BAC A BANK thông báo chào bán Trái Phiếu ra công chúng

16:30 | 07/05/2024 Dịch vụ ngân hàng hiện đại
aa
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) thông báo chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 (Đợt 1) theo phương thức phân phối trực tiếp thông qua Trụ sở chính và các Chi nhánh/PGD trên toàn quốc
BAC A BANK giảm lãi suất vay cho khách hàng cá nhân chỉ từ 5% BAC A BANK được xếp hạng Tín nhiệm mức điểm “A-“ với Triển vọng xếp hạng “Ổn định”

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/04/2024;

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

2. Tên viết tắt: BAC A BANK

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 117, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

4. Số điện thoại: 02383.844277

Số fax: 02383.841757

Website: www.baca-bank.vn;

5. Vốn điều lệ: 8.959.336.420.000 đồng (Tám nghìn chín trăm năm mươi chín tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

6. Mã cổ phiếu: BAB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 119962.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900325526 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 38 ngày 27/02/2024.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Mã số: 6419

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

• Sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng cá nhân: tiền gửi, cho vay, thanh toán, dịch vụ thẻ, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

• Sản phẩm/dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp: tiền gửi, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, các dịch vụ Ngân hàng điện tử, bảo hiểm…

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 16 tháng 04 năm 2019.

II. Mục đích chào bán

Mục đích chào bán Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2

Tên Trái Phiếu cụ thể của Đợt 1 là: Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 Đợt 1 ([y]).

Trong đó: [y] là ký hiệu Trái Phiếu của đợt phát hành tương ứng.

2. Loại trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Mã trái phiếu: sẽ được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định hiện hành sau khi Ngân hàng Bắc Á hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký tập trung tại VSDC.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.

5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 90.000.000 (Chín mươi triệu) trái phiếu, dự kiến phát hành 06 (sáu) đợt; trong đó:

- Chào bán Đợt 1 là: 20.000.000 (Hai mươi triệu) trái phiếu.

Trường hợp số lượng Trái Phiếu Đợt 1 chưa bán hết như dự kiến thì số lượng chưa chào bán hết sẽ được chuyển sang Đợt chào bán tiếp theo.

- Chào bán từ Đợt 2: Tổng Giám đốc (TGĐ) hoặc Người được TGĐ ủy quyền quyết định số nhóm Trái Phiếu và số lượng phát hành của các nhóm Trái Phiếu theo từng đợt.

Chi tiết các nhóm Trái Phiếu Đợt 1 và các Đợt chào bán dự kiến tiếp theo như sau:

6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 9.000.000.000.000 đồng (Chín nghìn tỷ đồng); dự kiến chia thành 06 (sáu) đợt (như được trình bày tại Phần 5 Mục III trên đây), trong đó: giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 1 là: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng).

7. Kỳ hạn trái phiếu:

- Tối đa 07 (bảy) năm và tối đa 08 (tám) năm kể từ ngày phát hành.

- Tổng giá trị phát hành dự kiến là 9.000 tỷ đồng, tương ứng với 2 nhóm kỳ hạn như sau:

• Kỳ hạn tối đa 07 năm (nhóm Trái Phiếu có ký hiệu cuối là 07L và 07C): giá trị phát hành dự kiến là 7.000 tỷ đồng

• Kỳ hạn tối đa 08 năm (nhóm Trái Phiếu có ký hiệu cuối là 08C): giá trị phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, kỳ hạn phát hành Đợt 1:

- Đối với Trái Phiếu BAB201-07L: kỳ hạn là 07 (bảy) năm

- Đối với Trái Phiếu BAB201-07C: kỳ hạn là 07 (bảy) năm

- Đối với Trái Phiếu BAB201-08C: kỳ hạn là 08 (tám) năm.

8. Lãi suất: Lãi suất cố định và/hoặc Lãi suất thả nổi.

Trong đó, Lãi suất Trái Phiếu Đợt 1:

- Trái Phiếu BAB201-07L: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +1,2%/năm.

