Công tác thi đua - khen thưởng của NHNN được đánh giá cao

09:03 | 08/12/2017

Ngày 7/12/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về công tác thi đua - khen thưởng.

Đại hội Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2017 - 2020 thành công tốt đẹp
Những dấu son tươi sáng
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng năm 2016

Tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, NHNN đã trình bày báo cáo kết quả công tác thi đua - khen thưởng ngành Ngân hàng năm 2016 và năm 2017. Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, NHNN đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trong Ngành triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn triển khai của NHNN, các đơn vị đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Đồng chí Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu

Bám sát các phong trào thi đua chung của Khối thi đua Bộ, ngành tổng hợp, NHNN cũng tích cực tổ chức phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nhiều hình thức phong phú và nội dung thiết thực như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020… Các phong trào thi đua đã tạo không khí phấn khởi và trở thành động lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, cấp ủy Đảng và Lãnh đạo các cấp đã có nhiều đổi mới về nhận thức và tư tưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức về công tác thi đua – khen thưởng. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của công tác khen thưởng. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tại các đơn vị và các Cụm, Khối thi đua trong Ngành đã bám sát tiêu chuẩn khen thưởng, đảm bảo khen thưởng, khen kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nên đã có tác dụng khuyến khích, động viên, nêu gương những tập thể cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua. Hồ sơ xét đề nghị khen thưởng đã chú trọng tới chất lượng, phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích, vì vậy đã khắc phục được tình trạng khen thưởng tràn lan. Nhiều đơn vị đã gắn công tác khen thưởng với cải cách hành chính và quan tâm phát hiện, khen thưởng kịp thời tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; quan tâm khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể ngoài Ngành có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiếp tục được NHNN quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo theo văn bản số 4110/NHNN-TĐKT ngày 25/5/2011 về việc hướng dẫn xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong ngành Ngân hàng. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến đã được các đơn vị triển khai thực hiện với nhiều đổi mới và sang tạo. Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình mới, sang tạo, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương, tạo sự lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ về thi đua – khen thưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi đua – khen thưởng phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn Ngành, trong những năm qua, NHNN đã kịp thời ban hành các văn bản quy định về công tác thi đua – khen thưởng.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, ngoài việc theo dõi, giám sát công tác thi đua – khen thưởng thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất cũng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hàng năm, NHNN đều thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp các đơn vị. Công tác kiểm tra được tổ chức thường xuyên hàng năm theo quy trình nhất định. Thông qua công tác kiểm tra, những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi đua – khen thưởng tại các đơn vị đã được phát hiện và kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời, những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua được ghi nhận, nghiên cứu để nhân rộng trong toàn Ngành.

Trong những năm qua, đội ngũ công chức chuyên trách công tác thi đua – khen thưởng trong ngành Ngân hàng tiếp tục được củng cố và kiện toàn; đã tăng về số lượng và có bước tiến rõ rệt về chất lượng; có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao trong công việc, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua – khen thưởng; có kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng nắm bắt, phát hiện và xử lý những vấn đề mới, phát sinh trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá cao việc triển khai công tác thi đua – khen thưởng của NHNN trong thời gian qua. Điều này được thể hiện qua một số điểm sau: Thứ nhất, trong những năm qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi đua – khen thưởng, đảm bảo việc triển khai tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Ngành; Thứ hai, bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng tại NHNN thường xuyên được củng cố và kiện toàn; Thứ ba, việc lồng ghép các phong trào thi đua trên cơ sở hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Khối thi đua Bộ, ngành tổng hợp phát động tùy theo đặc thù công việc của Ngành được triển khai phong phú và hiệu quả.

Đồng chí Đào Việt Trung cũng đánh giá ngành Ngân hàng đã có nhiều hoạt động, sự quan tâm và chú trọng nâng cao chất lượng của công tác khen thưởng.

Đồng chí Đào Việt Trung đề nghị, thời gian tới, NHNN tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua – khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất và cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ chuyên môn.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đối với NHNN về công tác thi đua – khen thưởng thời gian qua.

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết, bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng tại NHNN được kiện toàn theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu về công tác này. Với tính chất đặc thù của ngành Ngân hàng là hoạt động theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở, với tổng số lao động của Ngành là trên 230.000 người đòi hỏi Vụ Thi đua – Khen thưởng NHNN với tư cách là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, cơ quan tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN về công tác thi đua – khen thưởng phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thống đốc cũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, qua đó giúp NHNN quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua – khen thưởng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.940 24.250 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.918 24.218 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.880 24.180 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.900 24.220 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.800 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.905 24.455 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.908 24.210 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.810 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.970 24.260 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.250
67.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.250
67.050
Vàng SJC 5c
66.250
67.070
Vàng nhẫn 9999
53.250
54.250
Vàng nữ trang 9999
53.050
53.850