Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)

Vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác thanh tra, giám sát ngân hàng

10:22 | 12/05/2021

Đảng ủy Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thường xuyên chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, gắn kết chặt chẽ công tác thanh tra với công tác giám sát; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các rủi ro, tồn tại và sai phạm của TCTD.

Về công tác thanh tra, giám sát

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cơ quan TTGSNH) xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức cách mạng; từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cơ quan TTGSNH đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền toàn văn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH ngày 31/10/2016 của Đảng ủy cơ quan NHTW; đồng thời yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị… Qua đó, toàn bộ cán bộ, đảng viên của Cơ quan TTGSNH đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

vai tro cua cap uy dang trong cong tac thanh tra giam sat ngan hang
Ảnh minh họa

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Cán bộ thanh tra giúp trên hiểu biết tình hình địa phương và cấp dưới, đồng thời cũng giúp cho các cấp địa phương kịp thời sửa chữa, uốn nắn nếu làm sai, hoặc làm chậm. Cho nên trách nhiệm của công tác thanh tra là quan trọng”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ủy Cơ quan TTGSNH đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc kiên định vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên làm công tác thanh tra trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ về quản lý, thanh tra, giám sát, cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu.

Công tác thanh tra tiếp tục được đổi mới theo hướng thanh tra pháp nhân, từng bước kết hợp và áp dụng phương pháp thanh tra trên cơ sở rủi ro, hướng tới ngăn chặn, cảnh báo sớm các rủi ro có khả năng phát sinh thay vì xử lý sai phạm đã xảy ra. Đảng ủy Cơ quan TTGSNH thường xuyên chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, gắn kết chặt chẽ công tác thanh tra với công tác giám sát; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các rủi ro, tồn tại và sai phạm của TCTD.

Công tác giám sát ngân hàng tiếp tục được đổi mới và tăng cường trên cơ sở hoàn thiện, triển khai các công cụ, phương pháp giám sát mới gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu và hệ thống tiêu chí giám sát nhằm nâng cao khả năng cảnh báo sớm của NHNN đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật ngân hàng của các TCTD. Các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao như cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản; cấp tín dụng các dự án BOT, BT; cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp… được giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Cơ quan TTGSNH tham mưu Thống đốc NHNN triển khai nghiêm túc trong toàn ngành Ngân hàng thông qua các hoạt động phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tự kiểm tra của các TCTD. Đồng thời, Đảng ủy Cơ quan TTGSNH luôn quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thành viên các đoàn thanh tra, kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong quá trình thanh tra, kiểm tra tại các TCTD và các tổ chức khác thuộc đối tượng thanh tra, giám sát của NHNN.

Về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu

Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu các TCTD, bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Cơ quan TTGSNH nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp khả thi, hiệu quả để triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1058) và Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42).

Theo đó, công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, theo dõi, giám sát các TCTD triển khai phương án cơ cấu lại được đẩy mạnh, tăng cường; các đơn vị trực thuộc Cơ quan TTGSNH theo chức năng, nhiệm vụ đã chỉ đạo các TCTD rà soát, điều chỉnh phương án cơ cấu lại bảo đảm phù hợp với thực trạng hoạt động và có các giải pháp khả thi để đạt được mục tiêu đề ra.

- Có các giải pháp giám sát tăng cường đối với các TCTD yếu kém. Tập trung chỉ đạo các ngân hàng mua bắt buộc xây dựng, hoàn thiện phương án cơ cấu lại; kịp thời tham mưu Ban Cán sự Đảng NHNN trình các cấp có thẩm quyền báo cáo về phương án xử lý các ngân hàng mua bắt buộc và NHTMCP Đông Á.

- Tích cực, quyết liệt tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến phương án tăng vốn cho các NHTMNN, nhất là phương án bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cho Agribank. Tăng cường vai trò chủ lực, chủ đạo của các NHTMNN trong hệ thống các TCTD, đặc biệt là trong việc tham gia cơ cấu lại các TCTD yếu kém.

- Tích cực triển khai các giải pháp xử lý QTDND yếu kém, tăng cường vai trò của các NHTM trong việc hỗ trợ các QTDND yếu kém, củng cố vai trò của hệ thống QTDND trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Tham mưu ban hành và triển khai Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND.

- Tích cực chỉ đạo các TCTD có các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu hiệu quả, thực chất, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động nặng nền của dịch Covid-19 trong năm 2020. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát và duy trì ở mức dưới 2%. Các giải pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 phát huy hiệu quả tích cực. Từ khi có Nghị quyết 42, kết quả xử lý nợ xấu trung bình tháng của hệ thống các TCTD cao hơn trước khi có Nghị quyết.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan TTGSNH cũng như trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên đã phát huy những giá trị tốt đẹp, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD. Các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của các TCTD như tổng tài sản, vốn điều lệ vẫn tiếp tục tăng trưởng; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Quá trình triển khai công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu thời gian qua đã bám sát các chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật, kiên định mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Về công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian qua, Đảng bộ Cơ quan TTGSNH đã triển khai tích cực, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra, giám sát và dân vận, công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình và công tác phát triển đảng viên mới. Đảng bộ luôn giữ được danh hiệu trong sạch vững mạnh; tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm và cả nhiệm kỳ đều vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, tham gia nhiệt tình các phong trào của cấp trên phát động, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với với đặc điểm và tình hình của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH, để kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Cơ quan TTGSNH, Đảng ủy Cơ quan TTGSNH đã cơ cấu lại 11 tổ chức đảng trực thuộc và thực hiện các thủ tục liên quan để chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên về nơi công tác mới. Sau khi cơ cấu lại tổ chức đảng trực thuộc theo mô hình tổ chức Cơ quan TTGSNH tại Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg, Đảng ủy Cơ quan TTGSNH có 08 chi bộ trực thuộc. Quá trình sắp xếp mô hình tổ chức, hoạt động của Cơ quan TTGSNH và các đơn vị trực thuộc được Đảng bộ Cơ quan TTGSNH quan tâm chỉ đạo nên tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, mô hình mới được vận hành thông suốt, không gây ách tắc công việc.

Những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Cơ quan TTGSNH là kết tinh của rất nhiều yếu tố: sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN; sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan; sự nỗ lực, cống hiến của cán bộ, đảng viên Cơ quan TTGSNH và trên hết là kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong suốt những năm qua, trách nhiệm tái cơ cấu hệ thống các TCTD là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với Đảng bộ Cơ quan TTGSNH, đặc biệt trong bối cảnh cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu chưa đầy đủ, nhiều giải pháp chưa có tiền lệ, không trực tiếp sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước... Tuy nhiên, với bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên, thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, đảng viên của Cơ quan TTGSNH đã có những tham mưu, đề xuất quan trọng, đóng góp vào sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD và sự phát triển của ngành Ngân hàng.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Cơ quan TTGSNH tiếp tục thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị; nâng cao công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Xác định rõ những nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm của Đảng bộ; trong đó, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chủ động rà soát những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.565 23.845 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.545 23.845 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.550 23.830 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.830 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.530 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.585 23.960 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.850 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.520 23.990 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.800
66.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.800
66.600
Vàng SJC 5c
65.800
66.620
Vàng nhẫn 9999
50.450
51.350
Vàng nữ trang 9999
50.350
50.950