Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021)

Phát huy truyền thống, học tập và làm theo gương Bác

09:46 | 09/04/2021 70 năm Ngân hàng Việt Nam
aa
Học tập và làm theo Bác chính là nền tảng vững chắc cho những thành công của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCTVN) đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và toàn hệ thống NHCTVN góp phần cùng ngành Ngân hàng thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của NHCTVN luôn đạt kết quả vượt trội.

Và có thể khẳng định, học tập và làm theo Bác chính là nền tảng vững chắc cho những thành công này.

phat huy truyen thong hoc tap va lam theo guong bac

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Tuy nhiên, học và làm theo Bác như thế nào cho thống nhất từ trên xuống, vừa có tính cơ bản, có tầm chiến lược, vừa bảo đảm phù hợp thực tế, mang lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực là điều mà mỗi tập thể, cá nhân cần đổi mới và vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ nhận thức nêu trên, Đảng bộ NHCTVN xác định “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy NHCTVN đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Chỉ thị số 05/CT-TW toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW theo quy định. Sau học tập, Đảng ủy NHCTVN đã ban hành kế hoạch toàn khóa về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và triển khai Chỉ thị số 05/CT-TW gắn với Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII) thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan NHTW lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCTVN lần thứ IX. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hàng năm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện sự quyết tâm, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ và hệ thống NHCTVN đã lựa chọn những nội dung, việc làm gắn với công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động đoàn thể để học tập và làm theo Bác bằng nhiều phương pháp, hình thức và nội dung đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực kinh doanh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

Một là, các khối/phòng/ban, đơn vị bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ban Cán sự Đảng NHNN để tham mưu rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Duy trì nghiêm túc nề nếp sinh hoạt cấp ủy nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động; Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ cấu lại nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; Phát triển Văn hóa doanh nghiệp, hình thành bản sắc riêng, khẳng định vị thế trên thị trường; Ban hành Quy định “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên và người lao động NHCTVN gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và in thành sổ tay; chỉ đạo các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động…

Hai là, đổi mới phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; nâng cao đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm, chính”; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, có kết quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cấp ủy viên, đảng viên trong Đảng bộ là nội dung thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và gắn với kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ NHCTVN, đặc biệt là sự gương mẫu của đồng chí bí thư, cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp đã đem lại hiệu quả tích cực, nhằm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới. Chú trọng nâng cao trình độ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng suất, chất lượng chuyên môn của cán bộ; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và theo kịp với tình hình mới.

Ba là, đề cao công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, những cách làm điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác như: Phát động phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lồng ghép việc tuyên truyền “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua các chương trình về nguồn, báo công dâng Bác; chương trình văn nghệ - thể thao; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo,...

Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia. Thời gian qua đã có hàng trăm công trình, sản phẩm, việc làm có ý nghĩa, nhiều đề tài, ý tưởng, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn với chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, kỷ niệm thành lập ngành để tập hợp, giáo dục đoàn viên và người lao động nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, NHCTVN không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà còn tiên phong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội với tổng số tiền trong giai đoạn 2015 - 2020 là hơn 2.900 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Hoạt động an sinh xã hội của NHCTVN không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội mà còn thể hiện tốt công tác “dân vận khéo” với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên cả nước; tạo được tình cảm sâu nặng với người dân địa phương, tạo ấn tượng sâu sắc trong dư luận xã hội.

