Ngành Ngân hàng Phú Thọ: Quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

11:03 | 24/02/2021 Thực tiễn
aa
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quyết tâm thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ và ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần triển khai thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành

Theo ông Phạm Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ này là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất đồng bộ trong nhận thức và hành động của Đảng ủy, cán bộ, công chức, đảng viên để góp phần thực hiện hiệu quả, sáng tạo, thắng lợi khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh. Tập trung bám sát 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã đề ra; gắn với thực hiện tốt Kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm 2021-2025.

nganh ngan hang phu tho quyet tam trien khai hieu qua nghi quyet dai hoi dang bo tinh
Một góc Thành phố Việt Trì

Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật trong Đảng. Xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chia sẻ về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Phạm Trường Giang cho biết, NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN và của UBND tỉnh Phú Thọ để chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng, nhằm ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và NHNN Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào điều hành và quản lý hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

Chỉ đạo các ngân hàng, TCTD thực hiện nghiêm túc quy định về ngoại tệ, lãi suất; đẩy mạnh công tác huy động vốn, nhất là huy động vốn từ dân cư; chú trọng, tập trung ưu tiên dành nguồn vốn cho vay doanh nghiệp sản xuất, các lĩnh vực ưu tiên, các dự án, công trình quan trọng có tính kết nối liên vùng, các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội; hạn chế và kiểm soát chặt chẽ các khoản cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thực hiện các giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay, nhằm giảm thời gian, tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho khách hàng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chương trình cho vay hộ nghèo; Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD; Đề án xử lý nợ xấu...

Để làm tốt công tác chuyên môn, Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đề cao tinh thần đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, nhấn mạnh đến thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên; chú trọng chỉ đạo thực hiện những vấn đề mới phát sinh, khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu Nghị quyết đề ra; giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với ngành Ngân hàng. Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ làm tốt công tác quy tụ, xây dựng và củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, giữ gìn truyền thống quý báu của ngành Ngân hàng trên quê hương Đất tổ.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

Trong chương trình hành động của Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 cũng chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

nganh ngan hang phu tho quyet tam trien khai hieu qua nghi quyet dai hoi dang bo tinh
Khu công nghiệp Phú Hà thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư

Bên cạnh đó, Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quan tâm làm tốt công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan; chú ý bồi dưỡng, giáo dục cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của Đảng bộ. Xây dựng, phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo thực hiện tốt công tác cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác chính trị, tư tưởng theo phương châm “nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục” với những biện pháp, cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động tiền tệ, ngân hàng, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng công tác dân vận vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Về công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát toàn diện; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Tăng cường kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định, đảm bảo công bằng trong thi hành kỷ luật đảng. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng, không để điểm nóng, phức tạp xảy ra. Nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó là nâng cao vai trò, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các tổ chức đoàn thể theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò, tính độc lập, chủ động của từng tổ chức đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Chí Kiên - Thúy Ngân
Nguồn:

Các tin khác

Sáng 23/7: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ

Sáng 23/7: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (23/7), tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 10-20 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được hầu hết ngân hàng niêm yết ở mức 25.477 VND/USD.
Sáng 22/7: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Sáng 22/7: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (22/7), tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 5-20 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được hầu hết ngân hàng niêm yết ở mức 25.458 VND/USD.
Nam A Bank triển khai dự án quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị - ESG

Nam A Bank triển khai dự án quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị - ESG

Sáng ngày 19/7/2024, Lễ triển khai Dự án quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị - ESG tại Nam A Bank đã diễn ra thành công. Việc thực thi ESG góp phần giúp Ngân hàng kiểm soát những rủi ro liên quan đến yếu tố môi trường, phát triển bền vững và sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển Ngân hàng xanh đạt cấp độ 5 vào năm 2025
Tỷ lệ tín dụng khu vực tư nhân trên GDP của Việt Nam thuộc top cao nhất ASEAN

Tỷ lệ tín dụng khu vực tư nhân trên GDP của Việt Nam thuộc top cao nhất ASEAN

Năm 2023, tỷ lệ tín dụng khu vực tư nhân trên GDP tại Việt Nam ở mức 136,9%, thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ này cao nhất khu vực ASEAN.
Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt Agribank

Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt Agribank

Chiều ngày 18/7/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới 170 điểm cầu tại các chi nhánh của Agribank, với hơn 3.000 đại biểu tham dự.
Sáng 19/7: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 5 đồng

Sáng 19/7: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 5 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (19/7), tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 20-40 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được phần lớn ngân hàng niêm yết ở mức 25.458 VND/USD.
Hé mở kết quả kinh doanh ngành Ngân hàng 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng

Hé mở kết quả kinh doanh ngành Ngân hàng 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 đang đến gần, tuy không đột biến, nhưng lợi nhuận của ngành ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực nhờ tăng trưởng tín dụng cải thiện. Bức tranh 6 tháng đầu năm còn nhiều mảng đan xen, song dự kiến sẽ xuất hiện nhiều điểm sáng.
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm 02 Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông, NHNN.
Đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, đẩy lùi “tín dụng đen”

Đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, đẩy lùi “tín dụng đen”

Ngày 18/7/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo với chủ đề: Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, đẩy lùi “tín dụng đen”. Hội thảo do Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn chủ trì, với sự tham dự của gần 100 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Hiệp hội Ngân hàng, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính tiêu dùng…
Sáng 18/7: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Sáng 18/7: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (18/7), tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 20-100 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được phần lớn ngân hàng niêm yết ở mức 25.463 VND/USD.
Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng.
Sáng 17/7: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Sáng 17/7: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (17/7), tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua USD tại một số ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 3-11 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được tất cả các ngân hàng niêm yết ở mức 25.468 VND/USD.
Sáng 16/7: Tỷ giá trung tâm ổn định

