Người góp công đưa ngân hàng đầu tiên vào chuẩn Basel II

10:37 | 05/11/2020

Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, bà Trương Lệ Hiền đã có những cống hiến xuất sắc trong việc đưa Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên áp dụng chuẩn mực Basel II trong hoạt động, góp phần đảm bảo các hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra qua các năm.

Ngân hàng đầu tiên áp dụng Basel II

Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, bà Trương Lệ Hiền đã có những cống hiến xuất sắc trong việc đưa Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên áp dụng chuẩn mực Basel II trong hoạt động, góp phần đảm bảo các hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra qua các năm.

Trong thành công ấy, Kiểm toán nội bộ Vietcombank luôn hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán năm và các cuộc kiểm toán đột xuất được giao, bao gồm: kiểm toán tại các phòng/ban trụ sở chính và các công ty con, kiểm toán khung quản lý rủi ro/mô hình, kiểm toán chuyên đề các nghiệp vụ tín dụng, kế toán, phòng chống rửa tiền, thanh toán, kinh doanh vốn, công nghệ thông tin tại trụ sở chính và các chi nhánh; đánh giá công tác của khối kiểm tra nội bộ, đảm bảo hoạt động kiểm tra kiểm toán đã được thực hiện toàn diện trên phạm vi toàn bộ hệ thống của Vietcombank. Kiểm toán nội bộ đã rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, chỉ ra các thay đổi cần thiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ để xử lý, khắc phục.

nguoi gop cong dua ngan hang dau tien vao chuan basel ii
Bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát

Các phát hiện và khuyến nghị của kiểm toán nội bộ đã hỗ trợ các đơn vị kinh doanh cũng như quản trị rủi ro phát hiện sớm các tồn tại sai sót cũng như rủi ro tiềm ẩn, có biện pháp phòng ngừa kịp thời, góp phần để hoạt động của Vietcombank an toàn hiệu quả.

Đặc biệt, việc chuyển đổi thành công chức năng nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ sang tầng bảo vệ thứ ba của mô hình quản trị rủi ro theo Basel II là tác nhân tích cực trong quá trình triển khai Basel II tại Vietcombank. Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công chuyển đổi quản trị rủi ro theo Basel II, được NHNN Việt Nam công nhận là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam theo Thông tư 41 sớm 1 năm so với yêu cầu. Trong các bộ phận kiểm toán nội bộ của các NHTM tại Việt Nam, kiểm toán nội bộ của Vietcombank được đánh giá thực hiện tiệm cận tốt nhất với các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Ngoài ra, Ban kiểm soát (BKS) cũng đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh của Vietcombank được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu của Vietcombank đến năm 2020, đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do HĐQT, ban điều hành giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do ĐHĐCĐ giao. Công tác giám sát của BKS luôn bám sát các định hướng chỉ đạo điều hành của Chính phủ và NHNN đối với các hoạt động của TCTD liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng…

Ngoài việc theo dõi, giám sát thường xuyên trong lĩnh vực tín dụng, đầu tư, kinh doanh vốn, tài chính kế toán, BKS đã thực hiện giám sát chuyên đề như giám sát việc phê duyệt các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT, giám sát tình hình thực hiện cấp tín dụng đối với một số nhóm khách hàng lớn; giám sát việc quản lý các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn; giám sát việc tuân thủ các quy định về cấp và sử dụng hạn mức tiền gửi đối với các định chế tài chính; đầu mối tổ chức công tác kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở chi nhánh…

Công tác lập báo cáo giám sát định kỳ của BKS về tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT đã giúp cho HĐQT nắm bắt được tiến độ triển khai công việc theo các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, nhằm có chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị, các cấp trong ngân hàng, hỗ trợ cho việc quản trị điều hành của HĐQT.

Thông qua kết quả giám sát, BKS đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt động, kịp thời đưa ra những tư vấn, đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BĐH các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy định nội bộ nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong các năm vừa qua, Vietcombank luôn được đánh giá là ngân hàng có tính tuân thủ pháp luật cao, hoạt động có hiệu quả, thương hiệu tốt và chất lượng dịch vụ tốt.

