15:39 | 30/04/2018

Quỹ bảo lãnh tín dụng được xếp hạng A trong trường hợp nào?

Hiệu quả hoạt động hàng năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Quỹ BLTD) được đánh giá dựa trên 5 chỉ tiêu được quy định cụ thể tại Dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Quỹ BLTD đang được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến đóng góp.

Quỹ BLTD không được sử dụng vốn để kinh doanh tiền tệ, chứng khoán, BĐS
Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên
Ảnh minh họa

Cụ thể, 5 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của Quỹ BLTD bao gồm:

Chỉ tiêu 1: Tăng trưởng doanh số bảo lãnh cấp tín dụng; được xác định trên số kế hoạch được Chủ tịch Quỹ BLTD giao hàng năm.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nợ đã trả thay cho DNNVV; được xác định trên số kế hoạch được Chủ tịch Quỹ BLTD giao hàng năm.

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ thu hồi nợ bắt buộc đối với hoạt động BLTD hàng năm của Quỹ BLTD; được xác định bằng tỷ lệ số nợ gốc thực thu trên tổng nợ gốc phải thu đến hạn trong năm của khoản đã trả nợ thay cho bên được bảo lãnh. Chủ tịch Quỹ xây dựng tỷ lệ nợ thu hồi trong kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ nhưng không thấp hơn 80% số nợ gốc phải thu trong năm.

Chỉ tiêu 4: Tổng thu nhập trừ tổng chi phí; được xác định trên số kế hoạch được Chủ tịch Quỹ BLTD giao hàng năm.

Chỉ tiêu 5: Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Quỹ, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ báo cáo tài chính.

Chỉ tiêu này được xác định căn cứ vào việc chấp hành và thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành trong lĩnh vực tài chính, bao gồm: chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán; chế độ báo cáo tài chính đối với Quỹ bBLTD, chế độ về chi tiêu; chế độ về mua sắm và quản lý tài sản để xác định chỉ tiêu này.

Việc chấp hành chế độ, chính sách phát luật là chấp hành đúng quy định, không có những hành vi thực hiện sai, bỏ sót, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời hoặc không thực hiện.

Theo Dự thảo Thông tư, 4 chỉ tiêu đầu không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ. Trường hợp điều chỉnh các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Chủ tịch Quỹ báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quỹ BLTD xây dựng các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ đã trả thay cho doanh nghiệp, tỷ lệ thu hồi nợ bắt buộc, tổng thu nhập trừ tổng chi phí trong kế hoạch tài chính hàng năm và báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét có ý kiến trước khi ban hành quyết định. Thời gian báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh các chỉ tiêu này trước ngày 1/2 của năm kế hoạch để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ BLTD.

Xếp loại quỹ BLTD

Dự thảo Thông tư cũng đè xuất phương pháp đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Cụ thể, với Chỉ tiêu 1: Tăng trưởng doanh số bảo lãnh cấp tín dụng, Quỹ BLTD xếp loại A khi tỷ lệ tăng trưởng doanh số bảo lãnh thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; Xếp loại B khi tỷ lệ tăng trưởng doanh số bảo lãnh thực hiện đạt từ 90% đến dưới 100% kế hoạch được giao; Xếp loại C khi tỷ lệ tăng trưởng doanh số bảo lãnh thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch được giao.

Với Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nợ đã trả thay cho DNNVV, Quỹ BLTD được xếp loại A khi tỷ lệ nợ đã trả thay cho DNNVV trên tổng dư nợ bảo lãnh thực hiện bằng hoặc thấp hơn kế hoạch được giao; Xếp loại B khi tỷ lệ nợ đã trả thay trên tổng dư nợ bảo lãnh thực hiện từ trên 100% đến 110% kế hoạch được giao; Xếp loại C khi tỷ lệ nợ đã trả thay trên tổng dư nợ bảo lãnh thực hiện cao hơn 110% kế hoạch được giao.

