Ngành Ngân hàng Phú Thọ: Quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

11:03 | 24/02/2021

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quyết tâm thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ và ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần triển khai thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành

Theo ông Phạm Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ này là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quyết tâm xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo, kỷ cương, kỷ luật của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần đó, Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất đồng bộ trong nhận thức và hành động của Đảng ủy, cán bộ, công chức, đảng viên để góp phần thực hiện hiệu quả, sáng tạo, thắng lợi khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh. Tập trung bám sát 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đã đề ra; gắn với thực hiện tốt Kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm 2021-2025.

nganh ngan hang phu tho quyet tam trien khai hieu qua nghi quyet dai hoi dang bo tinh
Một góc Thành phố Việt Trì

Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật trong Đảng. Xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chia sẻ về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Phạm Trường Giang cho biết, NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN và của UBND tỉnh Phú Thọ để chỉ đạo các ngân hàng, TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng, nhằm ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và NHNN Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào điều hành và quản lý hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

Chỉ đạo các ngân hàng, TCTD thực hiện nghiêm túc quy định về ngoại tệ, lãi suất; đẩy mạnh công tác huy động vốn, nhất là huy động vốn từ dân cư; chú trọng, tập trung ưu tiên dành nguồn vốn cho vay doanh nghiệp sản xuất, các lĩnh vực ưu tiên, các dự án, công trình quan trọng có tính kết nối liên vùng, các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội; hạn chế và kiểm soát chặt chẽ các khoản cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Thực hiện các giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay, nhằm giảm thời gian, tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho khách hàng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chương trình cho vay hộ nghèo; Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD; Đề án xử lý nợ xấu...

Để làm tốt công tác chuyên môn, Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đề cao tinh thần đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, nhấn mạnh đến thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên; chú trọng chỉ đạo thực hiện những vấn đề mới phát sinh, khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu Nghị quyết đề ra; giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với ngành Ngân hàng. Đảng ủy, Chi ủy, Chi bộ làm tốt công tác quy tụ, xây dựng và củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, giữ gìn truyền thống quý báu của ngành Ngân hàng trên quê hương Đất tổ.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện

Trong chương trình hành động của Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 cũng chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

nganh ngan hang phu tho quyet tam trien khai hieu qua nghi quyet dai hoi dang bo tinh
Khu công nghiệp Phú Hà thu hút được nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư

Bên cạnh đó, Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quan tâm làm tốt công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan; chú ý bồi dưỡng, giáo dục cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của Đảng bộ. Xây dựng, phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo thực hiện tốt công tác cán bộ.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác chính trị, tư tưởng theo phương châm “nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục” với những biện pháp, cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động tiền tệ, ngân hàng, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; chú trọng thực hiện dân chủ ở cơ sở, hướng công tác dân vận vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Về công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát toàn diện; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Tăng cường kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định, đảm bảo công bằng trong thi hành kỷ luật đảng. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng, không để điểm nóng, phức tạp xảy ra. Nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó là nâng cao vai trò, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các tổ chức đoàn thể theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Phát huy vai trò, tính độc lập, chủ động của từng tổ chức đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Chí Kiên - Thúy Ngân

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,60
3,60
3,60
5,50
5,70
6,00
6,30
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.950 23.160 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.975 23.175 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.923 23.173 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.980 23.160 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.970 23.160 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.970 23.150 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.972 23.184 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.966 23.166 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.970 23.150 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.990 23.150 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
54.830
55.250
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
54.830
55.230
Vàng SJC 5c
54.830
55.250
Vàng nhẫn 9999
51.250
51.850
Vàng nữ trang 9999
50.850
51.550