Chung tay lan tỏa tín dụng chính sách trong cuộc sống

10:45 | 26/05/2021

Thời gian qua, nhiều chính sách về tiền tệ sớm được truyền tải đến người dân thông qua công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh với NHNN Chi nhánh Lào Cai, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

chung tay lan toa tin dung chinh sach trong cuoc song Đảm bảo tín dụng chính sách xã hội thông suốt trong mùa dịch
chung tay lan toa tin dung chinh sach trong cuoc song Chỉ thị 40-CT/TW: Tạo bước chuyển mạnh mẽ về tín dụng chính sách
chung tay lan toa tin dung chinh sach trong cuoc song Tín dụng chính sách: Khi Trung ương và địa phương cùng chăm chút

Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả

Trong nhiều năm qua, công tác phối hợp giữa NHNN chi nhánh tỉnh và MTTQ tỉnh Lào Cai đã đạt được kết quả thiết thực, nội dung triển khai khá toàn diện và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, trong đó có các chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng với khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Ngân hàng, từ đó góp phần bảo đảm thực hiện tốt 4 Chương trình, 19 Đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra:

Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,08%, GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng; chính sách an sinh được quan tâm thực hiện đầy đủ, tốc độ giảm nghèo nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,3% năm 2016 xuống còn 8,46% năm 2020, bình quân giảm 5,17%/năm; diện mạo khu vực nông thôn thay đổi nhanh, xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 5,57 tiêu chí/xã so với 2015; toàn tỉnh có 54/127 xã hoàn thành nông thôn mới (tính đến 2020); các thành phần kinh tế được quan tâm phát triển nguồn vốn tín dụng bình quân tăng 11,9%/năm, dư nợ bình quân tăng 12%/năm (nâng tổng dư nợ đạt 55,3 nghìn tỷ đồng, tăng 73,3% so với năm 2015, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%...).

chung tay lan toa tin dung chinh sach trong cuoc song
Ủy ban MTTQ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lào Cai trao tặng nhà Đại đoàn kết

Để góp phần quan trọng đạt được kết quả nêu trên, ngoài các chủ trương, quyết sách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, còn phải kể đến một phần đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng. Cùng với đó, nổi lên vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã cùng ngành Ngân hàng phối hợp để đưa các chính sách tiền tệ hỗ trợ đến người dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương…

Có thể nói, công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội với ngành Ngân hàng ngày càng được đẩy mạnh, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai bám sát các nội dung của Chỉ thị và căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 40 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ MTTQ và đoàn viên, hội viên, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về việc tăng cường công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với NHNN chi nhánh Lào Cai. Qua đó nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, triển khai các hoạt động giám sát, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác phối hợp, các chương trình tín dụng đã được MTTQ tỉnh và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với hệ thống Ngân hàng trên địa bàn triển khai sâu rộng đến các địa phương trong toàn tỉnh, với sự vào cuộc và tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội. Phương thức cho vay ủy thác từng phần giữa hệ thống Ngân hàng với các tổ chức Hội, đoàn thể đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện xã hội hóa công tác cho vay, dân chủ, công khai trong việc bình xét đối tượng thụ hưởng cũng như phối hợp tốt với ngân hàng quản lý, sử dụng vốn vay.

Đến nay trên toàn tỉnh có trên 3 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT được thành lập thông qua hoạt động ủy thác đối với tổ chức chính trị - xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, các cấp hội đoàn thể trong những năm qua đã tổ chức hơn 2.000 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đối với các hộ dân sau khi được vay vốn, nhằm trang bị kiến thức và kỹ thuật mới để người dân áp dụng vào quá trình sản xuất.

Xác định đối tượng phục vụ của hoạt động tín dụng chính sách xã hội là bà con vùng sâu, vùng khó khăn, nhận thức không đồng đều, do đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách tín dụng xã hội đã được đa dạng hóa về nội dung và hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của các chi nhánh ngân hàng, QTDND được đẩy mạnh; trao đổi thông tin và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng được tăng cường...

Theo đó, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của huyện hàng năm thực hiện được từ 6-8 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức thành viên có vốn tín chấp tại các xã, thị trấn. Ở cơ sở, Ngân hàng và MTTQ, các tổ chức Hội cấp xã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn...

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã tác động tích cực đến một bộ phận lớn người nghèo, hộ chính sách, vùng nghèo, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân, ngoài ra còn đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương.

Công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng là một trong những hoạt động lớn của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp nhận ủy thác cho vay, trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình có sức ảnh hưởng lớn trong hệ thống Hội, nhất là cấp Hội cơ sở.

Với vai trò thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trên cơ sở “Đề án xây dựng nông thôn mới” của tỉnh, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, MTTQ tỉnh, các tổ chức Đoàn thể, các Hội tranh thủ nguồn vốn đầu tư của các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng hàng ngàn mô hình phát triển kinh tế; nhận ủy thác với NHCSXH cho hội viên, đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 3 nghìn tỷ đồng, điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ nhận ủy thác trên 884.1 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh trên 702.6 tỷ đồng; Hội Nông dân trên780.8 tỷ đồng; Tỉnh Đoàn thanh niên trên 764.9 tỷ đồng...

Ngoài ra, các tổ chức thành viên đã xây dựng được hàng trăm mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, cuốn hút hộ nghèo tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, từng bước làm quen với sản xuất hàng hóa, sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đạt mức thu nhập cao đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thực hiện Chương trình an sinh xã hội của tỉnh về việc hỗ trợ người nghèo khó khăn về nhà ở, các gia đình chính sách, 5 năm qua MTTQ tỉnh phối hợp với các Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông qua chi nhánh Lào Cai; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lào Cai; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam… hỗ trợ làm hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các gia đình chính sách; xây dựng các công trình dân sinh, nhà văn hóa, trường học… với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại Chi nhánh NHCSXH trong năm qua đã được triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn cho vay đúng đối tượng và được người vay (các đối tượng vay vốn) sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hàng năm trên 5%/năm.

Các chi nhánh ngân hàng, các QTDND thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng; đồng thời áp dụng linh hoạt các mức lãi suất huy động vốn phù hợp với mặt bằng lãi suất chung trên địa bàn, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, các DNNVV, nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Tiếp tục đầu tư cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn, các DNNVV, giải ngân các dự án đã cam kết, cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng học sinh, sinh viên.

Thông qua Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai với NHNN chi nhánh tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và ngành Ngân hàng tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động ngân hàng và diễn biến, kết quả về chính sách tiền tệ và hoạt động của ngân hàng. Qua đó góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.090 23.400 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.115 23.395 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.095 23.395 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.090 23.380 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.150 23.360 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.150 23.360 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.110 23.467 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.116 23.402 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.115 23.390 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.170 23.410 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.050
68.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.050
68.750
Vàng SJC 5c
68.050
68.770
Vàng nhẫn 9999
53.700
54.650
Vàng nữ trang 9999
53.550
54.250