.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.600
67.400
Vàng SJC 5c
66.600
67.420
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750