Hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)

Hết lòng phục vụ nhân dân

10:08 | 17/05/2021

Các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội luôn “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”

Ngân hàng Chính sách xã hội là ngân hàng đặc thù và là công cụ của Đảng, Nhà nước để triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, trở thành kênh tín dụng hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 06 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã khẳng định: “Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, tạo sinh kế, cải thiện thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và cải thiện các chiều thiếu hụt khác, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững”.

Trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2020 về Dự án nghiên cứu hỗ trợ phát triển tài chính toàn diện cho Việt Nam cũng đánh giá: “Ngân hàng Chính sách xã hội là nhà cung cấp tài chính vi mô hàng đầu tại Việt Nam, hành trình phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội mang lại những kinh nghiệm và bài học quý giá cho các Chính phủ các nước khác”.

Các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội luôn “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”

het long phuc vu nhan dan
Các cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội luôn “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Có được những kết quả và thành tựu đó, ngoài tổng hợp của nhiều yếu tố, việc tăng cường, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác luôn là nền tảng vững chắc.

Theo đó, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của toàn Đảng bộ, hệ thống các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hàng tháng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Nhờ đó, tại Ngân hàng Chính sách xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, một cán bộ dân vận vận dụng phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền của Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn vừa qua đã đạt được 03 mục tiêu chính.

Thứ nhất, tuyên truyền rộng rãi trong xã hội về các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều hình thức.

Thứ hai, tuyên truyền đến khách hàng để nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của người nghèo, đối tượng chính sách trong việc tiếp cận và sử dụng các tín dụng chính sách xã hội và các dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thứ ba, góp phần vào việc củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Chính phủ, với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể hóa mục tiêu của Chính phủ “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, triển khai thêm nhiều chương trình tín dụng chính sách xã hội mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân 10%/năm. Cùng đó, chất lượng tín dụng cũng luôn được kiểm soát tốt. Ngân hàng cũng đặc biệt chú trọng nghiên cứu, từng bước hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ theo chuẩn mực ngân hàng hiện đại, nâng cao năng suất lao động, tạo nền tảng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người nghèo, đối tượng chính sách.

Với nhiều chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai, Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo mục tiêu 100% hộ nghèo, đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Thông qua các chương trình tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; phát triển nguồn nhân lực, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu; tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội tập hợp lực lượng, phát triển hội viên; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống dưới 3% (năm 2020).

Bên cạnh công tác cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư phối hợp phổ biến kiến thức, chia sẻ cách thức làm ăn, cầm tay chỉ việc để đảm bảo đồng vốn được sử dụng hiệu quả nhất, đem lại lợi ích kinh tế cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Từ việc nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của người dân, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện cung cấp các sản phẩm dịch vụ theo hướng “Dân chủ công khai, dịch vụ tại nhà, giải ngân tại xã” thông qua mạng lưới hoạt động khắp cả nước, đến tận các xã, thôn, bản, làng.

Mô hình Điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đến gần dân nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Mô hình này đồng thời còn phát huy được quyền làm chủ của người dân, thể hiện qua việc nhân dân được tham gia giám sát hoạt động ủy thác, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Ngân hàng về tận cơ sở phục vụ khách hàng đã tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa cán bộ, chính quyền, Đảng với người dân.

Bên cạnh đó, để phục vụ tối đa nhu cầu cho người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tập trung nghiên cứu, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ. Cùng với đó là việc đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.

Thông qua việc triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã đầu tư vốn tín dụng đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Từ đó, góp phần giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống của người nghèo, đối tượng chính sách; tác động trực tiếp, đẩy lùi, ngăn chặn tác động tiêu cực của “tín dụng đen” đến đời sống người dân khu vực nông thôn; góp phần tích cực, thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia...

Tính đến 31/12/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 226.197 tỷ đồng, với hơn 38 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Đến 31/12/2020, nợ quá hạn là 479 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,21%/tổng dư nợ.

***

Trong thời gian tới, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng bộ cấp trên, tiếp tục tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngân hàng luôn kiên định với phương châm “Thấu hiểu lòng dân. Tận tâm phục vụ”. Sau đây là một số bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình hoạt động:

Một là, tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân ngày càng gắn bó, vì vậy mỗi cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội là một tuyên truyền viên, một cán bộ dân vận hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của dân, phục vụ tốt cho dân và quy tụ được lòng dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hai là, tập trung huy động được các nguồn lực tài chính, nguồn lực xã hội, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.

Ba là, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả về kinh tế - xã hội; ưu tiên hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào ở các vùng khó khăn; Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội, khai thác các chỉ tiêu giám sát từ xa đối với các chi nhánh trong toàn hệ thống được thực hiện hàng tháng qua đó chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động minh bạch, công khai, đúng đối tượng, đúng chính sách nhằm củng cố vững chắc niềm tin của dân đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Năm là, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác.

Sáu là, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ ngành Ngân hàng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và sâu rộng hơn nữa. Dựa vào nhân dân và báo chí để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động ngân hàng; tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ngân hàng Chính sách xã hội

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.570 24.840 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.610 24.845 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.560 24.850 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.852 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.848 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.850 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.610 24.850 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.607 24.848 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.852 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.640 24.850 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.650
67.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.650
67.450
Vàng SJC 5c
66.650
67.470
Vàng nhẫn 9999
53.150
54.150
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.750