14:50 | 11/06/2018

Dấu ấn một chặng đường

Có thể thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn các cấp đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động trong Ngành...

Mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động
25 năm Công đoàn NHVN: Điểm tựa vững vàng cho người lao động

Vì quyền lợi người lao động

Trong nhiệm kỳ V (2013 - 2018), Công đoàn NHVN đã chủ động chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, đề ra những hoạt động cụ thể, thiết thực và tổ chức có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức, tài chính, nữ công, thi đua khen thưởng...

Công đoàn NHVN cũng chỉ đạo các cấp công đoàn trong hệ thống thực hiện chấm điểm, đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, việc chấm điểm đã nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể được ký kết, với nhiều điểm quy định có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn, các đơn vị ngành Ngân hàng cung cấp thông tin, công khai minh bạch phương án lương, thưởng Tết, kết quả SXKD của đơn vị, doanh nghiệp; các chế độ chính sách, thụ hưởng ưu đãi, phúc lợi, các thiết chế của công đoàn tại các địa phương cho đoàn viên, người lao động được biết.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã trợ cấp, thăm hỏi 20.213 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng; tổ chức tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động...

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết XI Công đoàn Việt Nam, Công đoàn NHVN đã xây dựng đề án và thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Từ tháng 3/2015 đến nay, Văn phòng đã tư vấn trực tiếp cho trên 60 lượt tập thể và 50 lượt cá nhân; tham gia ý kiến xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, nội quy lao động, hệ thống thang bảng lương tại một số ngân hàng cổ phần, ngân hàng nước ngoài (chưa có tổ chức công đoàn) theo đúng trình tự và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hàng năm, Công đoàn NHVN đã triển khai phát động tới các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hưởng ứng Tuần lễ, Tháng hành động Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN). Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế rủi ro, tai nạn nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp...

Tổng kết hoạt động UBKT CĐNHVN nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đánh giá những kết quả đáng khích lệ cùng với những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để hoạt động kiểm tra ngày càng đi vào nền nếp, phát huy vai trò, hiệu quả thiết thực nhất

Đi đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ngành Ngân hàng (BCĐ Ngành), Công đoàn NHVN đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Ngành thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện QCDC ở cơ sở theo quy định của Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, qua đó, tăng cường sự phối hợp của lãnh đạo chuyên môn với các tổ chức đoàn thể, chính trị.

Công đoàn các cấp đã quán triệt đầy đủ các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; các chế độ chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia quan hệ lao động; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa...

Việc triển khai và tổ chức thực hiện luôn có sự chỉ đạo thống nhất của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp và đồng thuận giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể cùng cấp.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức công tác kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy - chuyên môn - công đoàn... làm tốt công tác dân chủ trong quản trị, điều hành; Trung bình hàng năm tỷ lệ các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC đạt 100%, tổ chức Hội nghị người lao động đạt 96,12%, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động đạt 61,4% và thành lập Ban Thanh tra nhân dân theo quy định đạt 96,78%. Làm tốt việc công khai, minh bạch các nội dung theo quy định về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động (như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, đào tạo...) trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận đoàn kết, nhất trí trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng là một điểm nhấn trong hoạt động của CĐNHVN nhiệm kỳ qua

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ của Công đoàn NHVN đã được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động trong việc chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của chung ngành Ngân hàng.

Công đoàn NHVN đã sản xuất nhiều ấn phẩm tuyên truyền về văn hóa, lịch sử của Ngành như: sách nhạc và bộ đĩa CD, DVD, karaoke tuyển tập ca khúc sáng tác về ngành Ngân hàng Việt Nam, kỷ yếu và phim tư liệu về lịch sử Công đoàn NHVN, phong trào CNVCLĐ trong Ngành, xây dựng phòng truyền thống Công đoàn NHVN…

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức sâu rộng, hướng về cơ sở, góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, động viên người lao động đoàn kết, nhất trí, nâng cao đời sống tinh thần, phấn khởi, yên tâm công tác.

