Vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

21:37 | 02/12/2023 Chính trị
aa
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ Ngân hàng, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống ngân hàng, qua đó tăng niềm tin và giữ hình ảnh đẹp về ngành Ngân hàng, thúc đẩy, năng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển thương hiệu.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Nhiều quyết sách mang tính đột phá

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

1.100 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng môi trường văn hoá số giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn nhân lực với tư duy đột phá sáng tạo

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thay mặt cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng, đồng chí Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã có bài tham luận về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Là một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động, Công đoàn Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động. Do đó, Công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhiều hội thảo khoa học xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đã được tổ chức nhằm đồng hành với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và phát triển bền vững.

Hoạt động Ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt, chứa đựng nhiều rủi ro, đó là kinh doanh tiền tệ, kinh doanh trên cơ sở chữ “Tín”. Hơn ai hết, cán bộ ngân hàng phải có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng; có trách nhiệm cao, thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để dòng tiền - huyết mạch của nền tài chính quốc gia được thông suốt.

Trong những năm qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ Ngân hàng, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống ngành Ngân hàng, qua đó tăng niềm tin và giữ hình ảnh đẹp về ngành ngân hàng, thúc đẩy, năng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển thương hiệu.

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị chuẩn mực, ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, là chất keo gắn kết các thành viên hướng tới những mục tiêu chung và hành động chung.

Nhận thức văn hóa là nhân tố quan trọng, ngành Ngân hàng luôn quan tâm đến việc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, thực thi trách nhiệm xã hội, tích cực hỗ trợ cộng đồng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xây dựng "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng", ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”, tổ chức các buổi tọa đàm về “Vai trò của tổ chức công đoàn đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, các Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”,… nhằm góp phần hình thành các giá trị chuẩn mực trong việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động kinh doanh và xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của ngành Ngân hàng trong hội nhập quốc tế.

Các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống đã phát huy vai trò, chủ động, tích cực tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp nhiều đơn vị trong ngành phát triển thương hiệu vươn ra tầm khu vực và quốc tế, tạo dấu ấn và giành được nhiều tín nhiệm từ đối tác và khách hàng.

Đồng chí Hồng Quang - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank
Đồng chí Hồng Quang - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank trình bày tham luận

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn xác định các giá trị truyền thống và văn hóa cốt lõi là nền tảng, ý chí và khát vọng là động lực, là sức mạnh quý báu cho sự phát triển bền vững của Vietcombank. Theo đó, Công đoàn Vietcombank đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank ban hành Nghị quyết về khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy 5 giá trị văn hóa cốt lõi “Tin - Chuẩn - Mới - Bền - Nhân” và sức mạnh con người Vietcombank.

Trong thời gian qua, công đoàn Vietcombank đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết như tham mưu các cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, đãi ngộ tài chính, đãi ngộ ngoài lương, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu quả, chuyên nghiệp với không gian làm việc hiện đại, phân công công việc hợp lý, cán bộ được đào tạo, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, được khuyến khích đổi mới, sáng tạo

Bên cạnh đó đơn vị đã tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, văn hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua: Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, Cuộc thi Vietcombank 60 năm: “Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến”; Cuộc thi “Đổi mới - Sáng tạo để phát triển và hội nhập” và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội vì cộng đồng…

Với những kết quả đã đạt được, Vietcombank là đơn vị 8 lần liên tiếp được bình chọn “Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam” và 4 lần liên tiếp được trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, thương hiệu, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng tinh thần sẵn sàng đổi mới, Công đoàn Vietcombank sẽ tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để gìn giữ, phát huy 5 giá trị văn hóa truyền thống tại Vietcombank; xây dựng cán bộ Vietcombank phát triển toàn diện cả về “Tâm lực - Trí lực - Kỹ lực - Thể lực”, góp phần đưa Vietcombank nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung phát triển nhanh, bền vững, hoạt động an toàn và hiệu quả, xứng danh đơn vị “Anh hùng lao động”.

Nêu lên thực tế giai đoạn hiện nay và thời gian tới, đồng chí Hồng Quang cho biết, tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhằm xây dựng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ bằng nguồn vốn, chiến lược kinh doanh, công nghệ, mà còn bằng uy tín, thương hiệu, đạo đức và văn hóa kinh doanh.

