09:42 | 22/11/2017

Hướng tới Đại hội Công đoàn Cơ quan NHNN TW:

Góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn

Những năm qua Công đoàn CIC luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo CIC đánh giá cao về hiệu quả hoạt động, tính chủ động trong phối hợp công tác; hàng năm được Công đoàn Cơ quan NHNN TW, Công đoàn NHVN khen thưởng, tặng Giấy khen, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân...

Phối hợp chặt chẽ

Công đoàn CIC là tổ chức cơ sở trực thuộc Công đoàn Cơ quan NHNN TW với 258 đoàn viên, sinh hoạt tại 13 tổ công đoàn. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự phối hợp, hỗ trợ thiết thực có hiệu quả của ban lãnh đạo, Công đoàn CIC đã làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; môi trường, điều kiện làm việc, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần; người lao động phấn khởi, yên tâm công tác và nỗ lực cống hiến cho đơn vị, thực sự coi CIC là ngôi nhà thứ hai mà cả tập thể cùng đoàn kết, vun đắp, xây dựng.

Công đoàn CIC phối hợp với Công đoàn Cơ quan NHNN TW tổ chức chương trình Hành trình cùng em đến trường tại Yên Bái (tháng 8/2017)

Để có kết quả đó, Công đoàn CIC đã thực sự trở thành một mắt xích quan trọng, là cầu nối chuyển tải chủ trương, kế hoạch của Ban lãnh đạo tới người lao động; đồng hành cùng Ban lãnh đạo CIC thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn tại CIC.

Đồng thời, Công đoàn CIC đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tham gia xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm. Đoàn viên công đoàn CIC đã trực tiếp tham gia vào việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị với BCH Công đoàn; xây dựng Quy chế thu chi nội bộ và các quy trình nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của CIC.

Mọi quy chế, quy trình đều được đem ra thảo luận công khai, dân chủ, xin ý kiến tham gia của người lao động thông qua các phòng, tổ công đoàn trước khi hoàn thiện, ban hành.

Bên cạnh đó, Công đoàn CIC đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, tham mưu với Ban lãnh đạo và chủ trì thực hiện việc phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chỉ đạo các tổ công đoàn phối hợp với lãnh đạo các phòng, chi nhánh xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và đăng ký chỉ tiêu thi đua hoàn thành nhiệm vụ hàng năm với mức tăng trưởng tối thiểu từ 15%-30% (theo từng nghiệp vụ);

Tổ chức Lễ ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác hàng năm giữa trưởng phòng và tổ trưởng công đoàn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm. Trực tiếp tham gia Hội đồng tuyển dụng, thi đua khen thưởng, tư vấn tiền lương, nâng lương trước hạn,… để bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

Không chỉ có vậy, Công đoàn CIC còn tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, quy định về chi trả tiền lương và thu nhập cho người lao động.

Thực hiện điều này, Công đoàn CIC đã chủ động bám sát chủ trương của ban lãnh đạo, động viên người lao động tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng suất, chất lượng công việc, như:

Xây dựng quy định về quản lý các nguồn thu cung cấp dịch vụ, có sự kiểm soát chặt chẽ từ khâu cung cấp dịch vụ đến thu tiền, đảm bảo 100% doanh thu được ghi vào sổ sách; xây dựng nội dung chi, định mức chi đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, không phô trương hình thức, phù hợp với thực tiễn hoạt động;

Cải tiến các quy trình nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào để rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí, tăng cường kiểm tra, giám sát tự động, hạn chế các rủi ro chủ quan và ngăn ngừa, phòng tránh rủi ro về đạo đức của người lao động.

Ví dụ: Rà soát và xây dựng lại toàn bộ các quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; cải tiến quy trình đăng ký tín dụng online để phục vụ khách hàng vay tiện lợi hơn; cải tiến quy trình thu thập và xử lý dữ liệu, quy trình kiểm soát dữ liệu theo hướng tăng tự động hóa, hạn chế sự can thiệp của con người; ứng dụng thanh toán điện tử và hóa đơn điện tử...

Xây dựng định mức lao động cho từng vị trí việc làm; cải tiến các định mức cũ đã lỗi thời, lạc hậu; gắn việc định mức lao động với việc chi trả tiền lương và phân phối thu nhập tăng thêm theo năng suất, chất lượng công việc, góp phần khuyến khích và tạo động lực cho người lao động.

