15:06 | 12/06/2018

Đổi mới, sáng tạo, vì người lao động

Sau bài phát biểu khai mạc Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam của Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến, đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam báo cáo kết quả tình hình CNVCLĐ và các hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018... 

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã phát biểu chỉ đạo đại hội. Thống đốc nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, tăng trưởng thương mại toàn cầu vẫn trong đà giảm sút... tác động tiêu cực vào nền kinh tế nước ta. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp; áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; sức cạnh tranh hàng hóa trong nước yếu, tiêu thụ chậm; sự biến đổi của thời tiết, khí hậu, môi trường đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Điều đó, có tác động trực tiếp đến hoạt động của ngành Ngân hàng, đời sống việc làm của cán bộ, đoàn viên, người lao động và đặt ra thách thức không nhỏ đối với hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích thiết thực, hiệu quả, như Công đoàn đã làm tốt chức năng tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, tổ chức công đoàn; nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và công đoàn các cấp trong hệ thống tổ chức, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đoàn viên người lao động, tạo tiếng vang, sự lan tỏa trong hệ thống.

Đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn tại các đơn vị tham gia vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng theo sự chỉ đạo của Chính phủ, giúp cho người lao động tại các đơn vị hiểu, chia sẻ với chủ trương của Nhà nước; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên công đoàn, các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn hoàn thiện các quy định về văn hóa công sở - đạo đức nghề nghiệp; tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công đoàn cũng đã phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Triển khai sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến nghiên cứu cải tiến quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa ngân hàng và xây dựng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại; có nhiều tấm gương sáng như giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân giữ vững phẩm chất trung thực, liêm khiết, trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Đặc biệt, Công đoàn đã làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với cá nhân và gia đình cán bộ, đoàn viên trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo cũng như thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân quân hải đảo... Đây là những hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng đã thực hiện trong những năm gần đây, được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Thống đốc nhấn mạnh, nhiệm vụ của toàn ngành Ngân hàng trong năm 2018 và các năm tới chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Mục tiêu của toàn ngành Ngân hàng là tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế, thị trường trong từng giai đoạn; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế;

Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán; tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016 - 2020, tập trung nâng cao tiềm lực tài chính, đổi mới về quản trị, điều hành, cải thiện mức độ an toàn, hiệu quả, nâng cao trật tự kỷ cương, nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng; phát triển hệ thống thanh toán, giảm thanh toán bằng tiền mặt, đa dạng hóa các dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại, tăng cường năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đề ra, đồng thời đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Tiếp tục, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên, người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành; quan tâm nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thông qua Chương trình hành động của ngành Ngân hàng.

Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh của các đơn vị và của Ngành.

Tập trung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động công đoàn thiết thực hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo cán bộ công đoàn, đảm bảo tinh, gọn đáp ứng yêu cầu đặt ra; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Với tỷ lệ nữ chiếm trên 50%, vì vậy đề nghị các cấp công đoàn quan tâm đến hoạt động về giới, công tác chăm lo quyền lợi cho lao động nữ và chăm sóc trẻ em để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác.

Thống đốc cũng cho rằng, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành mới có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn toàn Ngành, đặc biệt là lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, khả năng tập hợp được đoàn viên, người lao động. Đồng thời, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, mang được tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tới Đại hội Công đoàn toàn quốc.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng và Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Kết thúc phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI với 51 đồng chí. Buổi chiều, Ban chấp hành Công đoàn khoá VI sẽ họp phiên đầu tiên đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XII. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Đại hội


Chiều cùng ngày (12/6), tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Văn Tân được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực và ông Trần Hồng Tuấn giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI. Hội nghị cũng bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI. Đồng chí Lê Thị Quyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XII.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,30
5,90
6,70
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.160 23.260 26.087 26.819 30.483 30.971 201,03 208,95
BIDV 23.150 23.250 26.037 26.409 30.373 30.869 205,30 208,93
VietinBank 23.145 23.255 26.060 26.785 30.450 31.090 205,45 211,95
Agribank 23.150 23.240 25.967 26.341 30.017 30.479 205,91 209,46
Eximbank 23.150 23.250 26.084 26.433 30.605 31.015 206,32 209,09
ACB 23.160 23.240 26.015 26.478 30.595 31.062 205,76 209,43
Sacombank 23.102 23.264 26.072 26.485 30.633 31.038 205,46 210,03
Techcombank 23.130 23.250 25.821 26.545 30.246 31.109 204,96 210,40
LienVietPostBank 23.140 23.240 25.925 26.533 30.540 31.143 205,30 210,16
DongA Bank 23.160 23.240 26.040 26.470 30.540 31.070 202,60 209,20
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.500
36.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.500
36.650
Vàng SJC 5c
36.500
36.650
Vàng nhẫn 9999
36.450
36.850
Vàng nữ trang 9999
36.050
36.650