Hiện nay thực tế vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhiều nơi còn nặng tính hình thức, chưa hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi và chuẩn hành vi; vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà xem nhẹ lợi ích cộng đồng, xâm hại môi trường thiên nhiên…

Từ thực tiễn đó, để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đồng chí Hồng Quang đề xuất ba giải pháp.

Thứ nhất, việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét ban hành Nghị quyết chuyên đề về khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong tình hình mới.

Thứ hai, mở chuyên mục: “Công đoàn với văn hóa doanh nghiệp” trên các phương tiện truyền thông trong hệ thống Công đoàn nhằm chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thứ ba, xây dựng môi trường văn hoá số giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn nhân lực với tư duy đột phá sáng tạo, các sáng kiến số đổi mới với khả năng thích ứng linh hoạt với thay đổi, từ đó tạo ra sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Cần có nghiên cứu về người lao động thế hệ GenZ, Y

Đóng góp ý kiến về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Bùi Đăng Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Techcombank cho biết, là một ngân hàng TMCP lớn trong hệ thống ngân hàng, trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo ngân hàng, ban chấp hành công đoàn luôn luôn thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách phúc lợi cho CBNV.

đồng chí Bùi Đăng Quỳnh, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn ngân hàng Techcombank
Đồng chí Bùi Đăng Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Techcombank góp ý vào phiên thảo luận số 5

Trong đó, các hoạt động được Techcombank duy trì thường xuyên như tặng quà các ngày lễ, tết; tạo nhiều chuyến xe yêu thương miễn phí đưa hàng nghìn CBNV và người thân về quê ăn Tết; tặng học bổng Chắp cánh ước mơ cho con CBNV đạt thành tích cao trong học tập; chương trình “Chăn ấm cho em” đã hỗ trợ hàng trăm suất quà cho các trường học tại miền núi, lắp đèn năng lượng mặt trời, tặng máy tính cũ; chương trình hiến máu nhân đạo hàng năm thu được hàng trăm đơn vị máu cho Viện Huyết học. Bên cạnh đó, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho các trung tâm thương bệnh binh, các gia đình người có công tại các xã anh hùng được cán bộ, công nhân viên duy trì hằng năm.

Góp ý vào “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội 13”, đồng chí Bùi Đăng Quỳnh đề xuất bổ sung Đề án 17 “Nghiên cứu về người lao động thế hệ GenZ, Y”. Đồng chí Quỳnh cho biết, hiện nay người lao động trẻ trong các doanh nghiệp đang ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. Đơn cử như tại Techcombank hiện có khoảng 32% đoàn viên, người lao động sinh sau năm 1995.

Thực tế hiện nay các bạn trẻ ít quan tâm đến hoạt động công đoàn, vì vậy đồng chí Bùi Đăng Quỳnh đề xuất cần có nghiên cứu riêng về thế hệ trẻ này.

“Khi hiểu về họ, các doanh nghiệp sẽ có hoạt động hữu hiệu, thực tế để thu hút họ tham gia công đoàn, điều này sẽ giúp hoàn thành được mục tiêu đến năm 2028 có 15 triệu đoàn viên.”- đồng chí Quỳnh nhấn mạnh.

Hà An
Nguồn:

Các tin khác

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Các cơ quan báo chí-truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Nguyễn Trãi

Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Nguyễn Trãi

Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, ngày 18/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương và dự Lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Co-opBank

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Co-opBank

Sáng 15/2/2024, trong không khí ra quân làm việc đầu năm (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), đón mùa xuân mới và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tới thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.
Hội tụ sức mạnh toàn Ngành thực thi nhiệm vụ chính trị

Hội tụ sức mạnh toàn Ngành thực thi nhiệm vụ chính trị

Nhìn lại năm 2023, Công đoàn NHVN đã tập hợp sức mạnh của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025...
Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Gửi lời chúc mừng Năm Mới Giáp Thìn 2024 vào thời khắc Giao thừa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng sâu sắc rằng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đề cao phẩm giá, trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân, giải phóng các tiềm năng, khơi thông các nguồn lực, sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, để dân tộc ta vững bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa.
Phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam"

Phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam"

