Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)

Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực của một bức thư lịch sử

10:00 | 31/05/2021 70 năm Ngân hàng Việt Nam
aa
Với sự quan tâm đặc biệt và luôn đánh giá cao vai trò của ngành Tài chính ngân hàng, trong Thư gửi hội nghị cán Bộ Tài chính, ngày 20/2/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên quan điểm sâu sắc về vị trí, vai trò, phương hướng phát triển ngành Tài chính nói chung và Ngân hàng nói riêng. Những tư tưởng đó có giá trị định hướng chiến lược, chỉ đạo nhận thức và hành động hoạt động của ngành Ngân hàng trong suốt những năm qua.

Những quan điểm cốt lõi trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ ngân hàng

1. Ngân hàng là một mặt trận, cán bộ ngân hàng là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Người đã viết: “Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự”. Người tin tưởng và mong muốn giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng xứng đáng là chiến sĩ cách mạng trên mặt trận kinh tế.

Thấm nhuần lời dạy đó của Người, từ khi ra đời đến nay, ngành Ngân hàng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong kháng chiến cứu nước, ngành Ngân hàng đã viết nên “Huyền thoại con đường tiền tệ” anh hùng, sáng tạo, quả cảm. Khi đất nước thống nhất, ngành Ngân hàng luôn đóng vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp tín dụng cho nền kinh tế. Trong sự nghiệp cao cả ấy, đội ngũ cán bộ ngân hàng đã trở thành một lực lượng, một sức mạnh to lớn - là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Nhiều thế hệ cán bộ ngân hàng đã nêu cao phẩm chất cách mạng - cần, kiệm, liêm, chính; nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành. Trong suốt quá trình phấn đấu gian khổ đó, đã có rất nhiều tấm gương sáng ngời trong phong trào thi đua yêu nước. Với lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình, cán bộ toàn ngành Ngân hàng làm nên những thành tựu to lớn của Ngành mình.

gia tri tu tuong va y nghia hien thuc cua mot buc thu lich su

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước, vai trò của ngân hàng ngày càng được khẳng định thông qua những lĩnh vực hoạt động cơ bản là tiền tệ, tín dụng và thanh toán. Hệ thống các tổ chức ngân hàng vừa là chủ thể kinh doanh, vừa là lực lượng kinh tế nòng cốt do Nhà nước sử dụng tham gia điều tiết các hoạt động kinh tế. Với vai trò là chủ thể kinh doanh, các tổ chức ngân hàng thực hiện hạch toán kinh tế, tự chủ về tài chính, hoạt động có hiệu quả để bảo đảm quá trình tái sản xuất mở rộng, bảo đảm gia tăng nguồn lực kinh tế. Đối với Nhà nước, ngân hàng là công cụ trực tiếp của Nhà nước để thực hiện các chính sách tiền tệ, tín dụng và thanh toán. Là lực lượng tham gia các hoạt động kinh tế như một công cụ của Nhà nước, ngân hàng đã góp phần tạo ra sự ổn định kinh tế - xã hội, giúp Nhà nước đạt được các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội đề ra. Trải qua chặng đường phấn đấu và thử thách, ngành Ngân hàng đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng có phẩm chất đạo đức cách mạng; có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Người quan niệm: “Công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém”. Trong thư Người viết: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mạng: chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu”.

Như vậy, Người đã chỉ ra hai tiêu chuẩn căn bản của cán bộ ngân hàng, đồng thời đưa những giải pháp tương ứng:

Một là, về chuyên môn nghiệp vụ: Cán bộ ngân hàng “phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy” như thế thì “sẽ hỏng việc”. Vì vậy, cán bộ ngân hàng phải không ngừng học tập nâng cao trình độ về nghiệp vụ ngân hàng; học tập đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn tranh luận, thật thà trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp “để nắm vững quản lý thu phát của chế độ kho bạc mới”.

Hai là, về phẩm chất đạo đức: Ngân hàng là một mặt trận đặc biệt - mặt trận kinh tế, liên quan trực tiếp đến tiền của, rất dễ bị cám dỗ, tha hóa. Kẻ thù lớn nhất của người cán bộ ngân hàng đó là “chủ nghĩa cá nhân”, “do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành”. Chính vì vậy, đòi hỏi người cán bộ ngân hàng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để chiến thắng chính mình, trước áp lực và cám dỗ của đồng tiền. Phải trau dồi đạo đức cách mạng “chí công vô tư, cần kiệm liêm chính”; một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình để tẩy trừ những thói tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tiêu chuẩn “chí công vô tư” lên trước “cần kiệm liêm chính” đối với cán bộ ngân hàng bởi, rèn luyện được phẩm chất đạo đức đó, người cán bộ ngân hàng sẽ vững vàng trong mọi thử thách: “Giàu sang không thể quyến rũ; Nghèo khó không thể chuyển lay; Uy vũ không thể khuất phục”.

3. Nắm vững chính sách và phương châm của Đảng và Nhà nước; đi đúng đường lối của quần chúng; cách thức tổ chức và lề lối làm việc khoa học, hợp lý.