Với Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ thu hồi nợ bắt buộc, Quỹ BLTD xếp loại A khi tỷ lệ thu hồi nợ bắt buộc thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; Xếp loại B khi tỷ lệ thu hồi nợ bắt buộc thực hiện đạt từ 90% đến dưới 100% kế hoạch được giao; Xếp loại C khi tỷ lệ thu hồi nợ bắt buộc thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch được giao.

Về Chỉ tiêu 4: Tổng thu nhập trừ tổng chi phí, Quỹ BLTD được xếp loại A khi tổng thu nhập trừ tổng chi phí thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch được giao; Xếp loại B khi tổng thu nhập trừ tổng chi phí thực hiện đạt từ 90% đến dưới 100% kế hoạch được giao; Xếp loại C khi tổng thu nhập trừ tổng chi phí thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch được giao.

Với Chỉ tiêu 5: Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật, Quỹ được xếp loại A nếu không bị các cơ quan có thẩm quyền ra thông báo hoặc kết luận về các vi phạm cơ chế, chính sách thuộc nội dung tiết đ, khoản 2 Điều 14 Thông tư này;

Quỹ được xếp loại B khi vi phạm một trong các trường hợp sau: Bị Bộ Tài chính hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản về việc nộp báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính và các báo cáo khác không đúng quy định, không đúng hạn từ lần thứ hai đối với từng loại báo cáo; Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, số tiền từng lần bị xử phạt không vượt quá 50.000.000 đồng (không bao gồm số tiền phải nộp để thực hiện khắc phục hậu quả) phát sinh trong năm tài chính thực hiện việc đánh giá xếp loại Quỹ.

Quỹ được xếp loại C khi vi phạm một trong các trường hợp sau: Không nộp báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định hoặc nộp báo cáo không đúng quy định, đúng thời hạn bị Bộ Tài chính hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản từ 03 lần trở lên đối với từng loại báo cáo; Bị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bằng các hình thức phạt tiền, số tiền từng lần bị xử phạt từ trên 50.000.000 đồng trở lên (không bao gồm số tiền phải nộp để thực hiện khắc phục hậu quả) phát sinh trong năm tài chính thực hiện việc đánh giá xếp loại Quỹ; Người quản lý điều hành Quỹ bảo lãnh tín dụng có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Quỹ đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về tổng hợp xếp loại Quỹ BLTD, Dự thảo Thông tư nêu rõ: Quỹ được xếp loại A khi không có chỉ tiêu xếp loại C; trong đó chỉ tiêu 2, chỉ tiêu 3 và chỉ tiêu 5 được xếp loại A.

Quỹ xếp loại C khi có chỉ tiêu 2 hoặc chỉ tiêu 3 xếp loại C hoặc có từ 2 chỉ tiêu trở lên xếp loại C.

Quỹ xếp loại B trong các trường hợp còn lại.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
6,00
6,00
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,90
5,90
5,90
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,50
4,50
5,10
5,80
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.155 23.245 26.272 27.009 29.499 29.972 206,58 214,72
BIDV 23.155 23.245 26.252 26.618 29.487 29.947 211,45 215,07
VietinBank 23.146 23.246 26.197 26.987 29.395 29.955 211,27 215,02
Agribank 23.150 23.240 26.249 26.624 29.501 29.958 211,38 215,05
Eximbank 23.140 23.240 26.249 26.601 29.597 29.994 212,09 214,93
ACB 23.160 23.240 26.258 26.596 29.640 29.947 212,25 214,99
Sacombank 23.160 23.262 26.293 26.657 29.630 29.984 212,32 215,42
Techcombank 23.135 23.245 26.005 26.723 29.212 30.042 210,90 216,50
LienVietPostBank 23.140 23.240 26.195 26.658 29.607 29.023 211,65 215,51
DongA Bank 23.160 23.230 26.270 26.570 29.560 29.930 211,00 215,00
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.490
36.690
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.490
36.670
Vàng SJC 5c
36.490
36.690
Vàng nhẫn 9999
36.270
36.670
Vàng nữ trang 9999
35.920
36.620