Bốn là, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đối với đảng viên, trong đó tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ phân công và việc chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm, những nội dung đảng viên đăng ký trong năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW. Thường xuyên tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, tồn tại của chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Năm là, các cấp ủy đảng, chính quyền trong Đảng bộ và toàn hệ thống NHCTVN quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài chính và con người để các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Các tổ chức đoàn thể chủ động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên nêu cao ý thức đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời, phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Những năm qua, thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng là “đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của Đoàn cấp trên…; định hướng cho đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện, rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; tạo điều kiện thuận lợi và tin tưởng giao cho đoàn thanh niên đảm nhận những khâu khó, việc mới, nhiệm vụ đột xuất nhằm rèn luyện ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành đoàn thanh niên các cấp đổi mới trong công tác giáo dục, xây dựng lớp đoàn viên năng động, nhiệt huyết, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt các phong trào thanh niên để đoàn viên thanh niên rèn luyện thể chất và sinh hoạt tinh thần. Giai đoạn 2015 - 2020, Đoàn thanh niên NHCTVN đã bồi dưỡng, giới thiệu gần 1.100 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ và toàn hệ thống NHCTVN, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và toàn hệ thống NHCTVN. Vì vậy, giai đoạn 2015 - 2020, NHCTVN vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2), Cờ Thi đua của Chính phủ; Nhiều tập thể, cá nhân thuộc hệ thống NHCTVN đã được Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng, vinh danh.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức đảng, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống NHCTVN. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW; gắn việc học tập và làm theo Bác với công việc thực tế, với những giải pháp, cách làm khoa học, đồng bộ cả trước mắt và lâu dài sẽ giúp NHCTVN thực hiện thành công mục tiêu trở thành “Ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam; phát huy vai trò ngân hàng chủ lực và trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Nguồn:

Các tin khác

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Những hình ảnh, hiện vật và tài liệu được trưng bày tại ngôi nhà phần nào tái hiện chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của một người Cộng sản, một bậc lão thành cách mạng, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.
Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Năm 1991, khi Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập và đi vào hoạt động đã đánh dấu sự kiện quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước nói chung và ngành in tiền nói riêng. Có thể nói, ngành in tiền nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhảy vọt từ thô sơ lạc hậu đến hiện đại...
Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

70 năm qua, Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang xưa kia nay là NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã dẫn dắt hệ thống các TCTD khơi mở huyết mạch tín dụng, thanh toán góp phần đưa Tuyên Quang đi lên cùng hành trình phát triển của đất nước và dân tộc. Đồng thời, lưu giữ những di tích lịch sử của Ngành để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ phát huy những truyền thống tốt đẹp của cán bộ ngành Ngân hàng dồn tích suốt dặm dài phát triển.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Ngay từ bộ tiền đầu tiên, khi nước nhà mới giành được độc lập cho đến ngày nay, dù được thiết kế, in ấn ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của mỗi người dân nước Việt luôn được đặt ở vị trí trang trọng và là hình chủ đạo của đồng tiền Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành Ngân hàng phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế.
Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5/5/2021, NHNN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Ngành Ngân hàng cần được phát triển một cách toàn diện ở cả góc độ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hơn 40 năm trước, trong giai đoạn 1979-1989, NHNN Việt Nam đã cử các cán bộ sang giúp ngành Ngân hàng Campuchia trong giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh (gọi tắt là Ban K).
Những bức tranh... tiền

Những bức tranh... tiền

Ngày 6/5/1951 đã trở thành một dấu mốc lịch sử của ngành Ngân hàng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra ngay sau khi thành lập là phải triển khai phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa.
Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Một loạt các biện pháp quyết liệt đã giúp cung cầu hàng hóa dần trở về trạng thái cân bằng, kéo giảm nhanh lạm phát xuống và đến các năm 1992 - 1993 lạm phát trở lại mức một con số. Việc chống lạm phát phi mã thành công giai đoạn 1986-1991 sau này đã được mọi người nhắc tới là “hiện tượng Việt Nam”.
Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng xây và phát triển của ngành Ngân hàng là sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT - bước đột phá lớn để ngành Ngân hàng đặt nền móng cho việc ra đời 2 Pháp lệnh về Ngân hàng vào tháng 5/1990, tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng sang cơ chế mới: từ một cấp sang hai cấp.
Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Tiến trình phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam là dòng thời gian với những sự kiện gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Trong chuỗi thời gian đó, có thể nói các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng luôn có cùng bước tiến với sự phát triển của Ngành và quốc gia.
Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã và đang nỗ lực hết mình, bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua những thách thức, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

