Thông tư 15: Cơ sở nâng cao chất lượng thông tin tín dụng ngành Ngân hàng

07:52 | 15/04/2024 Chính sách
aa
Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Cao Văn Bình - Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) nêu nhận định, Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam (Thông tư 15) sẽ góp phần củng cố các quy định về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) của NHNN. Từ đó, tạo điều kiện để hoạt động TTTD ngày càng đóng vai trò quan trọng, là một trong những trụ cột hỗ trợ ngành Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả.

Thưa ông, vừa qua Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động TTTD của NHNN Việt Nam và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 về Hệ thống chỉ tiêu TTTD. Ông vui lòng nêu sơ lược về những điểm mới của các văn bản trên? Ông đánh giá như thế nào về những điểm mới này?

Thông tư 15: Cơ sở nâng cao chất lượng thông tin tín dụng ngành Ngân hàng

Ông Cao Văn Bình - Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

Như chúng ta đã biết, ngày 05/12/2023, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động TTTD của NHNN Việt Nam (Thông tư 15), có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 thay thế Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 (Thông tư 03). Tiếp theo đó ngày 29/3/2024, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-NHNN về Hệ thống chỉ tiêu TTTD (Quyết định 573).

Thông tư 15 và Quyết định 573 được xây dựng trên cơ sở khắc phục các hạn chế của Thông tư 03. Từ đó hoàn thiện các quy định về nguồn thu thập dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu TTTD để phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ cho các nhu cầu mới trong quản lý của NHNN và quản trị rủi ro của TCTD. Hoàn thiện các quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng vay; hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động TTTD. Đồng thời tăng cường tính minh bạch của thông tin và khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp.

Một số điểm mới chính của 02 văn bản như:

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định liên quan đến Hệ thống chỉ tiêu TTTD.

Thực tế quá trình triển khai hoạt động TTTD cho thấy còn một số bất cập liên quan đến phạm vi yêu cầu và báo cáo TTTD, chưa có sự thống nhất về chỉ tiêu thống kê giữa Thông tư 03 và báo cáo thống kê của NHNN, làm tăng yêu cầu báo cáo của TCTD về khách hàng và nhóm các khách hàng liên quan. Để khắc phục những tồn tại đó, các chỉ tiêu TTTD tại Thông tư 15 và Quyết định 573 đã được điều chỉnh bổ sung, tăng thêm 136 chỉ tiêu so với Thông tư 03 và được phân chia đồng nhất thành 09 nhóm chỉ tiêu, trong đó thêm mới 03 nhóm chỉ tiêu gồm: Thông tin người có liên quan của khách hàng vay; Thông tin về hoạt động xử lý nợ xấu nội bảng và Thông tin về mua bán nợ xấu tại VAMC. Đồng thời bổ sung, chỉnh sửa các nhóm chỉ tiêu còn lại, đảm bảo tính bao quát, phản ánh đầy đủ các thông tin phát sinh trong quan hệ tín dụng của khách hàng với TCTD. Đặc biệt, để tạo sự linh hoạt khi cần bổ sung/chỉnh sửa nếu có sự thay đổi nghiệp vụ của ngành hoặc yêu cầu bổ sung thông tin phục vụ quản lý nhà nước của NHNN, Hệ thống chỉ tiêu TTTD được quy định ban hành theo Quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ.

Thứ hai, bổ sung các quy định về đối tượng áp dụng và thu thập thông tin.

Với mục tiêu hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động TTTD, Thông tư 15 đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) và tổ chức tự nguyện, đồng thời hoàn thiện các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ, loại dữ liệu báo cáo, tần suất báo cáo thông tin cho CIC…

Các khái niệm liên quan đến hoạt động TTTD cũng được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp, bám sát cơ sở khái niệm về TTTD “là tập hợp các dữ liệu liên quan đến khoản cấp tín dụng của khách hàng vay tại TCTD, khoản nợ của khách hàng vay do tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động TTTD quản lý”, để đảm bảo bao quát hết thông tin thu thập từ khách hàng vay của Tổ chức tự nguyện.