Hơn bao giờ hết, thông điệp “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các quốc gia”, cũng như các đặc trưng của “ngoại giao cây tre” đã được chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả, như một mùa quả ngọt bội thu…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2024), sáng 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thư Chúc mừng Năm mới của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thư Chúc mừng Năm mới của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ký chứng thực Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ký chứng thực Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan đã thực hiện rà soát kỹ thuật văn bản sau thông qua. Chủ tịch Quốc hội đã ký chứng thực văn bản Luật theo quy định.
Tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tạo khí thế mới, động lực mới, thắng lợi mới

Tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tạo khí thế mới, động lực mới, thắng lợi mới

Kết luận phiên họp Chính phủ tháng đầu tiên của năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà các bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện trong tháng 2, quý II và năm 2024.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng ngày 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Thủ tướng gặp mặt các nhà đầu tư, nhà tài trợ, đề nghị cùng Việt Nam đoàn kết, hành động

Thủ tướng gặp mặt các nhà đầu tư, nhà tài trợ, đề nghị cùng Việt Nam đoàn kết, hành động

Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, tối 26/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
Ngân hàng Nhà nước gặp mặt cán bộ hưu trí

Ngân hàng Nhà nước gặp mặt cán bộ hưu trí

Ngày 24/01/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ban liên lạc hưu trí Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức buổi gặp mặt cán bộ NHNN Trung ương đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Tăng trưởng tín dụng khu công nghiệp - chế xuất thời gian qua luôn có tốc độ khá, nhiều ngân hàng có nhóm khách hàng trong khu vực này kỳ vọng mở rộng cho vay
Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Nhân buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 22/02, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm với NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.
Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Sáng 20/02/2024, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì, với sự tham dự của các đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; các ngân hàng thương mại. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm.
Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội - nhất là tại con phố “vàng” Trần Nhân Tông ghi nhận sức mua kém, giảm nhiệt trong ngày vía Thần tài.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Ước đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 106.631 tỷ đồng. Hơn 98% số hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, người dân đã được các ngân hàng tiếp nhận, thẩm định và cho vay.
Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Gặp nhiều khó khăn trong quý đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ dưới 1%. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện một loạt các giải pháp để vực dậy kinh tế, trong đó ngành Ngân hàng tham gia tích cực để thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, qua đó giúp GRDP cả năm của thành phố đạt mức 5,81%. Thời báo Ngân hàng phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp của ngân hàng.
Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Phú Yên một tỉnh thuần nông, có đến 80% dân số sống ở nông thôn, 75% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực tam nông ở địa phương, thời gian qua, Agribank Phú Yên luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là thị trường trọng tâm, nông dân là người bạn đồng hành…
Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi…tỏ tình với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe “không sợ say” cùng gia đình nhỏ…là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên cộng đồng VinFast chia sẻ trong cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.
Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Ngày 5/2/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” với chính sách vay mua nhà tốt bậc nhất thị trường. Theo đó, khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp, tương đương 15 triệu đồng/tháng trở lên (gồm cả gốc lẫn lãi) và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.
“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam  A Bank

“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam A Bank

Đón xuân Giáp thìn 2024, Nam A Bank khởi đầu năm mới nhiều niềm vui và tài lộc với vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng (KH) khi đến giao dịch tại quầy, qua thẻ tín dụng, Open Banking, điểm giao dịch số tự động ONEBANK…
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,0%/năm. Hoạt động này nhằm sát cánh cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong năm mới.
Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

NCB vừa ra mắt tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, giúp các chủ cửa hàng vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của VIB trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng triển khai Core banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây
Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Từ nay đến 31/3/2024, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC cùng quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng Gói sản phẩm tài chính cho con.
Du xuân với QR

Du xuân với QR

Các ngân hàng và trung gian thanh toán ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn liên tục nhắn tin, gửi thư điện tử, cập nhật thông tin cho người dùng các hình thức thanh toán di động, quét mã QR… tạo sự tiện lợi cho khách hàng đi du xuân không lo phải mang theo tiền mặt, tiền lẻ.
Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Bảng xếp hạng ngành Fintech năm 2023 của Reputa công bố mới đây cho thấy, người dùng ngày càng quan tâm đến đề an toàn bảo mật của các sản phẩm công nghệ tài chính như ví điện tử, App, Web… thay vì dành quá nhiều mối quan tâm đến các chương trình khuyến mãi như trước dịch Covid-19.
NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế dịp đầu năm mới, NCB triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền cho tất cả khách hàng cá nhân từ nay đến hết 31/03/2024.
Phiên bản di động