- Trái Phiếu BAB201-07C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +1,5%/năm.

- Trái Phiếu BAB201-08C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +1,9%/năm

Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện quyền mua lại tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn Trái Phiếu như sau:

- Trái Phiếu BAB201-07L: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +3,0%/năm.

- Trái Phiếu BAB201-07C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +3,1%/năm.

- Trái Phiếu BAB201-08C: Lãi suất = Lãi suất Tham Chiếu +3,2%/năm

Trong đó, “Lãi Suất Tham Chiếu”: dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi, là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường bằng đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Trong trường hợp có các lãi suất ưu đãi cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể hoặc cho một hoặc một số mức tiền gửi cụ thể, Lãi Suất Tham Chiếu là mức lãi suất cao nhất được công bố.

Ngày Xác Định Lãi Suất được thông báo chính thức khi thực hiện công bố thông tin theo quy định trước mỗi đợt phát hành.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

Theo đó, Lãi suất chính thức Đợt 1 sẽ được BAC A BANK công bố trên trang thông tin điện tử (website) tại ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu Đợt 1.

9. Kỳ trả lãi: được trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần kể từ ngày phát hành.

10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: BAC A BANK phân phối trực tiếp thông qua Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của BAC A BANK và/hoặc Đại lý phát hành.

Trong đó, Phương thức phân phối Đợt 1: được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư thông qua Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của BAC A BANK trên toàn quốc.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Số lượng đặt mua tối thiểu 500 (Năm trăm) Trái Phiếu hoặc bội số của 500 (Năm trăm) Trái Phiếu.

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế: Số lượng đặt mua tối thiểu 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu hoặc bội số của 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 17/06/2024

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 17/06/2024

16. Ngày phát hành: 17/06/2024 (là ngày kết thúc việc nhận tiền mua trái phiếu)

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

- Số tài khoản:1243503315

- Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bắc Á

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm

18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải trên

- Trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Bắc Á: www.baca-bank.vn;

- Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Chứng khoán ACB: www.acbs.com.vn.

19. Đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết trái phiếu

Trái Phiếu do Ngân hàng TMCP Bắc Á chào bán ra công chúng sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán. Trái Phiếu sẽ được giao dịch chính thức sau khi các Cơ quan quản lý chấp thuận các thủ tục nêu trên.

IV. Các tổ chức liên quan

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 7300 7000 Fax: (028)7300 3751

2. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84.24) 3824 1991 - Fax: (84.24) 3825 3973

PV
Nguồn:

Các tin khác

Ngân hàng số ra thẻ “thú cưng”

Ngân hàng số ra thẻ “thú cưng”

Ngân hàng số Cake by VPBank và Visa hợp tác ra mắt thẻ thanh toán thiết kế riêng cho cộng đồng yêu thú cưng.
KienlongBank tặng hàng ngàn phần quà cho khách gửi tiết kiệm

KienlongBank tặng hàng ngàn phần quà cho khách gửi tiết kiệm

Chương trình đặc sắc “Vui đón hè sang - Rinh ngàn quà tặng" cùng cơ hội sở hữu hàng ngàn phần quà hấp dẫn tại KienlongBank khi gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn diễn ra từ 20/06/2024 - 20/07/2024.
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng, Sacombank cung cấp gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,5% dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa bất động sản; mua xe; sắm sửa các vật dụng, thiết bị cần thiết nhằm phục vụ đời sống. Gói vay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Theo đại diện siêu thị MediaMart, số lượng khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tín dụng tăng mạnh theo từng năm. Thẻ tín dụng đang trở nên phổ biến trong các hoạt động thanh toán của người tiêu dùng. Bởi thanh toán qua thẻ tín dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng, vừa nhanh chóng, thuận tiện lại được hưởng nhiều ưu đãi… Bên cạnh đó, siêu thị cũng kết hợp với các ngân hàng ưu đãi lãi suất trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.
“Vươn tầm ưu đãi, sải bước thành công” với loạt khuyến mãi lớn từ Sacombank