Ngoài ra, Thông tư 15 cũng bổ sung thêm quy định về các nguồn thông tin CIC được phép thu thập được quy định tại Điều 8 của Thông tư 15. Theo đó, bên cạnh các nguồn thông tin trong ngành, CIC được phép thu thập từ các nguồn thông tin khác như các cơ quan quản lý nhà nước, các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tăng cường các quy định về bảo mật, an toàn, an ninh trong lĩnh vực TTTD.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, nhiều công cụ khai thác thông tin mạnh được đưa vào sử dụng có khả năng gây mất an toàn an ninh dữ liệu. Vì vậy để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng vay, Thông tư 15 đã bổ sung đồng bộ các quy định về để đảm bảo bảo mật, an toàn, an ninh như: quy định cần có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu khi TCTN cung cấp TTTD của khách hàng vay về CIC tại Điều 17 về Quyền và nghĩa vụ của TCTN; điều chỉnh nội dung tại Điều 5 Nguyên tắc hoạt động TTTD để phù hợp quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP và đảm bảo chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời đối với TTTD cung cấp cho CIC; bổ sung thêm Điều 6 quy định cụ thể về “An toàn, bảo mật TTTD” để các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chú trọng, nâng cao việc bảo đảm an toàn hoạt động thông tin mạng, tránh việc làm lộ, lọt, cung cấp, khai thác thông tin trái phép, sai đối tượng, sai mục đích; bổ sung quy định cụ thể hơn về các trường hợp vi phạm quy định về nguyên tắc, an toàn bảo mật thông tin và các hành vi bị cấm của hoạt động TTTD sẽ bị tạm dừng quyền khai thác dịch vụ tại Điều 12.

Thứ tư, hoàn thiện các quy định về cung cấp thông tin cho khách hàng vay.

Thông tư 15 đã điều chỉnh khái niệm Thông tin tiêu cực về khách hàng vay, bỏ nội dung “các hành vi vi phạm pháp luật, bị khởi kiện, bị khởi tố”, chỉ căn cứ theo các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật để đảm bảo quyền lợi của khách hàng vay. Đồng thời các nhóm chỉ tiêu thông tin khách hàng vay được phép khai thác cũng được bổ sung phù hợp với quy định của các nhóm chỉ tiêu CIC thu thập từ các TCTD, tổ chức tự nguyện, đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin về nghĩa vụ trả nợ để khách hàng vay có cơ sở xem xét, đối chiếu, sử dụng thông tin của bản thân.

Thứ năm, chỉnh sửa các quy định về điều chỉnh dữ liệu sai sót.

Việc khai thác và sử dụng TTTD có hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào tính chính xác và kịp thời của dữ liệu, vì vậy trên cơ sở các quy định về điều chỉnh dữ liệu sai sót và giải quyết khiếu nại tại Thông tư 03 và thực tiễn thực hiện tại các TCTD, Thông tư 15 đã điều chỉnh theo hướng: tăng thời gian TCTD, TCTN gửi lại thông tin cho CIC (từ 01 ngày lên 03 ngày) nếu có sai sót để tạo điều kiện cho các đơn vị có thời gian rà soát, chỉnh sửa chính xác; bổ sung phương thức xác nhận dữ liệu điều chỉnh bằng phương thức điện tử của người có thẩm quyền để tạo sự linh hoạt cho TCTD; bổ sung thêm một điều khoản về thời hạn CIC phải chỉnh sửa lại dữ liệu (trong vòng 03 ngày) nếu do lỗi tác nghiệp của CIC để tăng trách nhiệm của CIC trong quá trình xử lý dữ liệu, đảm bảo thông tin được cập nhật liên tục, chính xác.

Với những thay đổi trên, Thông tư và Quyết định Hệ chỉ tiêu sẽ tác động thế nào tới hoạt động TTTD của CIC và hoạt động của các TCTD khi được áp dụng, thưa ông?

Thông tư 15 và Quyết định 573 được đánh giá sẽ góp phần củng cố các quy định về hoạt động TTTD của NHNN, quy định chặt chẽ, cụ thể vai trò trung tâm của NHNN (đầu mối là CIC) và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đối tượng tham gia, tạo điều kiện để hoạt động TTTD ngày càng đóng vai trò quan trọng, là một trong những trụ cột hỗ trợ ngành Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả. Đồng thời, như tôi đã chia sẻ ở trên, Thông tư 15 và Quyết định 573 là tiền đề quan trọng để CIC có căn cứ mở rộng dữ liệu đầu vào (các chỉ tiêu TTTD, nguồn báo cáo thông tin), từ đó nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, cải thiện chất lượng dữ liệu nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng của NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước, các TCTD và các chủ thể khác trong hệ thống.