Sáng 16/7: Tỷ giá trung tâm ổn định

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (16/7), tỷ giá trung tâm không đổi so với phiên trước. Tương tự, giá mua USD tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 20-50 đồng so với phiên trước. Giá bán USD được tất cả các ngân hàng niêm yết ở mức 25.457 VND/USD.
Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Trong ngày đầu tiên tới Việt Nam, Chủ tịch AIIB đã có buổi làm việc với Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng để cập nhật về tình hình hoạt động của AIIB sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, đồng thời chia sẻ những quan tâm của AIIB tới các dự án tiềm năng tại Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo...
LPBank công bố tên thương mại mới: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

LPBank công bố tên thương mại mới: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngày 15/7/2024, NHNN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 423/QĐ-TTGSNH2 về việc sửa đổi nội dung tên Ngân hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
Xem thêm
Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngành Ngân hàng đã tiên phong triển khai tốt Đề án 06

Ngành Ngân hàng đã tiên phong triển khai tốt Đề án 06

Sáng 23/7, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án số 06/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BCA-NHNNVN giữa Bộ Công an và NHNN Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN và đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Tưởng nhớ sự hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tưởng nhớ sự hy sinh, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc

Sáng 23/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Các gia đình chính sách phải luôn được hưởng đầy đủ thành quả của sự nghiệp đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các gia đình chính sách phải luôn được hưởng đầy đủ thành quả của sự nghiệp đổi mới

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
nganh ngan hang no luc hoan thanh muc tieu de ra cua nam 2024

Ngành Ngân hàng: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra của năm 2024

Ngày 24/7/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chủ trì Hội nghị.
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
Nghệ An nâng cao chất lượng quỹ tín dụng nhân dân

Nghệ An nâng cao chất lượng quỹ tín dụng nhân dân

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân ở Nghệ An vẫn tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của kênh dẫn vốn “gần dân, sát dân”, tương trợ trong cộng đồng thành viên, hỗ trợ vốn kịp thời cho các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương...
Quảng Nam phát huy nguồn lực tín dụng chính sách

Quảng Nam phát huy nguồn lực tín dụng chính sách

Thời gian gần đây, nguồn lực từ tín dụng chính sách ở Quảng Nam đã và đang giúp người dân địa phương vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống…
Bến Tre: Hơn 320 đơn vị máu được tiếp nhận từ các ngân hàng trên địa bàn

Bến Tre: Hơn 320 đơn vị máu được tiếp nhận từ các ngân hàng trên địa bàn

NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã tổ chức Ngày hội hiến màu tình nguyện “Ngân hàng Bến Tre sẻ giọt máu hồng” đợt 2 năm 2024
VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD

VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức ký kết hợp tác cùng hãng xe điện BYD nhằm cung cấp giải pháp tài chính ưu việt cho khách hàng mua xe điện BYD trên toàn quốc.
Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm

Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm

Nhiều khách hàng của VinFast đã không ngần ngại xuống tiền đặt cọc VF 8 Lux để vừa sớm được tận hưởng những trải nghiệm thăng hạng đẳng cấp, vừa nhận ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng và cơ hội rinh về biệt thự trị giá hơn chục tỷ đồng.
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Cư dân Vincom Shophouse Royal Park (TP. Đông Hà) được sở hữu chất sống kép, vừa thư thái, an yên đúng chuẩn resort, lại vừa sôi động, tiện nghi nhờ loạt tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị.
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Ngay sau khi ra mắt, 315 căn biệt thự, dinh thự tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royal Island) trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã nhanh chóng tìm thấy chủ. Sở hữu những lợi thế độc tôn: đắc địa trong vị trí, khoáng đạt trong cảnh quan, sang trọng trong kiến trúc, phân khu Hoàng Gia không chỉ là tài sản mang tiềm năng tăng giá bền vững mà còn là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân danh giá.
Thận trọng phòng tránh rủi ro lừa đảo khi thanh toán

Thận trọng phòng tránh rủi ro lừa đảo khi thanh toán

Bằng việc tận dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) và nhiều công nghệ mới nổi khác, các hành vi lừa đảo đang trở nên cực kỳ tinh vi.
Gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay được tặng lãi suất lên đến 0,7%/năm

Gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay được tặng lãi suất lên đến 0,7%/năm

Sacombank lại tiếp tục tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến. Theo đó, khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên Sacombank Pay sẽ được hưởng lãi suất cao hơn tại quầy từ 0,2 – 0,7%/năm. Trước đó, mức tặng mà Sacombank áp dụng là 0,2% - 0,4%/năm.
BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, trong đó tổng tài sản và quy mô tín dụng tăng, chất lượng tín dụng liên tục được cải thiện.
Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện những thủ đoạn lừa đảo, mạo danh nhân viên, thương hiệu các tổ chức tín dụng uy tín ở Việt Nam nhằm đánh cắp thông tin người dùng, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội.
Ngân hàng Daegu - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi tên gọi

Ngân hàng Daegu - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi tên gọi

Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best AI Technology Implementation (tạm dịch: Ngân hàng AI tốt nhất) trong hệ thống giải thưởng uy tín của tổ chức này, hôm 18/7 tại Hà Nội.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Phiên bản di động