Trong 5 năm 2013 - 2018, các cấp công đoàn trong Ngành đã tổ chức trên 3.249 đợt giao lưu, hội diễn văn nghệ và trên 3.702 cuộc giao hữu thể thao, hội thao từ cấp cơ sở đến cấp hệ thống để chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Ngành và đơn vị. Các hoạt động trên đã thu hút trên 300 ngàn lượt người tham gia, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, gắn bó, động viên người lao động yên tâm công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị nói riêng và của ngành Ngân hàng nói chung.                  

Sáng tạo trong từng phong trào thi đua

Hàng năm, Công đoàn NHVN đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, của đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua đã thực hiện tốt việc điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối; điều hành lãi suất, tỷ giá theo nguyên tắc thị trường, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thực hiện công khai, minh bạch và áp dụng chuẩn mới về quản trị Ngân hàng theo thông lệ quốc tế, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng vững vàng về tư tưởng chính trị, có tư duy đổi mới, có phẩm chất, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Các cấp Công đoàn trong toàn Ngành đã cụ thể hóa các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thi đua tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, tiêu biểu như: phong trào thi đua “Xây dựng cơ chế chính sách quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng có hiệu quả’’; “Cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, vững tin vào hội nhập khu vực và quốc tế’’...

Qua đó đã biểu dương và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến là những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc; ý thức cao trong việc học tập, rèn luyện, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn giai đoạn 2013 – 2017

Công tác nữ đạt nhiều thành tích cao

Với tỷ lệ nữ xấp xỉ 56,4% tổng số CNVCLĐ toàn Ngành, công tác nữ công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của hệ thống Công đoàn NHVN. Hàng năm, Công đoàn NHVN tổ chức phát động thi đua trong nữ CNVCLĐ để triển khai các nội dung trọng tâm, phổ biến kịp thời những chủ trương chính sách liên quan đến lao động nữ và hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua, những hoạt động thiết thực dành cho nữ CNVCLĐ toàn Ngành. Công đoàn NHVN đã làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, làm tốt công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua hoạt động nữ công tại các cấp Công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều phong trào, hoạt động đa dạng, khởi sắc thu hút được sự quan tâm của đông đảo chị em, trung bình các năm có trên 90% CNVCLĐ nữ đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” cấp cơ sở. Từ những thành tích đạt được, nhiều chị em được tặng thưởng các hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng, Bằng khen các cấp bộ ngành đoàn thể và các danh hiệu thi đua khác.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Xuất phát từ yêu cầu phát triển, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn NHVN, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các công đoàn cùng ngành nghề trong khu vực và trên thế giới, Công đoàn NHVN vẫn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác, trao đổi song phương với Công đoàn Ngành Tài chính Hàn Quốc, Công đoàn Tài chính - Ngân hàng Singapore, Công đoàn Ngân hàng Malaysia, Công đoàn Ngành tài chính Belarus và Công đoàn Ngân hàng CHDCND Lào.

Hoạt động đối ngoại của Công đoàn NHVN đã giúp cán bộ công đoàn trong hệ thống có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt như: Kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, phương pháp hoạt động công đoàn tại cơ sở… đồng thời, các hoạt động đối ngoại góp phần giới thiệu về đất nước, con người và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn NHVN với bạn bè thế giới; thiết lập và thúc đẩy quan hệ quốc tế cũng như nâng cao uy tín của Công đoàn NHVN nói riêng và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung.

Làm tốt công tác an sinh xã hội

Trong nhiệm kỳ V, toàn ngành Ngân hàng đã đóng góp 8.612 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh - xã hội, điển hình là các chương trình lớn như: công tác xóa đói, giảm nghèo; giúp đỡ các Quỹ Bảo trợ trẻ em, các hoạt động vì trẻ em; công tác đền ơn, đáp nghĩa; khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, đại đoàn kết; “Hướng về Biển đảo quê hương”, “Bò giống cho người nghèo biên giới”, các hoạt động tri ân đối với người có công, gia đình chính sách và các hoạt động an sinh - xã hội khác...

Có thể thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn các cấp đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động trong Ngành; phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu, thiết thực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tạo điều kiện và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động; động viên khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm, tiền lương, thu nhập cho người lao động cũng như các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ

- Phấn đấu phát triển thêm khoảng 20 công đoàn cơ sở, kết nạp 10.000 đoàn viên công đoàn trở lên.