“Ngoài việc tạo cho đồng tiền có hình thức đẹp hài hòa giữa kỹ thuật và mỹ thuật, thì họa sĩ còn phải là một nhà công nghệ, một nhà bảo an với nhiều thủ thuật để có khả năng chống làm giả, kể cả các thiết bị sao chụp...”, họa sĩ Trần Tiến, nguyên Trưởng phòng thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN) đã bắt đầu với chúng tôi như thế khi chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời của mình.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế.
Xem thêm
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.
EVN trả lời đại biểu Quốc hội vấn đề nhập khẩu điện và khoản lỗ 26.000 tỷ đồng

EVN trả lời đại biểu Quốc hội vấn đề nhập khẩu điện và khoản lỗ 26.000 tỷ đồng

Với cơ chế điều tiết giá bán lẻ điện như hiện tại của Chính phủ, EVN đang là doanh nghiệp đứng ra chịu toàn bộ khoản lỗ SXKD năm 2022 thay cho các khách hàng sử dụng điện. Các nguyên nhân trên đã làm EVN lỗ SKXD năm 2022 và có thể tiếp tục lỗ trong các
Ngân hàng cũng đã hết sức nỗ lực với nền kinh tế

Ngân hàng cũng đã hết sức nỗ lực với nền kinh tế

Phát biểu tại tổ về Dự án Luật các TCTD sửa đổi chiều nay (5/6), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Luật các TCTD là một luật nhưng nếu với tư cách là TCTD nó là bộ luật. Tất cả các hoạt động của TCTD phải dựa vào luật này là chính.
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tăng vọt

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tăng vọt

Theo thống kê từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới tăng vọt trong tháng 5, đạt 104.966 tài khoản.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Mạch nguồn tín dụng ưu đãi ở Hà Tĩnh

Mạch nguồn tín dụng ưu đãi ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - vùng đất nằm trên dải đất miền Trung được mệnh danh là “chảo lửa, túi mưa”. Những năm gần đây, nguồn tín dụng chính sách trên mảnh đất này đã và đang phát huy hiệu quả. Nhờ vậy, nhiều vùng quê mới đây đã “thay da đổi thịt”, không ít gia đình từ hai bàn tay trắng vươn lên thoát nghèo và làm giàu…
Đồng Tháp: Cho vay sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao

Đồng Tháp: Cho vay sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao

Dư nợ cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các nhóm lĩnh vực ưu tiên tại Đồng Tháp đều có tốc độ tăng trưởng trên 10% trong 6 tháng vừa qua.
Vĩnh Long: Tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm đạt 9,1%

Vĩnh Long: Tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm đạt 9,1%

Trong 6 tháng vừa qua, hoạt động cho vay hỗ trợ lãi suất đối với hộ sản xuất kinh doanh được hệ thống ngân hàng tại Vĩnh Long thúc đẩy khá mạnh với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi.
Vinhomes Sky Park Bắc Giang chính thức ra mắt

Vinhomes Sky Park Bắc Giang chính thức ra mắt

Ngày 9/6/2023, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Sky Park - toà tháp căn hộ hạng sang cùng tổ hợp thương mại - mua sắm - giải trí đẳng cấp đầu tiên tại Bắc Giang. Sở hữu vườn trên không Sky Park độc đáo cùng hàng loạt tiện ích thời thượng, Vinhomes Sky Park thiết lập nên một chuẩn mực sống sang trọng, thượng lưu giữa tầng không.
Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

Dự án The OpusK đạt 5 giải thưởng quốc tế

SonKim Land và Quốc Lộc Phát vừa thông báo dự án phức hợp “The OpusK” trong tổng thể The Metropole Thủ Thiêm (TP.HCM) vừa giành chiến thắng 5 sao ở năm hạng mục quan trọng của Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2023.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
VPBank: Tăng cường ứng dụng AI, tối đa hóa lợi ích khách hàng