Về phía các TCTD, để đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới về Hệ thống chỉ tiêu TTTD theo thời hạn và tần suất báo cáo dữ liệu được quy định tại Thông tư 15 và Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu TTTD, các TCTD cần khẩn trương rà soát nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu TTTD mới, chuẩn bị cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với CIC triển khai các chương trình kiểm thử để hoàn thiện chương trình báo cáo, sẵn sàng thực hiện khi Thông tư 15 có hiệu lực.

Ngoài ra, các TCTD cũng phải chú trọng công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, các quy định nội bộ về quản lý hệ thống để đảm bảo tuân thủ các quy định mới tại Thông tư 15 về bảo mật, an toàn, an ninh trong lĩnh vực TTTD, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ có liên quan, đáp ứng các nguyên tắc trong hoạt động TTTD.

Xin ông vui lòng chia sẻ kế hoạch để phổ biến Thông tư mới tới các TCTD, đặc biệt là hướng dẫn việc báo cáo TTTD?

Hiện tại, Thông tư 15 đã được đăng công báo, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 ban hành hệ thống chỉ tiêu TTTD cũng đã được công bố, gửi đến các TCTD và các đơn vị liên quan ngay sau khi Thống đốc NHNN ký ban hành.

Để tạo điều kiện hướng dẫn các TCTD triển khai Thông tư và Quyết định chỉ tiêu hiệu quả, CIC sẽ phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát để tổ chức 02 hội nghị tập huấn, hướng dẫn báo cáo TTTD tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân, chúng tôi dự kiến tổ chức từ 08 đến 10 hội nghị, phân thành các cụm tỉnh thành, tổ chức trong quý II và quý III năm 2024.

Về phía nội bộ, CIC đã và đang chuẩn bị những gì để triển khai hoạt động TTTD tại CIC khi Thông tư 15 có hiệu lực?

Như tôi đã chia sẻ ở trên, các công tác triển khai Thông tư 15 và Quyết định 573 đã được CIC bắt tay chuẩn bị thực hiện các công việc có liên quan từ năm 2023. Một số công việc có thể kể đến như sau:

Một là, chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Hệ thống ứng dụng nghiệp vụ lõi từ đầu năm 2023, đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo đáp ứng đồng bộ các thay đổi tại Thông tư 15 và Quyết định 573.

Hai là, đã hoàn thành việc xây dựng các phần mềm chuyển tiếp để sẵn sàng tiếp nhận và xử lý dữ liệu theo quy định mới từ ngày 01/01/2025, đồng thời hỗ trợ việc thu thập, xử lý dữ liệu, cung cấp sản phẩm/dịch vụ của CIC, đảm bảo hoạt động TTTD diễn ra bình thường, thông suốt ngay thời gian đầu triển khai Thông tư và Quyết định mới.

Ba là, có kế hoạch đào tạo nội bộ cho cán bộ CIC và kế hoạch triển khai để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các hội nghị tập huấn sắp tới cho TCTD và Quỹ tín dụng nhân dân.

Bốn là, thiết lập kênh hỗ trợ trực tuyến và phân công cán bộ tham gia để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ TCTD xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trân trọng cảm ơn ông về buổi trò chuyện này!

Quỳnh Trang thực hiện
Nguồn:

Các tin khác

NHNN sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường

NHNN sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường

Thời gian gần đây, tỷ giá chịu nhiều áp lực do cả yếu tố kinh tế cũng như một số tin đồn gây ảnh hưởng tới tâm lý, kỳ vọng thị trường. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về vấn đề này.
ESG là xu thế tất yếu thúc đẩy phát triển bền vững

ESG là xu thế tất yếu thúc đẩy phát triển bền vững

Phát biểu tại Lễ ra mắt Diễn đàn ESG Việt Nam do Báo Dân trí tổ chức chiều 22/5, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhận định, thực hành ESG, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, xã hội và chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, đời sống người dân. Vì vậy, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng.
Chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả phối hợp đồng bộ với chính sách tài khoá, đảm bảo hài hoà giữa tỷ giá, lãi suất nhất là xu hướng lạm phát mới của thế giới.
Giá vàng biến động mạnh, người dân cần thận trọng khi mua vàng