“Vươn tầm ưu đãi, sải bước thành công” với loạt khuyến mãi lớn từ Sacombank

Từ nay đến 31/12/2024, Sacombank triển khai chương trình “Vươn tầm ưu đãi – Sải bước thành công” miễn phí trọn gói hệ sinh thái dịch vụ doanh nghiệp và dành tặng hàng trăm phần quà giá trị như iPad Pro, vàng SBJ, cặp da doanh nhân cao cấp cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN).
Sacombank dành hơn 5 tỷ đồng hoàn phí cho khách hàng bảo hiểm

Sacombank dành hơn 5 tỷ đồng hoàn phí cho khách hàng bảo hiểm

Từ nay đến hết ngày 31/07/2024, Sacombank dành hơn 5 tỷ đồng để triển khai ưu đãi hoàn phí cho khách hàng đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại Sacombank.
“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

Hội thảo thuộc chương trình “Ngày không tiền mặt 2024” với chủ đề “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt” đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; cũng như nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân và người dùng.
Ngày không tiền mặt 2024: Nam A Bank mang đến nhiều trải nghiệm thanh toán hiện đại

Ngày không tiền mặt 2024: Nam A Bank mang đến nhiều trải nghiệm thanh toán hiện đại

Tại Lễ hội Không tiền mặt (diễn ra từ ngày 14 - 16/6), Nam A Bank đã mang đến những trải nghiệm công nghệ ngân hàng hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng (KH) tham quan tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP. Hồ Chí Minh.
Tăng đầu tư cho thanh toán không tiền mặt trong thu, chi ngân sách

Tăng đầu tư cho thanh toán không tiền mặt trong thu, chi ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới ngành tài chính sẽ gia tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng thanh toán và hoàn thiện nhiều văn bản pháp lý nhằm đẩy mạnh thu, chi ngân sách Nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngành Ngân hàng: Tiếp tục nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt

Ngành Ngân hàng: Tiếp tục nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt

Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (NHNN) phối hợp tổ chức Hội thảo Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt và tổ chức nhiều sự kiện khuyến khích giao dịch không tiền mặt
Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích, Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.
Xem thêm
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Đó là một trong những lý do chính dẫn tới tín dụng tăng trưởng chậm trong gần 6 tháng đầu năm được các ngân hàng chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024.
Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

NHNN vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Đây là những vấn đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 14/6.
day manh tang truong tin dung nam 2024

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 19/06/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nhờ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được triển khai tích cực, người dân địa phương được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tạo việc làm, vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững.
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 15/6/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị (NHNN Quảng Trị) phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) chi nhánh Quảng Bình, PGD NHHTX Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua tài khoản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt -  bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt - bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

Nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản của khách hàng, đồng thời bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, từ ngày 01/07/2024, BVBank chính thức triển khai phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.
VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký 1 lần để được hưởng combo ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu của doanh nghiệp, gồm: Phí chuyển tiền VND tại quầy, phí giao dịch ngân hàng điện tử, tặng tài khoản số đẹp.
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng, Sacombank cung cấp gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,5% dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa bất động sản; mua xe; sắm sửa các vật dụng, thiết bị cần thiết nhằm phục vụ đời sống. Gói vay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Theo đại diện siêu thị MediaMart, số lượng khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tín dụng tăng mạnh theo từng năm. Thẻ tín dụng đang trở nên phổ biến trong các hoạt động thanh toán của người tiêu dùng. Bởi thanh toán qua thẻ tín dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng, vừa nhanh chóng, thuận tiện lại được hưởng nhiều ưu đãi… Bên cạnh đó, siêu thị cũng kết hợp với các ngân hàng ưu đãi lãi suất trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.
Phiên bản di động