Tham gia sâu rộng

Thực hiện quyền làm chủ của mình, Công đoàn CIC còn tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức chuyên môn, pháp luật cho người lao động.

Công đoàn đã chủ động phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của NHNN và của CIC tới toàn thể người lao động. Tuyên truyền, vận động viên chức và người lao động thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ, chức trách nhiệm vụ được giao; không làm những việc bị cấm theo quy định của pháp luật.

Vận động đoàn viên công đoàn tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ đi đôi với việc tham mưu áp dụng các chính sách hỗ trợ cho người lao động về thời gian và kinh phí đào tạo để khuyến khích. Phối hợp với ban lãnh đạo tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức người lao động định kỳ 6 tháng và cuối năm để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác của từng phòng, chi nhánh, của cả đơn vị và từng cá nhân.

Thông báo công khai kế hoạch và kết quả tài chính, quỹ tiền lương, mua sắm tài sản, một số chỉ tiêu thu, chi,… theo quy định về dân chủ cơ sở để người lao động biết, giám sát. Tổng kết các phong trào thi đua, đề xuất tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bên cạnh đó, Công đoàn CIC đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào xây dựng trang web nội bộ làm công cụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hữu hiệu tới đoàn viên công đoàn, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cung cấp kiến thức, thông tin hữu ích cho đoàn viên.

Báo cáo, đề xuất với Đảng ủy, ban lãnh đạo để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật, thi cán bộ chuyên môn giỏi, thi tìm hiểu về Hiến pháp, lịch sử Công đoàn Việt Nam, Nét đẹp phụ nữ CIC,...  thông qua trang web Công đoàn, thu hút đa số đoàn viên công đoàn tham gia, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chế độ chính sách, tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên công đoàn nhằm cân bằng cuộc sống, tăng động lực làm việc.

Ghi nhận những kết quả đó, những năm qua Công đoàn CIC luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo CIC đánh giá cao về hiệu quả hoạt động, tính chủ động trong phối hợp công tác; hàng năm được Công đoàn Cơ quan NHNN TW, Công đoàn NHVN khen thưởng, tặng Giấy khen, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Có được kết quả đó, là nhờ sự quan tâm, nhìn nhận đúng vị trí, vai trò của công đoàn và sự tin tưởng của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với BCH Công đoàn trong việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, công đoàn phải là nơi chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với thủ trưởng đơn vị trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

BCH Công đoàn phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, công đoàn phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, thông qua cấp uỷ, ban lãnh đạo để có sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Lồng ghép hoạt động của công đoàn vào kế hoạch công tác chung của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao, đồng thời cũng thuận lợi hơn trong hoạt động.

Ngoài ra, hoạt động công đoàn phải công khai, dân chủ, tuân thủ đúng điều lệ, quy chế làm việc, BCH phải luôn nêu cao tinh thần dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động, tôn trọng ý kiến đóng góp của người lao động; tiếp thu và có trách nhiệm giải trình đầy đủ, kịp thời, tạo sự tin tưởng cho người lao động.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.110 23.260 25.356 26.227 29.472 29.974 200,44 213,54
BIDV 23.140 23.260 25.436 26.181 29.559 30.122 206,60 213,40
VietinBank 23.125 23.255 25.349 26.184 29.432 30.072 209,52 215,52
Agribank 23.145 23.245 25.373 26.765 29.503 29.986 209,97 213,80
Eximbank 23.140 23.250 25.387 25.737 29.591 30.000 210,83 213,74
ACB 23.130 23.255 25.381 25.730 29.657 29.991 210,86 213,76
Sacombank 23.099 23.259 25.384 25.836 29.620 30.022 210,02 214,58
Techcombank 23.130 23.270 25.144 26.140 29.263 30.181 209,41 216,55
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.294 25.764 29.461 29.900 210,17 214,12
DongA Bank 23.130 23.250 25.490 25.820 29.580 29.970 207,90 213,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.200
41.490
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.200
41.470
Vàng SJC 5c
41.200
41.490
Vàng nhẫn 9999
41.180
41.630
Vàng nữ trang 9999
40.670
41.470