Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 ngành Ngân hàng

20:56 | 30/12/2022

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2220/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.

ban hanh ke hoach cai cach hanh chinh nam 2023 nganh ngan hang
Ảnh minh họa

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ; cải cách mạnh mẽ quy định, thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng thuận lợi, lành mạnh; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, tạo đột phá trong cải cách hành chính.

Kế hoạch bao gồm các nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, về cải cách thể chế: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong công tác phổ biến, giáp dục pháp luật của NHNN, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật.

Hai là, về cải cách TTHC: Kiểm soát chặt chẽ các quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý của NHNN liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; Tập trung xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1361/QĐ-TTg ngày 08/11/2022. Tổ chức triển khai đảm bảo mục tiêu Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa trong hoạt động giải quyết TTHC tại NHNN theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại NHNN giai đoạn 2022-2025; Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC thông qua tăng cường đối thoại, điều tra xã hội học lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp.

Ba là, về cải cách tổ chức bộ máy: Nghiên cứu, ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc NHNN và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc NHNN; Nghiên cứu, ban hành hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng được giao quản lý.

Bốn là, về cải cách chế độ công vụ: Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các quy định, hướng dẫn của NHNN liên quan đến công tác cán bộ; tổ chức triển khai công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định hiện hành; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế thống nhất, đồng bộ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và yêu cầu hội nhập quốc tế của NHNN; hệ thống chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức NHNN tham gia học tập, giảng dạy để không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; Hoàn thiện các quy định về tăng cường ký luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; về phân cấp trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Năm là, về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí hoạt động thường xuyên, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức chi tiêu, mua sắm, đầu tư xây dựng công trình đảm bảo tiết kiệm kinh phí để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức. Cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về chế độ tài chính của NHNN để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước phù hợp với đặc thù hoạt động của NHNN; Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản nhằm cắt giảm các TTHC có liên quan, rút ngắn thời gian tổng hợp, lập kế hoạch về mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản và lập phương án khoán kinh phí của NHNN; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị NHNN, thực hiện tốt công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng; Hoàn thiện cơ chế tài chính, quản lý tài chính, giám sát, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN.

Sáu là, về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số: Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số theo kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hình thành mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ chỉ đạo điều hành, xử lý công việc, tổ chức họp, hội nghị trên môi trường số; tạo điều kiện phát triển các mô hình ngân hàng số, tăng cường tích hợp, kết nối hạ tầng, hệ thống với các ngành, lĩnh vực khác để mở rộng, phát triển hệ sinh thái số; Tiếp tục thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với các hệ thống liên quan theo yêu cầu của Chính phủ và phục vụ yêu cầu giải quyết TTHC của NHNN; từng bước số hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC của NHNN tại Bộ phận một cửa; Tiếp tục điện tử hóa các báo cáo định kỳ của NHNN trên Hệ thống thông tin báo cáo của NHNN đáp ứng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; từng bước tự động hóa công tác báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của NHNN; kết nối, cung cấp đầy đủ các chỉ tiêu, số liệu báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN chủ động xác định kế hoạch CCHC năm 2023 trong kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

P.L

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,50
5,60
5,70
7,50
7,70
7,90
8,30
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,70
7,70
7,70
7,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
8,55
8,60
8,65
9,20
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.390 23.760 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.440 23.740 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.385 23.745 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.390 23.750 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.360 23.740 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.900 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.400 23.785 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.413 23.758 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.390 24.010 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.450 23.780 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.750
67.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.750
67.450
Vàng SJC 5c
66.750
67.470
Vàng nhẫn 9999
54.800
55.800
Vàng nữ trang 9999
54.600
55.400