Giá vàng biến động mạnh, người dân cần thận trọng khi mua vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
Chuỗi Hội nghị triển khai Thông tư 15 thành công tốt đẹp

Chuỗi Hội nghị triển khai Thông tư 15 thành công tốt đẹp

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/TT-NHNN (Thông tư 15) của NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu chi nhánh NHNN tại các tỉnh thành khu vực phía Nam (từ Thừa Thiên - Huế trở vào).
Tỷ giá diễn biến phù hợp với thị trường

Tỷ giá diễn biến phù hợp với thị trường

Đến ngày 7/5/2024, giá bán ra USD được hầu hết các NHTM niêm yết ở mức 25.455 đồng/USD, giảm so với thời điểm cuối tháng 4. Một số nghiên cứu của các tổ chức quốc tế và trong nước cho thấy, thời gian tới tỷ giá sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định.
Mua bán vàng miếng phải xuất hóa đơn, phòng chống rửa tiền

Mua bán vàng miếng phải xuất hóa đơn, phòng chống rửa tiền

Ngày 7/5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn nghiêm túc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định hiện hành, qua đó tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Dự thảo Quy định mới về trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của TCTD

Dự thảo Quy định mới về trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của TCTD

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định Quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
Sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của TCTD

Sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của TCTD

NHNN Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư (DTTT) quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đề xuất sửa đổi quy định về áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Đề xuất sửa đổi quy định về áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

NHNN Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Đề xuất thủ tục cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại

Đề xuất thủ tục cấp Giấy phép thành lập ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài.
SHB đặt mục tiêu năm 2024 vốn điều lệ tăng 12% lên 40.658 tỷ đồng và chia cổ tức 18%

SHB đặt mục tiêu năm 2024 vốn điều lệ tăng 12% lên 40.658 tỷ đồng và chia cổ tức 18%

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước.Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Triển khai Thông tư 15 đúng thời hạn, có chất lượng, hiệu quả

Triển khai Thông tư 15 đúng thời hạn, có chất lượng, hiệu quả

Đó là chỉ đạo của Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tại Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức sáng ngày 26/4/2024. Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu về Thông tư 15 và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu TTTD.
Xem thêm
NHNN phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024

NHNN phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024

Chiều nay 28/5, NHNN đã phối hợp với Báo Tuổi trẻ và các sở, ngành tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024 với chủ đề “Thúc đẩy phát triển thanh toán không tiền mặt an toàn”.
Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 5 tháng tăng 7,8%

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 5 tháng tăng 7,8%

Theo báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính tới 20/5/2024, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Ngày 22/5, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Tullier – Phó Chủ tịch Visa toàn cầu.
khai mac ky hop thu 7 quoc hoi khoa xv

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Agribank Quảng Trị với hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “tam nông”

Agribank Quảng Trị với hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “tam nông”

Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN, Agribank, chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng. Bên cạnh đó, Agribank Quảng Trị cũng đã tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào cuộc sống.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
SeABank và Visa hợp tác chiến lược phát triển thanh toán số

SeABank và Visa hợp tác chiến lược phát triển thanh toán số

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) và Tổ chức thẻ quốc tế Visa vừa ký kết thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm mang đến các giải pháp thanh toán số, năng lực dữ liệu và chuyên môn tốt nhất để giúp SeABank hoàn thành tầm nhìn trở thành một trong những ngân hàng có dịch vụ thanh toán hàng đầu tại Việt Nam.
VietinBank triển khai giải ngân và phát hành bảo lãnh online “một chạm” trên VietinBank eFAST

VietinBank triển khai giải ngân và phát hành bảo lãnh online “một chạm” trên VietinBank eFAST

Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp giao dịch thuận tiện hơn, VietinBank đã ra mắt tính năng giải ngân và phát hành bảo lãnh online ngay trên nền tảng Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp VietinBank eFAST.
Sacombank, Visa và 3 ví điện tử hàng đầu kết nối thanh toán QR Code

Sacombank, Visa và 3 ví điện tử hàng đầu kết nối thanh toán QR Code

Sacombank và Visa vừa công bố hợp tác với 3 ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam: MoMo, VNPAY và ZaloPay nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn khách hàng thẻ cũng như các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ (SME).
Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Thuận tiện thanh toán dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tích cực phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử, gia tăng sự tiện lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp khi thanh toán dịch vụ công trực tuyến.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
Phiên bản di động