14:42 | 29/05/2017

Trà Vinh sau 5 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng tín dụng

Gần 15 năm qua NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ 84 tỷ đồng dư nợ khi mới thành lập, đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại chi nhánh đạt 1.917 tỷ đồng, tăng 1.833 tỷ đồng so với năm 2003, bình quân tăng 13% năm.

Phát huy vai trò của tín dụng chính sách ở khu vực Tây Nam Bộ
Diện mạo mới từ vốn tín dụng chính sách
Một chi hội trưởng tâm huyết với công tác ủy thác vốn vay ưu đãi

Kết quả đó có sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ NHCSXH tỉnh Trà Vinh.

Sự cần thiết phải xây dựng Đề án

Những năm qua, các chương trình tín dụng tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tại chi nhánh. Do đó, năm 2011, NHCSXH tỉnh xây dựng Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Nhờ thực hiện Đề án, góp phần nâng cao ý thức người dân, từ đó chất lượng tín dụng tại chi nhánh đã có bước tiến rõ rệt.

Năm 2011, qua kết quả rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng, NHCSXH tỉnh Trà Vinh là một trong những chi nhánh có tỷ lệ nợ quá hạn cao so với bình quân chung của cả nước, chiếm tỷ lệ 3,87% tổng dư nợ chi nhánh; lãi tồn đọng, nợ bị chiếm dụng, nợ không đủ điều kiện đổi Sổ vay vốn chiếm tỷ lệ cao, chất lượng hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể không đồng đều, huy động tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn thấp...

​Một buổi giao dịch với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại phường 8, TP Trà Vinh

Ông Dương Huy Phong, Giám đốc NHCSXH tỉnh Trà Vinh chia sẻ: “Là tỉnh có trên 30% đồng bào dân tộc Khmer, một bộ phận người dân địa phương áp dụng quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tự phát; ít tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư, từ đó đầu tư sử dụng vốn vay đạt hiệu quả không cao. Nhiều gia đình nghề nghiệp không ổn định dẫn đến thu nhập bấp bênh không có tiền trả nợ ngân hàng. Bên cạnh đó, các Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động kém hiệu quả, không tổ chức sinh hoạt thường xuyên, không tích cực đôn đốc tổ viên trả nợ, trả lãi, việc tuyên truyền cũng như tổ chức tập huấn chưa chặt chẽ, dẫn đến nguồn vốn vay ưu đãi chưa phát huy hiệu quả...”.  

Để thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, tập thể chi nhánh xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết trong việc tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế của tỉnh. Chính vì vậy, tập thể chi nhánh đã quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trong Đề án.

Nếu như nợ quá hạn khi mới thành lập năm 2003 chiếm 28% trong tổng dư nợ, đến nay chỉ còn 0,39%. Với mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, NHCSXH tỉnh đã huy động được nhiều cán bộ có tâm huyết từ các cơ quan chính quyền, hội, đoàn thể tham gia quản lý và nhận ủy thác. Việc tổ chức giao dịch công khai tại xã đã tạo điều kiện để mọi người dân kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, an sinh xã hội. Thông qua hoạt động tín dụng ưu đãi, NHCSXH tỉnh đã khẳng định là công cụ hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Hiệu quả đem đến từ Đề án

Kết quả thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng đã góp phần đánh dấu sự trưởng thành và khẳng định vai trò quan trọng của NHCSXH trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án, những năm qua, bằng nhiều giải pháp chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt của Ban đại diện HĐQT, kết quả đến nay NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Đề án.

Đến nay, nợ quá hạn là 7,5 tỷ đồng, chiếm 0,39% trong tổng dư nợ, giảm hơn 43 tỷ đồng so với thời điểm xây dựng Đề án. Bên cạnh đó, chi nhánh đã tích cực thu hồi hết các khoản nợ bị chiếm dụng (đạt tỷ lệ 100%), trong thời gian thực hiện Đề án, toàn tỉnh không có phát sinh các khoản nợ bị chiếm dụng. Đối với dư nợ chưa đổi sổ phải tiếp tục xử lý, đến nay dư nợ chưa đổi Sổ vay vốn của toàn tỉnh gần 2 tỷ đồng, giảm 8,9 tỷ đồng so với thời điểm xây dựng Đề án.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã tập trung củng cố hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, tổng số tổ của toàn chi nhánh là hơn 3.137 tổ. Trong đó, tổ xếp loại tốt 2.536 tổ (chiếm 80,8%), tăng 939 tổ so với thời điểm xây dựng Đề án; tổ xếp loại khá là 545 tổ (chiếm 17,4%), giảm 741 tổ, tổ xếp loại trung bình là 38 tổ (chiếm 1,2%), giảm 333 tổ và tổ xếp loại yếu là 18 tổ (chiếm 0,6%).

Mặt khác, chi nhánh chỉ đạo NHCSXH các huyện, thị xã thành phố tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức phân tích, đánh giá từng khoản nợ để có biện pháp xử lý phù hợp; có kế hoạch chấn chỉnh, củng cố nề nếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ yếu kém, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng để trao đổi kinh nghiệm sản xuất và bình xét công khai đối với các khoản vay mới, giám sát tốt việc sử dụng vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Thay lời kết

Để đạt được những kết quả nêu trên trong thời gian qua Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Trà Vinh đã chủ động báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Nghị quyết của HĐQT và các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn tỉnh. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đánh giá, phân tích chất lượng tín dụng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp thích hợp để xử lý nợ xấu, nợ quá hạn có hiệu quả. Tăng cường củng cố, kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhất là những tổ xếp loại yếu và trung bình, coi đây là công việc thường xuyên, lựa chọn những nơi làm tốt để nhân rộng điển hình tiên tiến.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã vào cuộc cùng với NHCSXH tỉnh Trà Vinh, vì thế hoạt động của NHCSXH tỉnh có nhiều thuận lợi, chất lượng tín dụng được cải thiện tốt hơn, đồng thời tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của các sở, ban ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác, của toàn thể cán bộ NHCSXH tỉnh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình Đề án.

Để thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển bền vững NHCSXH tỉnh đến năm 2020 theo hướng ổn định bền vững, bảo đảm thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; đồng thời, phát triển các sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, NHCSXH tỉnh Trà Vinh tiếp tục nỗ lực chuyển tải và quản lý tốt vốn vay ưu đãi, góp phần giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,40
6,50
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,10
4,10
4,60
5,10
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,70
4,70
4,80
5,80
5,80
6,50
6,50
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
4,00
4,50
5,00
5,80
5,70
7,00
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,70
6,70

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.740 22.810 26.464 26.781 30.080 30.562 204,66 208,58
BIDV 22.740 22.810 26.467 26.774 30.099 30.550 205,36 208,39
VietinBank 22.736 22.816 26.419 26.797 30.051 30.611 205,31 208,71
Agribank 22.730 22.810 26.648 26.969 30.281 30.704 202,97 206,12
Eximbank 22.720 22.810 26.438 26.782 30.174 30.568 206,32 209,01
ACB 22.750 22.820 26.448 26.780 30.278 30.581 206,61 209,20
Sacombank 22.748 22.830 26.518 26.873 30.286 30.648 206,16 209,23
Techcombank 22.720 22.820 26.198 26.913 29.857 30.696 204,94 210,41
LienVietPostBank 22.720 22.810 26.574 27.027 30.396 30.648 203,44 207,08
DongA Bank 22.740 22.810 26.490 26.790 30.210 30.600 204,60 208,50
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.500
36.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.500
36.700
Vàng SJC 5c
36.500
36.720
Vàng nhẫn 9999
35.950
36.350
Vàng nữ trang 9999
35.600
36.300