Vững một niềm tin

11:00 | 12/08/2020

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, nhất là giai đoạn 2015- 2020, Đảng bộ Agribank không ngừng lớn mạnh, bám sát và thực thi nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Agribank hoàn thành các mục tiêu quan trọng của hai giai đoạn tái cơ cấu, phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực “Tam nông”, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong DNNN

Bám sát và thực thi nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối DNTW, NHNN Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, HĐTV, Ban Điều hành Agribank đã đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, quyết liệt, tập trung xử lý đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy cao nhất nội lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm, đạt và vượt mức Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra.

Nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong DNNN, phát huy vai trò “hạt nhân chính trị”, Đảng bộ Agribank lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN và đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Agribank thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ IX, 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành toàn diện mục tiêu phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Ngân hàng và sự phát triển chung của nền kinh tế. Cũng như cùng Đảng ủy Khối DNTW và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, Agribank đã được trao tặng các phần thưởng cao quý

Nhằm đảm bảo Agribank hoạt động đúng định hướng, liên tục tăng trưởng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Agribank chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong DNNN, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ… các cấp ủy Đảng vừa thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, vừa thể hiện rõ nét sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhất là phân định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chuyên môn (Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành) và tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên) để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Agribank đã ban hành nhiều Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, trong đó có những Nghị quyết đóng vai trò quan trọng về tái cơ cấu, về xử lý nợ xấu, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tổ chức Công đoàn, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Agribank, triển khai Chương trình phát triển Thanh niên Agribank… Về công tác xây dựng Đảng, đạt và vượt cả 4/4 chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Agribank đã kết nạp 604 đồng chí đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên gần 3.000 đảng viên...

Đảng bộ Agribank tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị, phát huy tính tiên phong, vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, song hành thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên, qua đó không ngừng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển “Tam nông”

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 53/QĐ-NHNN.m của Thống đốc NHNN, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện xây dựng và thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013- 2015) và tái cơ cấu giai đoạn 2 cũng là thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020 gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa.

Đến nay, Agribank đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng của hai giai đoạn tái cơ cấu. Hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực, quy mô kinh doanh được mở rộng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tổng nguồn vốn, lợi nhuận, kinh doanh dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của NHNN, triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu hiệu quả với kết quả tích cực. Đến cuối năm 2019, Agribank đã hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC, được đánh giá là một trong số các ngân hàng có kết quả xử lý nợ xấu tốt nhất hệ thống TCTD.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ Agribank đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra

Dù đang thay đổi tích cực từ một ngân hàng truyền thống chuyển sang NHTM hiện đại, nhưng Agribank vẫn luôn gắn với sứ mệnh “Tam nông” và khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vốn tín dụng Agribank chiếm gần 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách, 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, vốn tín dụng Agribank phủ kín đến 100% số xã trên cả nước.

Bên cạnh cung ứng tín dụng, Agribank phát triển hàng trăm sản phẩm dịch vụ, đa dạng kênh phân phối, trong đó với việc phát triển 68.000 tổ vay vốn và các điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, triển khai Đề án Thẻ “Tam nông”… đã góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, trung bình hàng năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Riêng giai đoạn 2016- 2019, Agribank dành nguồn kinh phí gần 1.400 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả tạo vị thế vững chắc cho Agribank không chỉ ở trong nước và quốc tế khi ngân hàng xếp ở vị trí 142/500 ngân hàng lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương về quy mô tài sản, được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s ngay lần đầu tiên thực hiện xếp hạng Agribank tương đương mức tín nhiệm quốc gia, mức xếp hạng cao nhất đối với các NHTM ở Việt Nam. Với những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, Agribank được Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN ghi nhận, trao tặng các phần thưởng cao quý.

Vững niềm tin về tương lai phát triển bền vững và hội nhập

Bước sang giai đoạn 2020- 2025, trong bối cảnh thuận lợi, thách thức đan xen, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có sự thay đổi nhanh chóng, khó lường, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số ngày càng phát triển đặt ra những thách thức đối với ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn đặt ra, Đảng bộ Agribank xác định đó là không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, lấy khoa học công nghệ là khâu đột phá, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vị trí chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ mục tiêu ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tiếp nối những thành quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020 và hơn 32 năm xây dựng và phát triển, phát huy tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ Agribank, các cấp uỷ, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên, người lao động Agribank vững niềm tin, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X. Trên cơ sở đó xây dựng Agribank phát triển bền vững và hội nhập, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông”, góp phần tích cực đưa nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, chủ động hội nhập sâu rộng hơn nền kinh tế thế giới.

Hiền Linh

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.235 23.545 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.265 23.545 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.245 23.545 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.245 23.545 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.280 23.510 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.750 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.280 23.750 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.259 23.545 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.240 23.545 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.310 23.560 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.100
67.120
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.100
67.100
Vàng SJC 5c
66.100
67.120
Vàng nhẫn 9999
52.150
53.050
Vàng nữ trang 9999
52.050
52.650