Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động hành chính, công vụ

16:59 | 20/12/2018

Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nội bộ và thực hiện Quy chế làm việc của NHNN năm 2019 được tổ chức ngày 20/12/2018, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương.


Phó Thống đốc Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng và Trưởng phòng Tổng hợp các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN; Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng và Thủ trưởng các vụ, cục, Chánh Văn phòng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công việc thì phải nâng cao được hiệu lực điều hành, CCHC. Đây là Hội nghị để đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC nội bộ, các giải pháp đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; chấp hành Quy chế làm việc của NHNN; các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, công chức; chẩn chỉnh việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước…

Theo Phó Thống đốc, những kết quả đạt được trong công tác CCHC nội bộ và thực hiện Quy chế làm việc của NHNN sẽ giúp nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành chính, công vụ của NHNN, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và các nhiệm vụ chính trị của Ngành, đồng thời củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN và hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Theo báo cáo của các vụ, cục, đơn vị tại Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc và Ban Lãnh đạo NHNN về việc đẩy mạnh CCHC nội bộ, tăng cường đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, các đơn vị chức năng tại Trụ sở chính NHNN đã tích cực triển khai với nhiều giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong công tác quản lý, điều hành nội bộ, nâng cao ý thức chấp hành quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở và các quy định của NHNN.

Đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, lề lối, cách thức làm việc

Nhìn chung các đơn vị tại Trụ sở chính NHNN đã có những đổi mới tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao như: Đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến, đổi mới trong xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình công tác của NHNN; Các văn bản pháp lý liên quan đến quy định hành chính, thủ tục hành chính đối với các TCTD, bao gồm cả các quy định có tính chất thủ tục hành chính trong quan hệ giải quyết công việc giữa các đơn vị, vụ, cục thường xuyên được rà soát, chỉnh sửa; Công nghệ thông tin được đẩy mạnh ứng dụng, hỗ trợ tích cực hoạt động hành chính tại NHNN.

Thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của NHNN để hỗ trợ tích cực việc xử lý công việc của đơn vị, đặc biệt là các công việc gấp. Đến nay, 100% các đơn vị NHNN đã sử dụng phần mềm E.doc để chuyển, nhận văn bản giữa các đơn vị và theo dõi, quản lý tiến độ xử lý công việc của đơn vị; Việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo của NHNN được cải tiến về cách thức tổ chức để nâng cao chất lượng, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm; Công tác văn thư, lưu trữ đã có nhiều cải tiến trong quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản, tờ trình trong nội bộ Văn phòng và tại Trụ sở chính NHNN, góp phần đáng kể đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc của các đơn vị.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, công chức

Nhằm tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN đã ban hành 04 Chỉ thị và 01 Quyết định chỉ đạo các đơn vị thuộc NHNN tuân thủ các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức.

Việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị đã thường xuyên quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, nội quy của NHNN, quy định về văn hóa công sở. Cán bộ, công chức, viên chức NHNN nhìn chung có phong cách làm việc khoa học, có tinh thần, thái độ nghiêm túc với công việc; Việc thực hiện nội quy, quy chế tiếp công dân của NHNN được thực hiện theo đúng quy định...

Thực hiện tốt Quy chế làm việc của NHNN

Các đơn vị đã phối hợp tích cực với Văn phòng, Vụ Pháp chế trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình công tác, chương trình xây dựng Thông tư của NHNN. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị thời gian gần đây được cải thiện tích cực.

Văn phòng đã thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị để tổng hợp trong Báo cáo thực hiện Chương trình công tác của Ban Lãnh đạo NHNN, phục vụ cho cuộc họp Giao ban Ban Lãnh đạo NHNN định kỳ 2 tuần/lần.

Nhìn chung các đơn vị đã có sự chủ động trong công tác phối hợp, đảm bảo tính nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng thời có sự bám sát, trao đổi liên tục trong quá trình phối hợp. Bên cạnh đó, hầu hết các đơn vị đã thực hiện đúng quy định thủ tục trình Lãnh đạo NHNN xử lý công việc; các văn bản hành chính trình Lãnh đạo đảm bảo đúng nội dung, thể thức, thẩm quyền ký văn bản.

Trong năm 2018, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 124 hội nghị, hội thảo, lễ ký kết, đàm phán, thuyết trình, toạ đàm của NHNN. Các đơn vị cũng đã có sự phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị gửi Văn phòng để tổng hợp, xây dựng các báo cáo của NHNN gửi Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo NHNN; Đồng thời chấp hành nghiêm quy định của NHNN về phát ngôn và cung cấp thông tin, đi công tác địa phương, đi công tác nước ngoài.


Toàn cảnh hội nghị

Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC nội bộ năm 2019

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong việc triển khai công tác CCHC nội bộ và thực hiện nội quy, Quy chế tại NHTW thời gian qua, nhờ đó kỷ luật, kỷ cương hành chính tại NHTW được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thống đốc cho rằng, trong xử lý, điều hành, tổ chức triển khai công việc và thực hiện Quy chế làm việc của NHNN, nội quy của cơ quan, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Do vậy, Phó Thống đốc yêu cầu, năm 2019 các đơn vị tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước và kế hoạch của NHNN, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo, điều hành và tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế, quy định nội bộ của NHNN, tập trung vào một số công việc sau:

Một là: Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động hành chính, công vụ; coi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị;

Hai là: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về tinh thần đẩy mạnh CCHC, ý thức tuân thủ các quy chế, quy định, kỷ luật lao động, ý thức phối hợp giải quyết công việc, trách nhiệm phận sự giải quyết công việc;

Ba là: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực hiện chương trình công tác; tạo động lực và áp lực trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị.

Bốn là: Kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan: Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng, Quy định về công tác văn thư, lưu trữ, Quy chế văn hóa công sở của NHNN đáp ứng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ trong hệ thống NHNN;

Năm là: Các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo NHNN. Các nội dung báo cáo và đề xuất phải rõ ràng, cụ thể, đúng thẩm quyền;

Sáu là: Thủ trưởng các đơn vị bám sát các nội dung công việc được giao, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân; quán triệt thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của NHNN;

Bảy là: Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong quá trình triển khai công việc.

Phó Thống đốc cũng lưu ý các đơn vị về một số nhiệm vụ cụ thể, đó là tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị hành chính, văn phòng, hậu cầu như: Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng, Quy chế làm việc, Quy chế chấm điểm đánh giá kết quả chấm điểm, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; Rà soát lại các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; Khẩn trương xây dựng, triển khai dự án nâng cao năng lực lưu trữ, giải pháp số hóa các văn bản lưu trữ của NHNN, thư viện điện tử của NHNN;

Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại NHNN; Sử dụng có hiệu quả, triệt để các phần mềm tin học, để phục vụ công việc; Thực hiện việc rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của các đơn vị để có kế hoạch kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với biên chế tinh gọn và hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, quy trình thủ tục trong quản lý chi tiêu, mua sắm, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Đẩy mạnh công tác truyền thông CCHC để tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, đa dạng các chủ trương, chính sách và các kết quả về công tác CCHC của NHNN…

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.170 23.380 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.205 23.385 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.184 23.374 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.215 23.365 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.200 23.360 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.180 23.350 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.190 23.400 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.190 23.390 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.200 23.370 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.230 23.360 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.380
48.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.380
48.750
Vàng SJC 5c
48.380
48.770
Vàng nhẫn 9999
47.730
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050