Công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng năm 2016:

Những dấu son tươi sáng

10:26 | 10/04/2017

Các phong trào thi đua đã trở thành động lực để các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng năm 2016
Thi đua cải cách hành chính
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Triển khai chương trình công tác nữ công

Thi đua trở thành động lực

Năm 2016, trước tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm và có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước cũng chịu nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát có sức ép tăng từ giá thế giới, cân đối ngân sách và xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường ngoại tệ đối mặt với diễn biến khó lường của thị trường quốc tế… ngành Ngân hàng vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

Trong đó, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, tăng trưởng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Đạt được kết quả trên, phải kể đến vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong Ngành, đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, kịp thời động viên, khen thưởng các CBCCVC&NLĐ có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào thành tựu chung của Ngành.

Trong năm vừa qua, NHNN đã ban hành, bổ sung kịp thời hệ thống các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT ngành Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để công tác TĐKT phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn Ngành. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong Ngành đã nghiên cứu, triển khai và kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế tổ chức thực hiện công tác TĐKT theo đặc thù của từng đơn vị.

Năm 2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2016-2020), năm toàn ngành Ngân hàng lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, ngay từ đầu năm, NHNN đã phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua như: phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai quyết liệt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam… nhằm động viên CBCCVC&NLĐ ngành Ngân hàng hăng hái thi đua lao động, sản xuất và công tác, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2016.

Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp.

Các đơn vị thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố với các phong trào thi đua tiêu biểu như “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn” và “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”… Các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua như “Phụ nữ giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, “Sáng tạo trẻ”... và đặc biệt, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị hoặc giữa các cụm, khối thi đua, đã động viên đời sống tinh thần và tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong mỗi đơn vị.

Nhìn chung các phong trào thi đua đã trở thành động lực để các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Qua các phong trào thi đua đã phát hiện được nhiều điển hình người tốt, việc tốt, tâm huyết và sáng tạo trong công việc. Những tấm gương sáng này được các đơn vị bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến theo từng năm, từng giai đoạn nhằm tìm ra những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất để biểu dương, tuyên truyền, góp phần nâng cao giá trị nền tảng tinh thần của các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời có tác dụng cổ vũ, khích lệ các nhân tố mới phát triển.

Soi sáng những tấm gương

Về công tác khen thưởng, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng và Lãnh đạo đã có nhiều đổi mới về nhận thức và tư tưởng trong chỉ đạo tổ chức công tác TĐKT, việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng ngành Ngân hàng. Hội đồng TĐKT tại các đơn vị đã bám sát tiêu chuẩn khen thưởng đảm bảo khen đúng, kịp thời. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đã chú trọng tới chất lượng, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích, vì vậy đã khắc phục được tình trạng khen thưởng tràn lan.

Trong năm 2016, Thống đốc đã khen thưởng cho 1108 tập thể và 4910 cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng, trong đó tỷ lệ CCVC&NLĐ trực tiếp (không tính lãnh đạo từ cấp phòng trở lên) được khen thưởng chiếm 27,2% tổng số cá nhân được khen thưởng. Về khen thưởng cấp Nhà nước, Thống đốc đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 64 tập thể và 153 cá nhân, trong đó tỷ lệ CCVC&NLĐ trực tiếp được khen thưởng chiếm 2,6% tổng số cá nhân được khen thưởng.

Năm 2016, NHNN đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác TĐKT tại 39 đơn vị, trong đó có 8 đơn vị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và 31 đơn vị thuộc các TCTD. Cùng với việc kiểm tra của NHNN, tại một số TCTD đã triển khai kế hoạch kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện công tác TĐKT. Công tác kiểm tra được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bài bản.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác TĐKT trong năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tại một số đơn vị, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua chưa có chiều sâu, chưa đưa ra được các tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, chưa nêu cao được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phối hợp triển khai công tác thi đua.

Công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến đã được chú trọng xong số lượng các điển hình tiên tiến còn hạn chế, một số đơn vị chưa có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng và tạo điều kiện để các điển hình gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT đã bước đầu được triển khai nhưng còn chậm, chưa phục vụ tốt công tác lưu trữ, tra cứu số liệu TĐKT. Một số đơn vị chấp hành chưa nghiêm về chế độ thông tin, báo cáo; nội dung báo cáo còn sơ sài, chưa nêu được phong trào và những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua;…

Phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và các mục tiêu chiến lược của ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020, NHNN tiếp tục phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2017 sâu rộng tới CBCCVC&NLĐ trong toàn Ngành; xây dựng nội dung phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác TĐKT.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020; giai đoạn 2 phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, mô hình mới trong lao động, học tập, sản xuất và công tác.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến và vai trò tham mưu của bộ máy chuyên trách công tác TĐKT các cấp. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ tin học vào công tác TĐKT nhằm tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, nhân lực. Với kinh nghiệm, bài học và quyết tâm của ngành Ngân hàng đã thể hiện trên các mặt công tác nói chung và công tác TĐKT nói riêng trong thời gian vừa qua sẽ là cơ sở vững chắc để ngành Ngân hàng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho trong năm 2017.

Nguyễn Thị Hải

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.180 23.390 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.215 23.395 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.200 23.390 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.220 23.370 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.210 23.380 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.210 23.380 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.203 23.413 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.195 23.395 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.210 23.390 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.240 23.380 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.600
49.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.550
49.000
Vàng SJC 5c
48.550
49.020
Vàng nhẫn 9999
47.600
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050