Quảng Ninh triển khai Chỉ thị số 40: Tiếp sức cho công cuộc giảm nghèo bền vững

09:32 | 07/08/2020

Việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tiếp sức cho Quảng Ninh giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Tín dụng ưu đãi ở huyện Mường Nhé
Hiệu quả tín dụng chính sách với vùng dân tộc thiểu số
Cần duy trì tín dụng cho hộ mới thoát nghèo

Tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 40, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quán triệt đến các cấp ủy đảng, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh để tập trung triển khai thực hiện tốt. Đồng thời, giao Ban cán sự UBND tỉnh tham mưu cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của tỉnh.

Nhờ sự triển khai quyết liệt trong hơn 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Từ đó, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi và giám sát. Cụ thể, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; bố trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện và nhất là quan tâm tạo điều kiện về địa điểm, phương tiện, thời gian, đảm bảo an ninh, an toàn đối với các phiên giao dịch lưu động của NHCSXH tại Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện tham dự họp giao ban giữa NHCSXH, các tổ chức Hội nhận ủy thác và Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn để nắm bắt các chủ trương chính sách cũng như tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, qua đó đề ra biện pháp xử lý kịp thời...

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH chi nhánh Quảng Ninh họp triển khai nhiệm vụ quý III/2020

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng cao. Quy mô các chương trình tín dụng chính sách ngày càng được mở rộng, chất lượng tín dụng được đảm bảo với 18 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai, tăng 6 chương trình tín dụng chính sách so với khi bắt đầu triển khai Chỉ thị số 40 (năm 2014).

Trong giai đoạn từ 2014 - 6/2020, các tổ chức Hội đoàn thể đã thực hiện nhận ủy thác với doanh số cho vay đạt 5.946,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ 3.869,1 tỷ đồng (chiếm 5% doanh số cho vay). Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đến 30/6/2020 đạt 3.069 tỷ đồng (chiếm 98,8% tổng dư nợ) với 69.682 hộ vay tại 2.255 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 1.471,7 tỷ đồng (tăng 92%) so với cuối năm 2014.

Dồn nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 177 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Quảng Ninh, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách  một cách thuận lợi và kịp thời. Trong giai đoạn 5 năm (2014-2019), cùng với nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, NHCSXH đã giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 154.407 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn đã góp phần giúp 54.409 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; thu hút, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định; 64 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; có 2.484 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng, sửa chữa nâng cấp trên 52.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng mới 1.196 căn nhà cho hộ nghèo...

Theo ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ninh, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai quyết liệt hơn nữa tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 40-CT/TW bằng các Nghị quyết, văn bản cụ thể từ tỉnh đến cơ sở, góp phần chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân. Xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội  góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dưng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế...

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, sâu sát trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thống nhất việc tập trung nguồn vốn ngân sách về một đầu mối NHCSXH quản lý, tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Giảm dần sự hỗ trợ cho không các đối tượng chính sách, chuyển sang cơ chế hỗ trợ vốn có thu lãi với lãi suất ưu đãi nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm truyền thống, đặc thù của địa phương gắn nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm OCOP của từng địa phương gắn với hỗ trợ vốn tín dụng chính sách.

Nhằm giúp nguồn vốn ưu đãi hiệu quả, thời gian tới tỉnh Quảng Ninh sẽ tích cực chuyển dịch cơ cấu phát triển sản xuất, kinh doanh từ nâu sang xanh, theo hướng phát triển ngành du lịch dịch vụ, khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch tâm linh, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng.  Cùng với đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên của hộ nghèo và đối tượng chính sách, giảm dần sự trông chờ, lệ thuộc vào trợ cấp của nhà nước... chuyển dần hướng sang thực hiện tín dụng ưu đãi thay vì cho không. Tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội: Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc - các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan thông tin trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, hướng dẫn công tác khuyến nông, công, lâm, ngư nghiệp, kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phổ biến mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả; các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đến 30/6/2020 đạt 312,1 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng nguồn vốn. Tính riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay là 277,7 tỷ đồng tăng 808% so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW (cuối năm 2014 là 34,36 tỷ đồng). Trong đó: Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh là: 194,9 tỷ đồng, tăng 160,5 tỷ đồng; Nguồn vốn ngân sách cấp huyện là: 117,2 tỷ đồng (bắt đầu thực hiện từ khi Chỉ thị được ban hành), 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã quan tâm dành nguồn vốn ngân sách thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Điển hình một số địa phương có nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH lớn là: Hạ Long (37,5 tỷ đồng), Cẩm Phả (20,2 tỷ đồng), Móng Cái (12 tỷ đồng), Đông Triều (8,5 tỷ đồng).

Kiên Cường

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.220 23.530 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.250 23.530 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.230 23.530 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.250 23.540 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.270 23.500 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.270 23.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.266 23.821 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.244 23.535 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.225 23.540 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.300 23.550 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.320
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.300
Vàng SJC 5c
66.300
67.320
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.400
Vàng nữ trang 9999
52.400
53.000