Cán bộ ngân hàng phải luôn xác định cho mình tư tưởng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; phấn đấu hết sức mình cho sự nghiệp thắng lợi xây dựng đất nước giàu mạnh, vì sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam. Phải nắm vững chính sách, phương châm của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy chế của Ngành.

Cách làm việc phải “đi đúng đường lối của quần chúng”, “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”- đây là xuất phát điểm, đồng thời là mục tiêu của hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Ngành.

Bên cạnh đó, phải xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học. “Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp”. Phong cách làm việc khoa học đòi hỏi khi xem xét và quyết định mọi việc đều phải điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, làm việc phải có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Xây dựng cho mình phương pháp làm việc khoa học để khi triển khai công việc sẽ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch và đạt chất lượng cao.

4. Nâng cao năng lực quản lý, làm tiền đề cho kế hoạch sản xuất và tiết kiệm; phối hợp chặt chẽ với các ngành khác nhằm đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh 3 điểm then chốt trong việc nâng cao công tác quản lý kinh tế tài chính là:

“ - Tăng thu giảm chi, thống nhất quản lý tài chính,

- Xây dựng ngân hàng và quản lý tiền tệ,

- Phát triển mậu dịch”.

Thực chất nâng cao công tác quản lý ngân hàng là nâng cao năng lực quản lý nguồn lực của cải quốc gia. Nguyên tắc hoạt động là, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiết kiệm, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực tài chính để hướng vào mục tiêu xây dựng đất nước.

Sản xuất là gốc là nền tảng của ngân hàng cho nên ngân hàng phải phục vụ sản xuất và thúc đẩy sản xuất phát triển. Với chức năng tập trung, phân phối và giám sát bằng đồng tiền mọi hoạt động kinh tế - xã hội, có nhiệm vụ bồi dưỡng, khai thác nguồn thu, phân phối, bố trí và sử dụng các nguồn lực đúng mục đích có hiệu quả.

Giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực của bức thư

Có thể thấy, những lời tâm huyết trong bức thư năm ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ ngân hàng đã thể hiện đầy đủ tầm nhìn đi trước thời đại của Người. Các quan điểm mà Người đề cập đến rất toàn diện, phong phú và vô cùng sâu sắc, tập trung vào những vấn đề trọng yếu của ngành Ngân hàng.

Trong thời gian qua hoạt động ngân hàng có những đóng góp tích cực cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế Việt Nam, thể hiện ở việc chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng dần vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của sự nghiệp đổi mới - mở cửa.

Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, thực tiễn đòi hỏi ngành Ngân hàng cần tiếp tục vươn lên với tầm nhìn rộng lớn hơn. Nhận thức đầy đủ và vận dụng một cách sáng tạo những quan điểm của Hồ Chí Minh nêu trong Thư gửi hội nghị tài chính ngân hàng sẽ mang lại những định hướng sáng suốt về mặt lý luận và những giải pháp hiệu quả về mặt thực tiễn. Trên tinh thần đó, những giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới đó là:

Một là, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò huyết mạch của nền kinh tế; tính tiền phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác của người chiến sĩ ngân hàng trên mặt trận kinh tế.

Từ lời dạy của Người, để xây dựng những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Ngân hàng phải nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của Ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ của mình; hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp của Đảng, của Tổ quốc và của nhân dân.

Hai là, tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành; lấy sản xuất làm gốc, phục vụ cho phát triển kinh tế, phục vụ nhân dân.

Trong bối cảnh diễn biến thị trường và thị trường tài chính thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không thuận lợi đến công tác kiểm soát lạm phát và điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng. Thực tiễn đặt ra yêu cầu đối với hệ thống ngân hàng trong thời gian tới là nâng cao năng lực cạnh tranh, tính minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt các mặt hoạt động khác để nâng cao hiệu quả chu chuyển vốn cho nền kinh tế, phục vụ sản xuất. Để đạt được yêu cầu đó, cần tập trung vào 3 giải pháp trọng điểm mà ngành đã vạch ra, gồm: Cải cách hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ba là, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Ngành Ngân hàng cần tiếp tục bám sát chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phối hợp với các bộ, ngành triển khai hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, thực hiện chủ trương triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao, góp phần thực hiện tốt phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ.

Học viện Ngân hàng
Nguồn:

Các tin khác

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Thăm nhà lưu niệm cố Tổng giám đốc Hoàng Anh

Những hình ảnh, hiện vật và tài liệu được trưng bày tại ngôi nhà phần nào tái hiện chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của một người Cộng sản, một bậc lão thành cách mạng, một người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế.
Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Nhà máy in tiền quốc gia: Dấu ấn một thời

Năm 1991, khi Nhà máy In tiền Quốc gia được thành lập và đi vào hoạt động đã đánh dấu sự kiện quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước nói chung và ngành in tiền nói riêng. Có thể nói, ngành in tiền nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhảy vọt từ thô sơ lạc hậu đến hiện đại...
Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