Người của những sáng kiến

Không chỉ làm tốt công tác kiểm soát, bà Trương Lệ Hiền còn có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn hoạt động như sáng kiến nhận diện dữ liệu, dự báo và ngăn chặn rủi ro trong hệ thống Vietcombank. Sáng kiến đã tổng hợp phân tích các dữ liệu trên hệ thống, phân tích, cảnh báo ngăn chặn kịp thời rủi ro có thể phát sinh trên toàn hệ thống kết hợp với chỉ đạo kế hoạch kiểm toán tại địa bàn. Hay sáng kiến áp dụng phương pháp kiểm toán theo chuyên đề, trong đó tập trung kiểm toán chuyên sâu một chủ đề chính, một nghiệp vụ hoặc một nhóm nghiệp vụ có mối liên quan lẫn nhau, có vai trò và ảnh hưởng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng; thực hiện giải pháp tổng thể, toàn diện, đầy đủ của nhóm nghiệp vụ này từ khâu ban hành chính sách đến khâu thực hiện, phát hiện những tồn tại, sai sót hiện hữu và tiềm ẩn, đưa ra khuyến nghị, tư vấn cho Ban lãnh đạo và đơn vị kiểm toán giải pháp chỉnh sửa và khắc phục phù hợp. Kết quả áp dụng thực tế giải pháp này giúp cho Vietcombank tiết kiệm nguồn lực, rút ngắn thời gian xử lý tại đơn vị, kết quả kiểm toán có tính tổng thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và phòng tránh rủi ro mang tính hệ thống.

nguoi gop cong dua ngan hang dau tien vao chuan basel ii

Đặc biệt, bà cũng là người có nhiều sáng kiến cấp Ngành đã được công nhận như sáng kiến Nâng cao chất lượng công tác kiểm toán nội bộ tại hệ thống các NHTM nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung theo chuẩn mực quốc tế về thực hành kiểm toán nội bộ của Hiệp hội Kiểm toán nội bộ quốc tế IIA. Khi áp dụng giải pháp, các doanh nghiệp ngân hàng đều phải chú trọng thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, trong đó việc thành lập và vận hành có hiệu quả bộ máy kiểm toán nội bộ, góp phần phát huy tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ là một nhiệm vụ thiết yếu đối với các doanh nghiệp và NHTM. Các giải pháp này được nghiên cứu tại chính bộ phận kiểm toán nội bộ đang hoạt động trong hệ thống NHTM Việt Nam, do vậy rất sát với thực tế và mang tính ứng dụng cao; giúp các TCTD nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống kiểm toán nội bộ và biện pháp hoàn thiện hoạt động này, giúp thu hẹp khoảng cách giữa thực tiễn tại Việt Nam và thế giới.

Ngoài ra, việc sửa đổi, hoàn thiện và ban hành mới Quy chế Kiểm toán nội bộ góp phần đảm bảo Vietcombank đáp ứng tuân thủ Thông tư 13/2018/TT-NHNN, các quy định pháp luật có liên quan khác về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thông lệ quốc tế về kiểm toán nội bộ. Đồng thời, việc ban hành và áp dụng quy chế mới vào thực tiễn góp phần đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ được tổ chức thực hiện một cách có hiệu lực, hiệu quả hơn với chức năng rà soát, đánh giá độc lập nhằm gia tăng giá trị và cải thiện các hoạt động của toàn bộ ngân hàng.

Có thể nói công việc và những sáng kiến thiết thực của bà Trương Lệ Hiền đã góp phần không nhỏ vào thành công của một Vietcombank hôm nay. Nhưng bà chỉ tâm niệm một điều: "Tôi luôn cố gắng trở thành một tấm gương tốt, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua cũng như không ngừng sáng tạo các hình thức thi đua để động viên khuyến khích các cán bộ nhân viên của mình tham gia. Những khi đối diện với các thử thách khó khăn, tôi luôn thẳng thắn nhìn nhận khách quan vấn đề, các mặt ưu nhược điểm và tìm tòi khám phá những điều mới để phát huy năng lực của bản thân và tập thể. Đặc biệt, tôi không bao giờ bằng lòng với những điều mình đã đạt được mà luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn, không ngừng phát triển bản thân và học hỏi để đạt được các thành tích tốt hơn nữa…".

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.050 23.360 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.050 23.330 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.350 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.080 23.290 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.080 23.600 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.049 23.340 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.130 23.320 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
69.000
69.920
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
69.000
69.900
Vàng SJC 5c
69.000
69.920
Vàng nhẫn 9999
54.400
55.300
Vàng nữ trang 9999
54.100
54.900