VPBank: Tăng cường ứng dụng AI, tối đa hóa lợi ích khách hàng

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng cường ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong việc thúc đẩy giá trị kinh doanh, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã chính thức thành lập Khối Quản trị và Phân tích dữ liệu (EDA).
Vietbank trao thưởng ô tô, xe máy SH cho khách hàng

Vietbank trao thưởng ô tô, xe máy SH cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức trao thưởng giải đặc biệt là xe ô tô Honda City 1.5GS cho khách hàng Ngô Ngọc Bình, giao dịch tại Vietbank Đà Nẵng, là người trúng giải Đặc biệt chương trình khuyến mãi "Vietbank - 16 năm đồng hành và tri ân". Ngoài ra, 99 khách hàng may mắn khác của chương trình cũng được nhận thưởng tại các chi nhánh của Vietbank trên toàn quốc.
[Infographic] VietinBank ra mắt combo tài chính trọn gói theo hành trình phát triển doanh nghiệp SME

[Infographic] VietinBank ra mắt combo tài chính trọn gói theo hành trình phát triển doanh nghiệp SME

Năm 2023 đánh dấu mốc son 35 năm VietinBank xây dựng và phát triển. Nhân dịp này, VietinBank “tung” combo tài chính trọn gói “Hành trình gắn kết”, theo sát sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong hành trình đồng hành cùng VietinBank. Cùng tìm hiểu combo tài chính trọn gói này qua infographic dưới đây.
Sacombank thưởng lớn không giới hạn cho khách hàng giới thiệu bạn bè, người thân mở thẻ tín dụng

Sacombank thưởng lớn không giới hạn cho khách hàng giới thiệu bạn bè, người thân mở thẻ tín dụng

Hiện Sacombank đang triển khai chiến dịch “Đậm chất Số - Đỉnh chất Sống” và đã có nhiều khách hàng nhận thưởng từ việc giới thiệu người thân, bạn bè mở thẻ tín dụng Sacombank. Cơ hội nhận thưởng vẫn còn, tham gia ngay vì thời gian ưu đãi để giới thiệu bạn bè, người thân mở thẻ chỉ đến hết 30/6/2023.
ACB tự động hóa quy trình nghiệp vụ để tăng năng suất lao động

ACB tự động hóa quy trình nghiệp vụ để tăng năng suất lao động

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) ký kết triển khai giải pháp xác thực căn cước công dân gắn chip và tự động hóa quy trình nghiệp vụ bằng Robot. Điều này khẳng định quyết tâm của ACB trong việc chuyển đổi số toàn diện trong ứng dụng công nghệ AI và Robotics.
Sacombank ra mắt thẻ tích hợp Visa UNIQ Platinum đa tiện ích

Sacombank ra mắt thẻ tích hợp Visa UNIQ Platinum đa tiện ích

Sacombank kết hợp Tổ chức thẻ quốc tế Visa cho ra mắt sản phẩm thẻ Sacombank Visa UNIQ Platinum tích hợp thẻ thanh toán và thẻ tín dụng trên cùng một chip. Chỉ với một lần đăng ký, khách hàng sẽ có ngay chiếc thẻ đa năng, tùy chọn tài khoản tương ứng để thanh toán theo nhu cầu với nhiều tiện ích và ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn.
Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

Sacombank khởi động dự án triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro

Ngày 7/6/2023, Sacombank chính thức khởi động dự án “Triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro” với sự tư vấn của Công ty Cổ phần tư vấn EY Việt Nam nhằm tiếp tục hướng hoạt động quản trị rủi ro đến những chuẩn mực cao hơn.
Vietcombank được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18

Vietcombank được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18

Mới đây, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Ý chí Việt Nam” nhằm vinh danh 5 tập thể, 11 cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phiên bản di động