- 95% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh hàng năm.

- 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn và 85% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn.

- 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” hàng năm.

- Bình quân hàng năm, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

- Thu tài chính công đoàn đạt 96% so với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp hàng năm.

Ý kiến tham luận tại Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI

Công đoàn Vietcombank: Lực lượng nòng cốt tổ chức các phong trào thi đua

Công đoàn Vietcombank luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, đúng quy định đối với đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, chế độ phúc lợi được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động ngày càng được nâng cao; công tác an sinh xã hội và các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thực hiện tốt... 4 năm liền Vietcombank được tôn vinh là Doanh nghiệp vì người lao động.

Năm 2017, Công đoàn Vietcombank đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bức trướng với thành tích “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động”.

Việc tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, mạnh mẽ trong toàn hệ thống Vietcombank đã thu hút toàn thể đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, phát huy tính đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh; phát hiện được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến về trí tuệ và sáng tạo trong công nghệ hiện đại, trách nhiệm và thận trọng trong công tác tín dụng, trung thực và tận tụy trong công tác ngân quỹ…”.

CĐCS Agribank chi nhánh Sơn La: Nâng cao dân chủ qua đối thoại tại nơi làm việc

Tại Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La, việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc được tổ chức định kỳ 3 tháng một lần, thành phần đối thoại gồm đại diện người lao động do hội nghị đại biểu người lao động bầu và đại diện người sử dụng lao động. Để cụ thể hóa và để việc đối thoại được thực hiện nề nếp, quy củ đúng quy định, CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng và ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La.

Trong đó quy định cụ thể việc xây dựng nguyên tắc, nội dung, quy trình, hình thức đối thoại, trách nhiệm của các bên tham gia đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, quy định người lao động được đề xuất nội dung đối thoại, nội dung nào cần tham gia đối thoại gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc...

Ngoài các buổi đối thoại định kỳ theo quy định, trường hợp có phát sinh các vấn đề hoặc những nội dung bức xúc, cấp thiết liên quan đến quyền lợi của người lao động cần phải được giải quyết ngay, CĐCS sẽ tập hợp nhanh yêu cầu của người lao động, thông qua các tổ công đoàn và công đoàn bộ phận để thống nhất nội dung đối thoại bằng văn bản gửi người sử dụng lao động yêu cầu tổ chức đối thoại đột xuất.

Từ năm 2015 đến nay Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã tổ chức 11 lần đối thoại. Từ các buổi đối thoại đã cho thấy hiệu quả rõ rệt như nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và tiếp nhận đầy đủ các ý kiến của người lao động; Làm tốt công tác tư tưởng và giúp cho người lao động nâng cao nhận thức, góp phần giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc, những ý kiến của người lao động liên quan đến hoạt động của Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La.

Qua tiếp xúc, đối thoại làm cho CBVCLĐ hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Agribank và Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La, phát huy được vai trò của mỗi người lao động trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gắn với chăm lo quyền lợi chính đáng của người lao động, tạo sự đồng thuận trong toàn chi nhánh.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,30
5,90
6,70
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.330 23.450 25.924 26.730 29.601 30.074 209,79 219,53
BIDV 23.330 23.450 25.890 26.643 29.571 30.077 210,32 215,68
VietinBank 23.312 23.442 25.895 26.630 29.550 30.190 210,48 216,98
Agribank 23.255 23.360 25.933 26.329 29.807 30.294 210,25 214,06
Eximbank 23.340 23.450 25.920 26.278 29.696 30.105 211,34 214,25
ACB 23.350 23.450 25.936 26.292 29.760 30.094 211,35 214,26
Sacombank 23.285 23.445 25.936 26.401 29.698 30.116 210,73 215,33
Techcombank 23.310 23.450 25.660 26.523 29.353 30.235 209,68 216,91
LienVietPostBank 23.310 23.460 25.847 26.324 29.727 30.171 210,78 214,72
DongA Bank 23.340 23.430 25.960 26.270 29690 30.270 207,90 213,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.260
36.450
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.260
36.430
Vàng SJC 5c
36.260
36.450
Vàng nhẫn 9999
36.270
36.670
Vàng nữ trang 9999
35.830
36.430