Ngành Ngân hàng Tuyên Quang: Nét son trong hành trình phát triển ngành Ngân hàng

70 năm qua, Ngân hàng Quốc gia tỉnh Tuyên Quang xưa kia nay là NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã dẫn dắt hệ thống các TCTD khơi mở huyết mạch tín dụng, thanh toán góp phần đưa Tuyên Quang đi lên cùng hành trình phát triển của đất nước và dân tộc. Đồng thời, lưu giữ những di tích lịch sử của Ngành để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ phát huy những truyền thống tốt đẹp của cán bộ ngành Ngân hàng dồn tích suốt dặm dài phát triển.
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tiền Việt Nam

Ngay từ bộ tiền đầu tiên, khi nước nhà mới giành được độc lập cho đến ngày nay, dù được thiết kế, in ấn ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của mỗi người dân nước Việt luôn được đặt ở vị trí trang trọng và là hình chủ đạo của đồng tiền Việt Nam.
Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Tổng Bí thư: Tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò huyết mạch nền kinh tế

Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển để ngành Ngân hàng phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế.
Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Ngành Ngân hàng - 70 năm một chặng đường vẻ vang

Trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 5/5/2021, NHNN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Tiếp tục kiên định với các định hướng trọng tâm đặt ra

Ngành Ngân hàng cần được phát triển một cách toàn diện ở cả góc độ quản lý điều hành của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Cán bộ ngân hàng Ban K: Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hơn 40 năm trước, trong giai đoạn 1979-1989, NHNN Việt Nam đã cử các cán bộ sang giúp ngành Ngân hàng Campuchia trong giai đoạn khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh (gọi tắt là Ban K).
Những bức tranh... tiền

Những bức tranh... tiền

Ngày 6/5/1951 đã trở thành một dấu mốc lịch sử của ngành Ngân hàng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đặt ra ngay sau khi thành lập là phải triển khai phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa.
Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Chống lạm phát phi mã: Một thời để nhớ

Một loạt các biện pháp quyết liệt đã giúp cung cầu hàng hóa dần trở về trạng thái cân bằng, kéo giảm nhanh lạm phát xuống và đến các năm 1992 - 1993 lạm phát trở lại mức một con số. Việc chống lạm phát phi mã thành công giai đoạn 1986-1991 sau này đã được mọi người nhắc tới là “hiện tượng Việt Nam”.
Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Cuộc cách mạng tiệm cận cơ chế thị trường

Một trong những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng xây và phát triển của ngành Ngân hàng là sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT - bước đột phá lớn để ngành Ngân hàng đặt nền móng cho việc ra đời 2 Pháp lệnh về Ngân hàng vào tháng 5/1990, tạo nên sự chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động ngân hàng sang cơ chế mới: từ một cấp sang hai cấp.
Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Hợp tác quốc tế ngành Ngân hàng: Tiến bước cùng quá trình hội nhập của đất nước

Tiến trình phát triển 70 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam là dòng thời gian với những sự kiện gắn liền với lịch sử hào hùng của đất nước. Trong chuỗi thời gian đó, có thể nói các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng luôn có cùng bước tiến với sự phát triển của Ngành và quốc gia.
Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Khẳng định vai trò huyết mạch trong nền kinh tế

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đã và đang nỗ lực hết mình, bằng nhiều biện pháp kịp thời và hiệu quả, cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua những thách thức, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

Thiết kế tiền Việt Nam: Lịch sử và nhân chứng

“Ngoài việc tạo cho đồng tiền có hình thức đẹp hài hòa giữa kỹ thuật và mỹ thuật, thì họa sĩ còn phải là một nhà công nghệ, một nhà bảo an với nhiều thủ thuật để có khả năng chống làm giả, kể cả các thiết bị sao chụp...”, họa sĩ Trần Tiến, nguyên Trưởng phòng thiết kế mẫu tiền (Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN) đã bắt đầu với chúng tôi như thế khi chia sẻ những câu chuyện nghề, chuyện đời của mình.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành công và kỳ vọng

Trong bất cứ thời kỳ nào, ngành Ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng và nổi bật, là huyết mạch của cả nền kinh tế.
Xem thêm
Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, chiều 3/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến hiện trạng tăng trưởng tín dụng hiện nay, và một số giải pháp cho thời gian tới.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, cơ hội nghề nghiệp từ ngành tài chính - ngân hàng ngày càng đa dạng nên ngành học này luôn có sức hút đối với các bạn thí sinh.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang, có 2 xã biên giới, 8 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, 5 xã đặc biệt khó khăn, 37 chùa Khmer, có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó, 33,31% dân số là đồng bào DTTS). Toàn huyện có 2.900 hộ nghèo (chiếm 8,65%), trong đó có 2.098 hộ nghèo DTTS (chiếm 18,77% hộ dân tộc).
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch.
Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Nổi bật giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, từ 8,2%/năm với thời hạn vay đến 35 năm, chương trình "Ưu đãi vay, có nhà ngay" của HDBank khiến hàng triệu khách hàng phấn khởi.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Số hóa toàn diện tại HDBank đang góp phần tạo nên khác biệt. Lượng người dùng và giao dịch chuyển dịch sang các kênh số liên tục gia tăng, tạo những giá trị lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Phiên bản di động